3-99

3-99

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MAART 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «het ontslag van Naïma Amzil» (nr. 3-608)

De voorzitter. - Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, antwoordt namens de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Na zeven bedreigingen aan het adres van haar werkgever heeft Naïma Amzil, onder zware psychologische druk, dan toch haar ontslag gevraagd. Ze deed dit uit respect voor haar medewerknemers en haar baas, de eigenaar van Remmery. Ik vernam inmiddels dat ze nog nadenkt over dit ontslag.

Het gaat hier niet alleen over een bijzonder moedige dame die veel over heeft voor haar baas en het bedrijf waar ze werkt, maar ook over het huidige klimaat van verrechtsing, over het niet-aanvaarden van het anderszijn van medemensen, over integratie en inburgering en tot slot over het gevoel van dreiging en terreur dat in ons dagelijks leven ingrijpt.

Bijzonder schrijnend is dat extreem-rechts in een haatklimaat opnieuw de nadruk legt op de hoofddoek en de uiterlijke tekenen van integratie en niet op de positieve berichtgeving. Naïma is een toonbeeld van inburgering. Ze woont zeven jaar in België, leerde onmiddellijk onze taal en begon te werken als arbeidster in een visdelicatessenbedrijf, hoewel ze een universitair diploma aardrijkskunde-geschiedenis bezit.

De beste vorm van integratie is werk. Daarom gaan nu meer en meer stemmen op voor tewerkstellingsquota in Vlaanderen en op federaal vlak. Hoe kunnen we de allochtonen vragen zich te integreren en hun organisaties open te gooien wanneer ze geen werk vinden en werkgevers die wel allochtonen in dienst nemen, brieven met kogels toegestuurd krijgen? Verschillende allochtone organisaties hebben daar vragen bij en hebben persmededelingen verspreid. Ze vrezen dat dergelijke situaties negatieve gevolgen zullen hebben voor de indienstneming van allochtonen en dat de werkgevers nog minder geneigd zullen zijn om werkneemsters die een hoofddoek willen dragen aan ter werven. Nochtans zijn het de prestaties die tellen en niet het voorkomen.

Is de minister bereid deze gebeurtenissen in de meest scherpe bewoordingen te veroordelen en er bij zijn collega's op aan te dringen hetzelfde te doen? Is de minister bereid om, naar aanleiding van deze zaak, overleg te plegen met de deelregeringen om het beleid van inburgering en gelijke kansen een nieuwe wending te geven, onder meer wat betreft de indienstneming van allochtonen? Welke concrete maatregelen zal de minister nemen om te beletten dat moslimwerkneemsters verplicht worden hun hoofddoek af te nemen? Zal de minister overleg plegen met de ministers van Justitie en Binnenlandse zaken over het verloop van het onderzoek? Wanneer zal dat overleg er komen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - Ik zal na het antwoord van de minister van Gelijke Kansen ook nog reageren in mijn hoedanigheid van minister van Justitie.

De minister van Gelijke Kansen betreurt ten zeerste dat de laffe bedreigingen aan het adres van haar werkgever ertoe geleid hebben dat mevrouw Naïma Amzil haar ontslag heeft aangeboden.

De minister heeft veel respect en begrip voor die beslissing, maar vindt het een schande dat de laffe en verachtelijke bedreigingen tot gevolg hebben dat mevrouw Amzil vrijwillig afziet van een werk dat ze graag deed en waarvoor ze gewaardeerd werd. Het is ronduit onrustwekkend dat dergelijke feiten zich in ons land kunnen voordoen.

We mogen Naïma Amzil en Rik Vannieuwenhuyse niet alleen laten met die bedreigingen. De hele democratische samenleving moet samen met hen vechten om deze schandalige chantage uit de wereld te helpen.

De rechtsstaat moet de slachtoffers van die bedreigingen kunnen beschermen en de daders kunnen opsporen en bestraffen. De minister heeft er het volle vertrouwen in dat zijn collega's van Justitie en Binnenlandse Zaken alles in het werk zullen stellen om het onderzoek zo snel mogelijk tot resultaten te leiden en de slachtoffers te beschermen.

