3-97

3-97

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over ęde laattijdige publicatie van het verkiezingsreglement voor de organen van de islamitische eredienstĽ (nr. 3-572)

De voorzitter. - De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt namens mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik had mijn vraag liever direct aan de minister van Justitie gesteld, maar hopelijk zal ik ook van de vice-eerste minister een volledig en klaar antwoord krijgen.

Met het oog op de verkiezingen voor de hernieuwing van de organen van de Islamitische eredienst op 20 maart a.s. werd het langverwachte verkiezingsreglement uiteindelijk gepubliceerd in het Staatsblad van 14 februari 2005. Dit is bijzonder merkwaardig, niet alleen omdat het besluit vooruitloopt op een belangrijke politieke beslissing, met name de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door een afzonderlijke kieskring voor de 19 gemeenten in te stellen, maar ook omdat het wordt gepubliceerd op 14 februari en stipuleert dat de termijn om zich als kiezer in te schrijven afliep op 31 januari voor de inschrijvingen per post en op 13 februari voor de inschrijvingen on line. Voor de kandidaten liep de termijn af op 23 januari. De uitspraak over de ontvankelijkheid van de kandidaturen moest uiterlijk op 28 januari gebeuren. De Belgische burgers en de moslimgelovigen kunnen dat alles lezen in het Staatsblad van 14 februari 2005.

Er zijn reeds vele vragen gerezen over de laattijdige bekendmaking, meer bepaald over de informatiedoorstroming naar de gewone gelovigen. Het Vlaams Minderhedencentrum twijfelt nu reeds aan de representativiteit van de nieuw samen te stellen organen. Men kent immers de problematiek die leidde tot een algehele vernieuwing van de organen. Er was kritiek op het gebrek aan representativiteit, op het ontbreken van Nederlandstalige leden in de organen en op de onvoldoende vertegenwoordiging van de vrouwen. Eigenlijk vind ik het onbegrijpelijk dat de minister van Justitie zo slordig omspringt met een zo delicate materie.

De algemene raad van moslims in BelgiŽ heeft nu al een beroep tot vernietiging ingediend bij het Arbitragehof omdat in hun ogen de Islam in ons land door de vergaande inmenging niet op voet van gelijkheid met de andere godsdiensten wordt behandeld. Er wordt nu al een juridisch debat gevoerd en elke procedurefout kan aanleiding geven tot de definitieve betwisting van de nieuwe organen.

Hoeveel kiezers hebben zich aangemeld in de Nederlandstalige provincies, in de Franstalige provincies en in Brussel-Hoofdstad? Hoeveel Marokkaanse en Turkse kiezers hebben zich aangemeld? Hoeveel kiezers waren er in de categorie `bekeerd' en in de categorie `andere culturele aanhorigheden'? Hoeveel kandidaten hebben zich aangemeld in de onderscheiden categorieŽn?

Hoeveel kandidaturen heeft de commissie onontvankelijk verklaard? Hoeveel procent van de ingeschreven kiezers en kandidaten zijn vrouwen? Hoe zullen de lokale overheden worden ingelicht over hun taak om neutrale stemlokalen en andere infrastructuur ter beschikking te stellen? Ze zouden immers nog geen officiŽle informatie hebben ontvangen.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De commissie belast met de hernieuwing van de representatieve organen van de Islamitische eredienst is een volkomen onafhankelijke commissie en de rol van de minister van Justitie is dus vrij beperkt. Ze heeft geen invloed op de manier van werken en de besluitvorming van de commissie.

Alle vragen van mevrouw De Schamphelaere hebben betrekking op de kiezers die aan de verkiezingen zullen deelnemen.

De inschrijvingen werden afgesloten op 13 februari en de commissie onderzoekt op dit ogenblik al die inschrijvingen. Het is dus nog te vroeg om al concrete cijfers mee te delen. In overeenstemming met de wet van 20 juli 2004 zal de commissie eerstdaags verslag uitbrengen bij de minister van Justitie.

De commissie deelde wel mee dat 185 personen een kandidatuur hebben ingediend. De minister beschikt echter nog niet over de cijfers per provincie en culturele categorie.

De Commissie heeft de verschillende gemeenten van het land per brief gevraagd of ze bereid zijn om op 20 maart openbare plaatsen ter beschikking te stellen van de moslimgemeenschap. Nog niet alle gemeenten hebben geantwoord, maar ze hebben nog enkele weken de tijd om dat te doen.