3-104

3-104

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Annemie Van de Casteele aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het koninklijk besluit betreffende het sociaal statuut voor sommige kinesitherapeuten» (nr. 3-710)

De voorzitter. - De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, antwoordt.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - Ik heb de indruk dat de regering de politiek van de lege stoel of van de vervanging speelt om ons te ontmoedigen nog vragen te stellen.

Sinds 2003 hebben de kinesitherapeuten een eigen sociaal statuut, dat werd ingesteld door de programmawet van 22 december 2003 en voor het eerst uitgevoerd door het koninklijk besluit van 23 januari 2004. Er is echter nog steeds geen koninklijk besluit gepubliceerd om het statuut voor het jaar 2004 te regelen. Hierover ondervraagd in de Kamer antwoordde minister Demotte op 9 maart dat er al een ontwerp van koninklijk besluit was opgesteld, dat voor advies aan de minister van Begroting werd overgezonden, maar dat hij het nog altijd niet had teruggekregen. In vergelijking met het vorig koninklijk besluit zouden in het nieuwe ontwerp lagere minimale activiteitsvoorwaarden worden opgelegd aan de kinesitherapeuten, wat wellicht ook een aantal budgettaire gevolgen zal hebben.

Dit zou ook gedeeltelijk het laattijdige karakter van de regeling kunnen verklaren. Ondertussen dreigt evenwel de termijn te verstrijken, want de individuele aanvragen moeten immers worden ingediend vóór 31 maart 2005. Zelfs als er al een advies is en het koninklijk besluit al ondertekend is, moeten de formulieren nog naar de kinesitherapeuten worden gestuurd en moeten zij die vóór 31 maart terugsturen naar de administratie. Er is overigens al een circulaire gestuurd waarin medegedeeld wordt dat uiterlijk 31 december 2004 een contract met een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds moest worden gesloten of aangepast om in aanmerking te komen voor het sociaal statuur voor 2004.

Heeft de minister van Begroting ondertussen al advies uitgebracht? Zo neen, welk probleem ligt daarvan aan de basis? Zo ja, denkt de minister dat het koninklijk besluit nog tijdig kan worden gepubliceerd?

De heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen. - Ik lees het antwoord van minister Demotte.

Het ontwerp is op 19 november 2004 naar de minister van Begroting gezonden, die op 9 maart zijn akkoord gaf. Op 16 maart werd het dossier doorgegeven aan de Raad van State, die binnen een maand advies moet uitbrengen. Ik ben mij ervan bewust dat het koninklijk besluit niet zal kunnen worden gepubliceerd vóór 31 maart, de einddatum is waarop de kinesitherapeuten alle documenten over hun statuut moeten indienen bij het RIZIV.

Om betrokken personen niet te straffen, zal ik het RIZIV instructie geven om, zodra er een gunstig advies van de Raad van State is, een omzendbrief te sturen aan alle kinesitherapeuten. In deze omzendbrief zal staan dat ze, te tellen van de publicatie van de omzendbrief, 3 maanden krijgen om hun dossiers in te dienen. Deze administratieve praktijk is vorig jaar al toegepast voor een gelijkaardig probleem en daardoor kon het probleem dat door de vertraging van de publicatie van het koninklijk besluit in 2003 werd veroorzaakt, opgelost worden.

Mevrouw Annemie Van de Casteele (VLD). - De omzendbrief zal voor enige opluchting zorgen. Ik stel echter vast dat de regering niet leert uit de problemen van vorig jaar. Dat dreigt bij de betrokkenen als onbehoorlijk bestuur over te komen. Ik dring er bij de minister op aan om zeker voor het statuut van 2005 tijdig het ontwerp van koninklijk besluit op te stellen, zodat het ook tijdig kan worden gepubliceerd.