De minister heeft het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding gevraagd een klacht in te dienen, de zaak aandachtig te volgen in samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten en de slachtoffers de nodige steun te bieden. In een breder kader moeten we, om het verspreiden van de haat een halt toe te roepen, in de hele samenleving de kracht vinden om een dam op te werpen tegen het extremisme.

Mevrouw Amzil en de heer Vannieuwenhuyse hebben ons het voorbeeld gegeven door de geweldige solidariteit die ze tegenover elkaar aan de dag hebben gelegd. Hun houding weerspiegelt het België dat we willen opbouwen: een België van dialoog en samenleven.

De regering werkt aan de versterking van deze democratische en verdraagzame samenleving.

Minister Dupont samen met de minister van Binnenlandse Zaken en ikzelf, werken aan de uitvoering van het antiracismeplan van de federale regering. Binnenkort zullen we daarvan een stand van zaken opmaken en overleg plegen over de ontwikkelingen in deze duistere zaak.

De voorbereidende vergaderingen van een interministeriële conferentie, die gewijd zal zijn aan de integratie en de interculturele dialoog, worden momenteel voortgezet. Op de agenda staan in het bijzonder de voorstellen uit het eerste verslag van de Commissie voor interculturele dialoog en het voorstel van een plan ter bestrijding van racisme op nationaal niveau.

De Commissie voor interculturele dialoog zet haar werkzaamheden voort, wat binnenkort zal resulteren in een eindverslag.

In haar tussentijds verslag roept de commissie ons land op om de uitdaging van het cultureel pluralisme aan te gaan door eraan te herinneren dat "het in zichzelf gekeerd zijn en het misprijzen van de andere geen bescherming zijn voor een cultuur, veeleer een verarming".

Deze overtuiging vormt de basis van de politieke actie om onze democratische samenleving steeds meer te versterken opdat zulke laffe daden zich niet opnieuw voordoen.

Ik wil er persoonlijk aan toevoegen dat deze zaak mij diep heeft geraakt. Ik heb hard gewerkt aan het tot stand komen van de antidiscriminatiewet en de integratie in de arbeidswereld van personen uit verschillende culturen.

De moeilijkheden op het terrein worden thans eens te meer duidelijk. Ik heb de onderzoeksrechter en het parket van Kortrijk geconsulteerd. Er werd een team van zes onderzoekers aangesteld. De lokale en de federale politie werken samen. Deze laatste heeft al 1800 werkuren aan de zaak besteed.

Nous avons mis en oeuvre des méthodes spéciales de recherche et organisé une protection pour les personnes menacées.

J'ai déjà annoncé mon intention d'accorder un renfort pour les enquêtes, si nécessaire.

Je puis vous assurer qu'à Courtrai, tant le parquet que les enquêteurs, que le juge d'instruction manifestent une grande volonté d'aller au bout de cette enquête, volonté que je soutiens, bien évidemment.

Cette affaire touche aux fondements de la démocratie que nous voulons, c'est-à-dire une démocratie d'intégration.

Actuellement, tout le travail se concentre dans la région de Courtrai puisque les menaces se limitent à ce cadre, mais si pareil événement devait se produire dans d'autres arrondissements, je n'hésiterais pas à demander la fédéralisation du dossier.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Van allochtone en moslimorganisaties wordt verwacht dat ze terroristische daden afkeuren. Het is dan ook een sterk signaal als de regering dat nu ook doet in verband met deze gebeurtenissen.

De weg naar een verdraagzame en open samenleving is zeer lang. Velen onder ons werken daar alle dagen aan. Velen zijn door het ontslag van mevrouw Amzil ook ongerust. Vrouwen die een hoofddoek dragen en een job hebben, hebben schrik dat ze hun werk zullen verliezen. Daarom willen zij inzage in het onderzoek van het parket. Ik ben ervan overtuigd dat dit alle mogelijk middelen inzet om de zaak op te lossen. In Nederland werden velen bedreigd met kogelbrieven. Daar konden de daders na twee à drie weken worden gevat. Hier worden mevrouw Amzil en verscheidene pitazaken en oriëntaalse restaurants in Hoogstraten en in de omgeving van Mechelen na vele weken nog steeds bedreigd. We moeten erover nadenken hoe we tot een efficiënte actie kunnen komen om de daders zo vlug mogelijk te vatten.