3-130

3-130

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 OKTOBER 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Stuk 3-1207) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 3-1210)

De voorzitter. - Ik stel voor deze wetsontwerpen samen te bespreken. (Instemming)