3-1396/1

3-1396/1

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

14 OKTOBER 2005


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18bis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

(Ingediend door mevrouw Fauzaya Talhaoui)


TOELICHTING


Bij (ver)nieuwbouw van of werken aan gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn of bij het uitvoeren van werkzaamheden op dergelijke plaatsen, wordt herhaaldelijk vastgesteld dat de zwakke weggebruikers in de kou blijven staan. Bij die werken wordt over het algemeen weinig rekening gehouden met de verkeerssituatie tijdens en vooral na de werken. De plannen voorzien niet in aangepaste maatregelen. Zo blijkt het veilig stallen van fietsen in veel gevallen plots onmogelijk. Fietsers laten hun rijtuig dan maar op plaatsen achter waar dit hen het best uitkomt. Met overlast tot gevolg : voor de buurtbewoners en/of andere weggebruikers, het meest nog voor de voetgangers en overige fietsers.

De wet van 24 december 1993 legt de basisregels vast waaraan de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten moeten voldoen. Artikel 18bis, § 1, bevat de mogelijkheid om bij het uitschrijven van een aanbesteding uitvoeringsvoorwaarden op te leggen, waardoor rekening kan gehouden worden met sociale en ethische doelstellingen én inzake de verplichting tot het verstrekken van opleidingen aan werklozen en jongeren.

Het lijkt ons nuttig om bij de uitvoeringsvoorwaarden ook maatregelen op te leggen welke zowel de aanbestedende overheid als de kandidaat of uitvoerder moeten naleven om zowel tijdens als na de werken de verkeersoverlast te beperken. Daarom zou bij elke aanbesteding van die werken aan gebouwen of plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, een technisch rapport moeten worden toegevoegd. Dit dient rekening te houden met de effecten van de inplanting van nieuwbouw of de werkzaamheden aan bestaande gebouwen of de openbare weg op de duurzame mobiliteit, meer bepaald op het gebruik van de ruimte en de verkeersveiligheid. Bij nieuwe gebouwen moet ook aandacht geschonken worden aan de bereikbaarheid van het gebouw via het bestaande openbaar vervoer en via individuele transportmiddelen.

Fauzaya TALHAOUI.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 18bis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, ingevoegd bij de wet van 8 april 2003, wordt aangevuld met een § 3, luidende :

« § 3. — Bij elke overheidsopdracht met betrekking tot (ver)nieuwbouw van of werken aan voor het publiek toegankelijke gebouwen of bij het uitvoeren van werkzaamheden op voor het publiek toegankelijke plaatsen, dient een mobiliteitseffectenrapport gevoegd te worden waarin wordt nagegaan :

1º het effect van de werken inzake duurzame mobiliteit, meer bepaald het gebruik van de ruimte en de verkeersveiligheid;

2º de bereikbaarheid van voor het publiek toegankelijke gebouwen via het bestaande openbaar vervoer en via individuele transportmiddelen.

Het rapport bepaalt de voorzieningen en de maatregelen die bij het plannen en/of het uitvoeren van de werkzaamheden moeten worden genomen om de bedoelde effecten, naargelang hun aard, te bestrijden of te bereiken, en de bedoelde bereikbaarheid te waarborgen. »

4 augustus 2005.

Fauzaya TALHAOUI.