Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-39

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-2333 van mevrouw Talhaoui d.d. 11 maart 2005 (N.) :
Milieudelicten. — Vervolgingsbeleid.

In december 2004 pakte minister Dewael uit met de criminaliteitscijfers van 2003. Uit deze cijfers bleek dat het aantal milieudelicten in 2003 gestegen was. Deze cijfers kunnen natuurlijk op twee manieren geÔnterpreteerd worden. Enerzijds zou het stijgende aantal geregistreerde strafbare feiten het gevolg kunnen zijn van een verbeterde aanpak van milieumisdrijven. Anderzijds doen het hoge aantal seponeringen en de trage gerechtelijke behandeling van deze delicten eerder vermoeden dat een te laks vervolgingsbeleid oorzaak is van de waargenomen stijging. Een krachtdadig en snel antwoord op milieudelicten zou immers een preventieve werking kunnen hebben op potentiŽle nieuwe overtreders.

Om een overzichtelijk beeld te krijgen van het vervolgingsbeleid voor milieudelicten zou ik van de geachte minister graag een antwoord krijgen op de volgende vragen :

1. Hoeveel processen-verbaal (PV) met betrekking tot milieudelicten werden tussen 2000 en 2003 opgesteld ? Wat is het aandeel prioritaire PV's hierin ? Hoeveel van deze PV's werden geseponeerd ? Is het mogelijk een opsplitsing te maken naar jaar en gerechtelijk arrondissement ?

2. Wat is het totale aantal PV's dat tussen 2000 en 2003 opgesteld werd ? Hoeveel werden er hiervan geseponeerd ? Is het mogelijk om ook hier een opsplitsing te maken naar jaar en gerechtelijk arrondissement ?

3. Hoeveel parketten beschikken nog niet over een magistraat die zich uitsluitend met milieuzaken bezig houdt ? Kan het aantal milieumagistraten per gerechtelijk arrondissement opgegeven worden ?

4. In hoeveel, en in welke, gerechtshoven en rechtbanken is er een rechter die gespecialiseerd is in milieuzaken ?

5. Wanneer mogen we de criminaliteitscijfers van 2004 verwachten ?