3-121

3-121

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 JUIN 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur «les difficultés concernant le renouvellement des organes du culte islamique» (nº 3-770)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Na de verkiezingen van de organen van de islamitische eredienst op 20 maart verloopt de overgang niet zonder slag of stoot.

De verkiezingen worden via verschillende gerechtelijke procedures betwist voor de Raad van State en voor het Arbitragehof.

Er zijn geen duidelijke overgangsmaatregelen en er werd fraude in het beheer door de vorige executieve ontdekt.

Wanneer kan worden gestart met een orgaan dat voldoende gelegitimeerd is om het overleg aan te gaan met de verschillende bevoegde overheden in verband met de organisatie van de Islamitische eredienst?

Wanneer zullen de nieuwe organen geïnstalleerd zijn?

Zal de minister maatregelen nemen om de legitimatie te verhogen?

Wie zal de kosten dragen van het verweer tegen juridische klachten en van het terugvorderen van de onterecht uitgekeerde bedragen? Zal dat de nieuwe moslimexecutieve zijn of de federale overheidsdienst Justitie?

Zal de minister aandringen op de installatie van een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling in de moslimexecutieve en de moslimraad, met het oog op het overleg met de gemeenschappen over de erkenning van moskeeën en het inrichten van islamonderwijs?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - De verkiezingen van 20 maart hebben het mogelijk gemaakt een nieuwe Algemene Vergadering van de moslims van België op te richten. Die vergadering beschikt over de vereiste legitimiteit om de continuïteit van het beheer van de temporalia van de islamitische eredienst te verzekeren, rekening houdend met artikel 19bis van de wet van 4 maart 1870 op de temporalia der erediensten. Er zijn geen juridische problemen inzake de opvolging van de representatieve organen van de Islamitische eredienst. De Algemene Vergadering heeft een tijdelijke commissie aangesteld die belast is met het beheer van de niet afgehandelde dossiers en als onderhandelingspartner optreedt voor de verschillende overheidsinstanties die betrokken zijn bij die dossiers.

Inzake de installatie van een nieuwe moslimexecutieve heb ik aan de nationale veiligheidsoverheid gevraagd over te gaan tot een veiligheidsverificatie van alle kandidaten. Die procedure is nu aan de gang.

Op een parlementaire vraag van de heer Van Parys heb ik inderdaad geantwoord dat uit documenten die ons zijn overhandigd door de uittredende executieve, bleek dat een bediendesalaris was toegekend aan de voorzitter van de executieve, terwijl hij enkel representatiekosten mocht ontvangen. We verwachten trouwens een verslag van een accountant in verband met de controle van de aanwending van het budget 2004. Wanneer ik dit verslag heb ontvangen zal ik evalueren welke eventuele juridische gevolgen daaraan zullen worden gegeven.

Het komt mij krachtens het grondwettelijk beginsel van de scheiding tussen Kerk en Staat niet toe een structuur op te leggen aan de representatieve organen van de Islamitische eredienst. Om niettemin spanningen uit het verleden te vermijden en om een betere representativiteit van de taalgemeenschappen te verzekeren, ben ik van plan om met het bureau van de Algemene Vergadering een constructieve dialoog te voeren over deze kwesties. De leden van de Algemene Vergadering die ik reeds mocht ontmoeten blijken zeer gevoelig voor deze problematiek.