Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-37

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-2225 van mevrouw Talhaoui d.d. 10 februari 2005 (N.) :
Cel Drugsbeleid en drugsco÷rdinator. — Oprichting en aanstelling. — Samenwerkingsakkoord betreffende een ge´ntegreerd drugsbeleid. — Europese drugsstrategie.

In de beleidsnota in verband met de drugsproblematiek van 19 januari 2001 wordt gesteld dat er prioritair werk zal worden gemaakt van een Cel Drugsbeleid. De Cel Gezondheidsbeleid Drugs is er ondertussen en er zou een aanloop worden gemaakt met de oprichting van een algemene Cel Drugsbeleid. Die zou er komen tegen eind 2002. Op 9 december 2004 stelde ik een vraag om uitleg nr. 3-469 (Parlementaire Handelingen nr. 3-87 van 9 december 2004, blz. 68) aan de minister van Justitie over ź de Belgische deelname aan de co÷rdinatie van het Europese drugsbeleid ╗. In haar antwoord meldde zij dat u belast bent met de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en ge´ntegreerd drugsbeleid. Volgens onze bronnen wachten we nog op de handtekeningen van de Waalse, de Duitstalige en de Brusselse overheden. Dit akkoord werd reeds gesloten op 2 september 2002.

Er wordt ook vermeld dat de algemene Cel Drugsbeleid zal worden geleid door een drugsco÷rdinator. Voorgesteld wordt dat die drugsco÷rdinator op federaal niveau zou worden aangesteld door de minister van Volksgezondheid. We weten uit een mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en aan het Europees Parlement van 22 oktober 2004 dat Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Portugal, ItaliŰ, Spanje en Zweden reeds een drugsco÷rdinator hebben aangesteld en dat Oostenrijk, Griekenland, Ierland en Finland drugsco÷rdinatie-eenheden hebben opgericht. BelgiŰ komt in geen van beide lijsten voor.

Verder wordt de taak van de drugsco÷rdinator beschreven. Mijns inziens is dat een niet onbelangrijke taak : de man of vrouw in kwestie zal zich moeten opstellen als verbindingspersoon tussen Volksgezondheid, Justitie, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en eventueel Begroting. Daarnaast zal hij ook nog als verbindingspersoon moeten fungeren in het overleg met het maatschappelijke middenveld. En verder kan zo'n nationale co÷rdinator het Belgische drugsbeleid afstemmen op de besluiten van het Europese Parlement van 15 december 2004 en op de nieuwe drugsstrategie van de Europese Commissie van 17 december 2004 en kan hij of zij zetelen in de pijleroverschrijdende Horizontale Groep Drugs.

Daarom mijn vragen :

— Hoe ver staat het met de oprichting van de Cel Drugsbeleid ?

— Hoe ver staat BelgiŰ wat betreft de aanstelling van een drugsco÷rdinator of van drugsco÷rdinatie-eenheden ?

— Welke deelregeringen moeten het samenwerkingsakkoord nog tekenen ? Wanneer zal dit gebeuren ?

— Wat is de positie van de geachte minister aangaande het recente Europese rapport en haar aanbevelingen van 15 december 2004 ?

— Wat is de positie van ons land ten opzichte van de nieuwe drugsstrategie die de Europese Commissie aannam op 17 december 2004 ?