3-99

3-99

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 3 MARS 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs à la ministre de l'Emploi sur «le code de bonne conduite des opérateurs télécoms mobiles» (nº 3-591)

Mme la présidente. - M. Renaat Landuyt, ministre de la Mobilité, répondra au nom de Mme Freya Van den Bossche, ministre de l'Emploi.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Sms (Short Message Service) is een heel gemakkelijk en toegankelijk medium. Het kan echter ook gemakkelijk worden misbruikt. Het kan de gebruiker veel geld kosten, zeker als het gaat om wedstrijden die via sms worden aangeboden.

Ondanks de gedragscode die de drie mobiele operatoren Proximus, Base en Mobistar ondertekenden, zijn er nog vele wantoestanden, onder meer omdat over de gedragscode vooral werd onderhandeld met de operatoren en niet met de aanbieders van spelletjes. Zo is gebleken dat mensen ongevraagd worden uitgenodigd deel te nemen aan een wedstrijd. Het is onbekend hoe deze malafide bedrijven gsm-nummers te weten komen. Soms volstaat het ooit één keer te hebben deelgenomen aan een sms-spel om overladen te worden met ongevraagde sms-berichten.

Gaat men daar op in, dan worden er niet alleen kosten aangerekend voor de verzending maar ook voor elk ontvangen bericht. Het is duidelijk dat degenen die meedoen aan een wedstrijd onvoldoende op de hoogte worden gesteld van de kostprijs.

Bij het ondertekenen van de gedragscode werd gesuggereerd dat de operatoren bij speldiensten per sms een prijsplafond zouden instellen van 15 euro per spelsessie. Zo zouden onwetende gebruikers alleszins hoogoplopende facturen kunnen vermijden en blijft de schade beperkt.

Voor de gebruiker is er weinig tot geen controle of het sms-spelletje waar hij aan deelneemt eerlijk en betrouwbaar is. Er is geen controle op de echtheid ervan. Het is zelfs de vraag of sommige van die spelen die worden aangeboden via sms niet veeleer ressorteren onder de wet op de kansspelen. Controle zou dan zeker noodzakelijk zijn.

Het aantal minderjarigen die beschikken over een gsm neemt met de dag toe. Zij zijn dan ook een grote en zeer beïnvloedbare doelgroep waaraan sms-spelletjes kunnen worden opgedrongen. Het is zeer belangrijk dat minderjarigen hiertegen beschermd worden.

In de gedragscode staat dat de prijs duidelijk moet vermeld worden maar dit wordt in de praktijk niet nageleefd. Is er een controle op het naleven van de code? Kunnen er sancties volgen indien de code niet wordt nageleefd of is er enkel een controle onder de partners zelf?

De operatoren stelden ook voor om een prijsplafond van 15 euro in te stellen per spelsessie. Werd deze beloofde maatregel al omgezet in de praktijk?

Vallen sms-wedstrijden niet onder de wet op de kansspelen en moeten ze dan ook niet strikter gereglementeerd worden?

Hoe worden minderjarigen extra beschermd tegen al dan niet ongevraagde sms-berichten om mee te doen aan een sms-spel?

Werd er al een evaluatie gemaakt van de toepassing van de gedragscode? Indien ja, wat hield deze evaluatie in?

Het is goed dat er een gedragscode tussen de operatoren bestaat, maar de toepassing is blijkbaar een groot probleem. Hoe gaat de minister dit probleem oplossen? Dit is helemaal geen fictief probleem. Ik word overstelpt met e-mails van ouders die geconfronteerd worden met torenhoge rekeningen voor het gsm-gebruik van hun kinderen als gevolg van die sms-spelletjes. Ook volwassenen getuigen dat ze niet weten waartoe bepaalde handelingen kunnen leiden. Vanuit het beleid moeten we daar iets aan doen. Als we de nieuwe technologie niet op de voet volgen zullen we nog veel persoonlijke en familiale financiële drama's kennen.

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - Minister Van den Bossche benadrukt dat de gedragscode op haar vraag tussen de drie mobiele operatoren tot stand is gekomen. Die gedragscode steunt op de artikelen 93 en 94 van de Wet op de Handelspraktijken. De drie operatoren geven dus een interpretatie van de toepassing van een behoorlijke handelspraktijk. De opvolging, controle en sanctionering gebeurt dus binnen het systeem van de wet op de handelspraktijken. De specifieke naleving van deze gedragscode wordt opgevolgd door de algemene directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. In dit kader kunnen de nodige processen-verbaal worden opgesteld. De bij u berustende e-mails kunnen dus het best worden doorgestuurd naar deze dienst om de nodige processen-verbaal te laten opstellen.

In de vrijwillige gedragscode van de mobiele operatoren staat inderdaad een prijsplafond van 15 euro per spelsessie. Hun dienstenleveranciers dienen zich hieraan te houden. Opnieuw kunnen klachten worden overgemaakt aan de algemene directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Minister Van den Bossche vraagt concrete informatie om de controle te kunnen doorvoeren.

Sms-wedstrijden kunnen inderdaad onder de wetgeving op de kansspelen vallen. We moeten er dan ook strikt op toezien dat de wet wordt nageleefd. Een gedragscode kan de werking van de wet niet opschorten. Als de wet wordt overtreden, wordt een proces-verbaal opgesteld dat wordt doorgestuurd naar het betrokken parket.

Wat betreft de bescherming van minderjarigen bij een sms-spel, moet de bestaande wetgeving verder worden verduidelijkt, meer bepaald in verband met wat de operatoren al dan niet kunnen doen. Ook hier vraagt de minister informatie zodat inbreuken kunnen worden vastgesteld.

Voor een evaluatie van de wetgeving is het nog te vroeg. De informatie waarover mevrouw Thijs beschikt kan de evaluatie vergemakkelijken.

Ik herhaal dat de naleving wordt opgevolgd door de algemene directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie. Mevrouw Thijs moet er dus voor zorgen dat ze de informatie waarover ze beschikt, aan deze dienst overmaakt.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik geloof niet echt in een gedragscode, tenzij minister Van den Bossche mij van het tegendeel kan overtuigen. Het aantal vragen dat hierover in de Senaat wordt gesteld, wijst toch op een probleem. De gedragscode komt erop neer dat de operatoren elkaar controleren. Dat is niet de beste manier van werken.

Iedereen wil technologische vooruitgang. De politiek kan echter niet mee. Bovendien zijn het niet de operatoren die de spelletjes aanbieden. Ik ben bereid de informatie waarover ik beschik, mits instemming van de betrokkenen, aan de klachtenbank te bezorgen. Niettemin vind ik dat de regering een initiatief moet nemen. Elke maand opnieuw geven deze praktijken aanleiding tot financiële drama's. De overheid moet dan ook ingrijpen en voor oplossingen zorgen.

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - Er bestaat geen toverformule die kwaadwillige initiatieven kan tegenhouden. Er bestaat wel wetgeving: de wet op de handelspraktijken en de wetgeving op de kansspelen. Daarnaast hebben de drie operatoren zich ertoe verbonden tegen bepaalde initiatieven op te treden. Ten slotte beschikken we over de mogelijkheid om de naleving van de wetten te controleren aan de hand van heel concrete gevallen. Mogelijk kan de wetgeving dan verder worden verfijnd en kan een halt worden toegeroepen aan bepaalde praktijken.

Het komt er nu op aan de huidige reglementering te evalueren en na te gaan of we al dan niet vorderingen maken bij de bestrijding van deze praktijken. Dat gebeurt het best aan de hand van heel concrete gevallen.