3-97

3-97

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2005 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 (Stuk 3-951)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V) (beroep op het reglement). - De mondelinge vragen zijn niet beŽindigd en toch wordt overgegaan tot de stemmingen. Er zijn nog vragen van leden van onze fractie waarop nog geen antwoord is gekomen. Ik vraag om de stemmingen nog even uit te stellen zodat mevrouw De Schamphelaere conform het Reglement van de Senaat haar vraag kan stellen.

De voorzitter. - Dat is niet mogelijk; mevrouw Onkelinx is niet aanwezig en minister Dedecker beschikt niet over het antwoord.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het Reglement bepaalt dat de regering een antwoord moet geven op mondelinge vragen van parlementsleden. Het is niet normaal dat de minister niet opdaagt.

De voorzitter. - De stemmingen zijn gepland voor 17.30 uur, nu dus.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Het is goed dat stemmingen plaatsvinden op het afgesproken uur. Het gaat echter niet op dat de mondelinge vragen, die over actualiteitsproblemen gaan, worden uitgesteld, terwijl wel veel tijd kan worden uitgetrokken voor de bespreking van de wetsvoorstellen en de wetsontwerpen.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Mijn mondelinge vraag was geagendeerd om 15 uur. Ik heb nog geen enkele verklaring gekregen voor de afwezigheid van de minister. Misschien is het momenteel te delicaat om op mijn vraag een antwoord te geven. Het Reglement van de Senaat eist echter wel dat de minister aanwezig is.

De voorzitter. - Mevrouw De Schamphelaere, u weet beslist waarom minister Onkelinx hier niet aanwezig kan zijn.

Wij stemmen dus nu over het wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 (Stuk 3-951)

Stemming 1

Aanwezig: 56
Voor: 55
Tegen: 0
Onthoudingen: 1

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.