Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-39

ZITTING 2004-2005

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-2225 van mevrouw Talhaoui d.d. 10 februari 2005 (N.) :
Cel Drugsbeleid en drugsco÷rdinator. — Oprichting en aanstelling. — Samenwerkingsakkoord betreffende een ge´ntegreerd drugsbeleid. — Europese drugsstrategie.

In de beleidsnota in verband met de drugsproblematiek van 19 januari 2001 wordt gesteld dat er prioritair werk zal worden gemaakt van een Cel Drugsbeleid. De Cel Gezondheidsbeleid Drugs is er ondertussen en er zou een aanloop worden gemaakt met de oprichting van een algemene Cel Drugsbeleid. Die zou er komen tegen eind 2002. Op 9 december 2004 stelde ik een vraag om uitleg nr. 3-469 (Parlementaire Handelingen nr. 3-87 van 9 december 2004, blz. 68) aan de minister van Justitie over ź de Belgische deelname aan de co÷rdinatie van het Europese drugsbeleid ╗. In haar antwoord meldde zij dat u belast bent met de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en ge´ntegreerd drugsbeleid. Volgens onze bronnen wachten we nog op de handtekeningen van de Waalse, de Duitstalige en de Brusselse overheden. Dit akkoord werd reeds gesloten op 2 september 2002.

Er wordt ook vermeld dat de algemene Cel Drugsbeleid zal worden geleid door een drugsco÷rdinator. Voorgesteld wordt dat die drugsco÷rdinator op federaal niveau zou worden aangesteld door de minister van Volksgezondheid. We weten uit een mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement van 22 oktober 2004 dat Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Portugal, ItaliŰ, Spanje en Zweden reeds een drugsco÷rdinator hebben aangesteld en dat Oostenrijk, Griekenland, Ierland en Finland drugsco÷rdinatie-eenheden hebben opgericht. BelgiŰ komt in geen van beide lijsten voor.

Verder wordt de taak van de drugsco÷rdinator beschreven. Mijns inziens is dat een niet onbelangrijke taak : de man of vrouw in kwestie zal zich moeten opstellen als verbindingspersoon tussen Volksgezondheid, Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en eventueel Begroting. Daarnaast zal hij ook nog als verbindingspersoon moeten fungeren in het overleg met het maatschappelijke middenveld. En verder kan zo'n nationale co÷rdinator het Belgische drugsbeleid afstemmen op de besluiten van het Europese Parlement van 15 december 2004 en op de nieuwe drugsstrategie van de Europese Commissie van 17 december 2004 en kan hij of zij zetelen in de pijleroverschrijdende Horizontale Groep Drugs.

Daarom mijn vragen :

— Hoe ver staat het met de oprichting van de Cel Drugsbeleid ?

— Hoe ver staat BelgiŰ wat betreft de aanstelling van een drugsco÷rdinator of van drugsco÷rdinatie-eenheden ?

— Welke deelregeringen moeten het samenwerkingsakkoord nog tekenen ? Wanneer zal dit gebeuren ?

— Wat is de positie van de geachte minister aangaande het recente Europese rapport en haar aanbevelingen van 15 december 2004 ?

— Wat is de positie van ons land ten opzichte van de nieuwe drugsstrategie die de Europese Commissie aannam op 17 december 2004 ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1. De algemene cel Drugsbeleid kan worden opgericht als alle ondertekenende partijen het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 hebben bekrachtigd. De federale regering, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap hebben dat akkoord reeds bekrachtigd. De volgende deelgebieden moeten het nog goedkeuren, namelijk de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de COCOF en de GGC. In oktober 2004 heb ik een brief verstuurd om de deelgebieden te herinneren aan de noodzaak van die bekrachtiging. De cel Gezondheidsbeleid Drugs herinnert haar leden geregeld aan de noodzaak om zo snel mogelijk de algemene cel op te richten. Mijn kabinet zal een vergadering voorbereiden om de volledige bekrachtiging van het akkoord proberen te bespoedigen en om de oprichting van de toekomstige algemeen cel in de tweede helft van 2005 voor te bereiden.

2. De drugsco÷rdinator zal worden aangewezen zodra het Samenwerkingsakkoord volledig is bekrachtigd. De aanwijzing van die co÷rdinator maakt deel uit van de voorbereidingen met het oog op de oprichting van de algemene cel. Mijn kabinet en mijn administratie houden zich hier momenteel mee bezig in overleg met de cel gezondheidsbeleid drugs. De drugsco÷rdinatie behoort tot de bevoegdheid van de algemene cel. Sinds 2001 vergadert de cel Gezondheidsbeleid Drugs maandelijks met vertegenwoordigers van de kabinetten van de ministers van Volksgezondheid rond de problematiek inzake drugs. De doelstelling van die cel Gezondheidsbeleid is de uitwerking van een ge´ntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs. De cel Gezondheidsbeleid is een overlegorgaan dat adviezen kan verstrekken.

3. Zie eerste punt.

4. Over het geheel genomen onderschrijf ik het volksgezondheidsaspect van de drugsstrategie die door de Europese Raad van 17 december 2004 werd aangenomen. Ik ben tevens van mening dat het fenomeen drugs een volledigere aanpak op het vlak van gezondheid vergt.

Er moet worden opgemerkt dat dit document zeer algemeen van aard is. Ik betreur enigszins dat kwesties inzake volksgezondheid marginaal zijn in vergelijking met de kwesties op het vlak van veiligheid en justitie. Onze Belgische vertegenwoordigers hebben er vooral op aangedrongen dat alcohol, tabak en geneesmiddelen niet uit de tekst wordt uitgesloten en dat de notie ź harm reduction ╗ in de tekst wordt opgenomen en correct wordt gedefinieerd. De opname van die notie ź harm reduction ╗ of ź schadebeperking ╗ is op zich al een grote vooruitgang op Europee niveau. De nationale co÷rdinatie in BelgiŰ heeft op gezondheidsniveau plaats via de cel Gezondheidsbeleid drugs, zoals ik eerder heb uitgelegd.

5. Ik wacht momenteel totdat de commissie aan de Horizontale Groep Drugs haar communicatie voorlegt met betrekking tot een actieplan 2005-2008 tot uitvoering van de strategie 2005-2012 op basis van de evaluatie van de strategie 2000-2004. Die communicatie zou door de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 2 en 3 juni 2005 moeten worden goedgekeurd.