3-133

3-133

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 NOVEMBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de werkwijze van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers» (nr. 3-851)

De heer Luc Willems (VLD). - Meer dan 3.000 Vlaamse gezinnen met een gehandicapt kind zijn deze week het slachtoffer geworden van een spijtige administratieve fout.

De betrokken gehandicapte kinderen vallen onder de zogenaamde WIGW-regeling, de verhoogde terugbetaling van geneeskundige zorg door de ziekenfondsen. Daartoe dienen de ouders aan hun ziekenfonds een verklaring van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) te bezorgen, waaruit blijkt dat hun kind nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor de verhoogde terugbetaling.

Een paar dagen geleden ontvingen 3.300 gezinnen een foutieve verklaring van de RKW. In elke verklaring stond een ander kind dan het gehandicapte kind vermeld. Daardoor kunnen de gezinnen de verklaring niet indienen bij hun ziekenfonds en kunnen ze voor hun gehandicapt kind het recht op de maximumfactuur niet laten gelden, geen verhoogde terugbetaling meer verkrijgen voor artsenbezoeken, geneesmiddelen en dergelijke.

Heeft de minister zicht op wat er precies fout is gelopen? Heeft de RKW geen intern controleorgaan dat massale operaties, zoals het opmaken en verzenden van verklaringen, verifieert? Wanneer zullen de gecorrigeerde verklaringen aan de betrokken gezinnen worden gestuurd? Zullen er tijdelijke maatregelen voor de getroffen gezinnen worden genomen om te voorkomen dat ze bepaalde rechten niet meer kunnen laten gelden en dat er later een verrekening moet plaatsvinden?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Jaarlijks moet het Kinderbijslagfonds in de eerste helft van de maand november attesten afgeven in verband met rechtgevende gehandicapte kinderen.

Die verklaringen bestrijken de periode van 1 november van het vorige jaar tot 31 oktober van het lopende jaar. Ze vermelden de kinderen die gedurende die periode of een gedeelte ervan aanspraak kunnen maken op bijslag.

De Rijksdienst heeft de attesten begin november spontaan naar de gezinnen gestuurd die dan de verklaring aan hun ziekenfonds moeten bezorgen. Door een foutieve instructie aan het afdrukprogramma, werden de namen van rechtgevende kinderen van een ander gezin op de attesten vermeld. Tweeduizend vijfhonderd van de ruim 3.300 Nederlandstalige attesten werden verkeerd afgedrukt. De anomalie werd vastgesteld naar aanleiding van telefoontjes van betrokkenen.

De verbeterde attesten werden op 16 november al verwerkt en verstuurd. De gezinnen zullen ook een afzonderlijke brief met verontschuldigingen krijgen.

De steekproefsgewijze controle is inderdaad ontoereikend gebleken. Naar aanleiding van die eenmalige fout zal de Rijksdienst de attesten voortaan systematisch controleren. Door de rechtzetting kunnen de attesten nog tijdig aan de ziekenfondsen worden overhandigd. De verzekerbaarheid van de betrokken kinderen is dan ook op geen enkel ogenblik in het gedrang gekomen.

De heer Luc Willems (VLD). - Ik dank de minister voor zijn snelle reactie. De procedure toont aan dat administratieve vereenvoudiging nodig is. De Rijksdienst zou de informatie rechtstreeks aan de ziekenfondsen kunnen meedelen.