3-130

3-130

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 20 OCTOBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au vice-premier ministre et ministre des Finances sur «la réduction des accises sur le diesel pour les cours de conduite de camions du troisième degré» (nº 3-1043)

M. le président. - Mme Gisèle Mandaila Malamba, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées ; adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, répondra au nom de M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De energieprijzen zijn het afgelopen jaar drastisch gestegen. Dit laat zich voelen in verschillende sectoren en treft iedereen. Het is niet verwonderlijk dat zowel particulieren als het bedrijfsleven kreunen onder deze grote extra kosten. De stijging van onze energiefactuur is een gevolg van de stijging van de olieprijzen op de wereldmarkt, iets waar ons land weinig of geen invloed op heeft en bijgevolg in grote mate moet ondergaan. Toch kan onze overheid inspanningen doen om die sectoren die het zwaarst getroffen worden bij te staan en in compensaties te voorzien. Een sector die zwaar te lijden heeft onder de stijgende brandstofprijs, is het beroepsonderwijs voor vrachtwagenchauffeur.

Ik heb onlangs een van de elf scholen die ons land telt bezocht en heb er kunnen vaststellen dat zij hun werk met hun huidige budgetten niet meer haalbaar achten.

De dieselprijs is van januari tot vandaag gestegen van 0,67 euro naar 1,09 euro. Het spreekt voor zich dat deze meerkost een grote hap uit het schoolbudget wegneemt. De scholen zien zich verplicht geld uit andere studierichtingen te halen ten einde de vrachtwagenchauffeurs een degelijke opleiding te kunnen blijven aanbieden.

Praktijkervaring is cruciaal in de opleiding tot vrachtwagenchauffeur. Ervaring op de weg draagt in grote mate bij tot onze algemene veiligheid en de veiligheid van de chauffeur in het bijzonder. Deze praktijkervaring inkorten uit besparingsoverwegingen is bijgevolg geen optie.

Het probleem van de studierichting Vrachtwagenchauffeur is bijzonder ernstig omdat het hier gaat om een knelpuntberoep. Zowel bestuurder lichte vrachtwagen als zware vrachtwagen zijn opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen. In Vlaanderen hebben de bevoegde overheidsinstellingen reeds maatregelen genomen om knelpuntberoepen aantrekkelijker te maken met premies en dergelijke. Er zijn in ons land 11 scholen die deze opleiding aanbieden. Vanuit het oogpunt van de knelpuntberoepen lijkt het mij bijzonder belangrijk deze opleiding verder aan te moedigen.

Is de vice-eerste minister bereid om een accijnsverlaging voor diesel toe te staan voor de 11 scholen in ons land die instaan voor de waardevolle opleiding van Vrachtwagenchauffeur zodat zij de noodzakelijke praktijklessen kunnen blijven organiseren?

Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Op dit ogenblik bestaat er geen wettelijke bepaling die een aparte accijnsverlaging voor de praktijklessen in de opleiding Vrachtwagenchauffeur derde graad mogelijk maakt.

Ik wijs erop dat er reeds een algemene accijnsverlaging bestaat via de zogenaamde `negatieve cliquet', zoals bepaald in artikel 420, §3, d van de programmawet van 27 december 2004 en in het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik vind het erg dat ik over deze dringende problematiek niet met de minister van Financiën in debat kan gaan. Voor de 11 scholen die ons land telt, betekent de dure diesel een onvoorstelbare aderlating. De keuze is nu aan ons: ofwel kiezen we voor goed opgeleide vrachtwagenchauffeurs en helpen we die scholen door een extra maatregel te nemen ofwel brengen we hun opleiding in gevaar. Sommigen zeggen dat dit een bevoegdheid is van de ministeries van Onderwijs van de gemeenschappen, maar hier gaat het om een accijnsverlaging, alleen voor deze scholen. Als de minister een dergelijke maatregel niet neemt, dan zie ik het heel zwart in voor deze scholen. Ik vrees dat weinigen in het Parlement beseffen hoe belangrijk de opleiding in deze scholen wel is. Ik hoop dat de staatssecretaris deze bezorgdheid aan de minister zal overbrengen.