3-134

3-134

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 NOVEMBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Anke Van dermeersch au vice-premier ministre et ministre des Finances sur «le précompte sur les sicav» (nº 3-1131)

M. le président. - M. Bruno Tuybens, secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation, répondra au nom de M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Enkele weken geleden kondigde de regering aan dat op bepaalde beveks een roerende voorheffing zal worden geïnd. Op de meerwaarden van obligatiefondsen en gemengde fondsen met meer dan 40% obligaties zal een roerende voorheffing van 15% moeten worden betaald. Weliswaar zal op de gemengde fondsen enkel voorheffing moeten worden betaald op het obligatiegedeelte en vanaf 1 januari 2006 zou al voorheffing moeten worden betaald op de inkomsten vanaf 1 juli 2005. Hierdoor is het dus perfect mogelijk dat een gemengd fonds in een bepaald jaar met verlies eindigt en dat er op het obligatiegedeelte toch een roerende voorheffing zal moeten worden betaald.

Is het ethisch verantwoord de burgers 15% roerende voorheffing te laten betalen op een gemengd fonds dat verlies heeft gemaakt?

Zal de minister afzien van de inning van roerende voorheffing op het obligatiegedeelte van een gemengd fonds als dat fonds verlies leed?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - De beveks zullen in de programmawet worden behandeld. De vice-eerste minister en minister van Financiën schrijft dat in het raam van de bespreking van die programmawet een algemeen debat over de beveks zal kunnen worden gevoerd. De minister zal naar het parlement komen met een ontwerptekst en een antwoord geven op de verschillende opmerkingen van de Raad van State.

Er worden nog gesprekken gevoerd met betrekking tot de behandeling van dat ontwerp. De minister verklaart dat hij in voortdurend contact staat met de banken. Het is de bedoeling om dat overleg voort te zetten, wat mogelijk is omdat we nu beschikken over de nodige institutionele omkadering.

De vice-eerste minister is bovendien bereid om samen met het parlement te zoeken naar een betere oplossing voor de beveks en sommige andere kwesties. Er liggen al enkele voorstellen ter tafel.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - De minister geeft al een antwoord op een vraag die ik niet gesteld heb. Ik heb niets gevraagd over het overleg met de banken. Ik wacht op de bespreking van de programmawet en andere initiatieven.