3-100

3-100

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van Mobiliteit over «het verlagen van voertuigen» (nr. 3-617)

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Ongeveer een jaar geleden heeft Bert Anciaux als toenmalig minister van Mobiliteit in een rondzendbrief de regels inzake het verlagen of tunen van voertuigen verduidelijkt om een eenvormige controle mogelijk te maken. Ik heb daar persoonlijk bij hem op aangedrongen, omdat ik in mijn stad nogal wat mensen ken die zich met tuning bezighouden.

Heeft de minister vandaag, een jaar na de rondzendbrief van zijn voorganger, zicht op de toepassing ervan?

Zijn er nu minder problemen bij de verplichte autokeuring?

Worden er minder overtredingen vastgesteld door de politie?

Vindt de minister dat de vastgestelde problemen ernstig genoeg zijn om eventueel de rondzendbrief bij te stellen?

Verlagen is niet de enige vorm van tuning. Tuners zijn echte liefhebbers van voertuigen en plaatsen ook graag andere accessoires en attributen op de voertuigen. Ze willen dat ook daarover alle mogelijke onduidelijkheden worden weggewerkt. Is de minister van plan de regelingen ter zake bij wet of rondzendbrief te wijzigen?

Voert de minister overleg met de tuners, zodat hij bij eventuele aanpassingen rekening kan houden met hun vragen, uiteraard zonder afbreuk te doen aan de veiligheid van de weggebruiker in het algemeen en dus ook van de tuners?

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - Een jaar na de rondzendbrief van mijn voorganger zijn 19.422 verlaagde voertuigen zonder opmerkingen goedgekeurd. 1.338 voertuigen werden goedgekeurd met een opmerking en 11.521 voertuigen moesten tweemaal gecontroleerd worden voor ze werden goedgekeurd. Wagens die na opmerkingen later werden goedgekeurd, werden bij de categorie `goedgekeurde wagens zonder opmerking' geteld, waardoor het totaal aantal goedgekeurde wagens inderdaad op een kleine 22.000 komt.

Overtredingen op de regels op het verlagen van voertuigen worden niet als dusdanig in het geďnformatiseerd systeem van registratie van overtredingen opgenomen. Die gegevens komen bij de federale wegpolitie terecht in een klasse van overtredingen op technische reglementeringen. Het is dan ook zeer moeilijk om cijfers over overtredingen in verband met tuning te geven.

De problemen zijn voor een groot deel opgelost, omdat de huidige regeling beter inspeelt op de mogelijkheden om wagens aan te passen zonder het gevaar op de weg te vergroten.

Daarom kan ik de heer Vandenhove ook meedelen dat ik met plezier dit dossier van mijn voorganger verder wil uitdiepen. We moeten de hele problematiek van tuning van wagens alleen maar verder fine-tunen. We moeten steeds meer rekening mee houden met het nieuwe feit dat een wagen niet zijn oorspronkelijke staat bewaart en ons richten op de basiselementen van een wagen in het besef dat de mogelijkheden om een wagen aan te passen voortdurend evolueren. Dat is natuurlijk vlugger gezegd dan gedaan. Het gaat immers om een zeer technische materie, waar we een kleine `Copernicaanse' revolutie zouden moeten veroorzaken.

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Ik wil de minister danken voor zijn antwoord en voor zijn bereidwilligheid om met de tuners overleg te blijven voeren.