3-97

3-97

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 FÉVRIER 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant l'article 3 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro (Doc. 3-991) (Deuxième examen)

Discussion générale

Mme la présidente. - La parole est à Mme Kapompolé pour un rapport oral.

Mme Joëlle Kapompolé, corapporteuse. - Pour la deuxième fois, la commission des Finances et des Affaires économiques a examiné une proposition, devenue entre-temps projet, ayant pour objectif de proroger du 31 décembre 2004 au 31 mars 2005 le délai permettant le dépôt des anciens francs belges. Ce projet nous revient amendé de la Chambre, afin de permettre le versement de l'argent collecté sur le compte de l'opération Tsunami 12-12 mais également sur celui de la plate-forme d'ONG actives dans le cadre de l'Opération 11.11.11.

Trois amendements ont été déposés en commission par Mme Jacinta De Roeck et M. Pierre Galand. Ils ont ensuite été retirés car ils n'étaient pas conformes aux dispositions du règlement du Sénat. Un amendement avait été déposé par M. Jean-Marie Dedecker. Il visait à répartir l'argent ainsi collecté entre les différentes ONG agréées par le ministre de la Coopération au Développement. Cet amendement a été adopté par sept voix contre cinq et une abstention. Le projet ainsi amendé a toutefois été adopté à l'unanimité des 13 membres présents.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - Het Tsunami-wetsvoorstel dat door drie senatoren werd ingediend, was een goed voorstel dat nauw aansloot bij de sensibilisering rond de operatie 12.12. Op veertien dagen tijd werd het voorstel uitgewerkt, vertaald en goedgekeurd. De Senaat had goed werk geleverd, maar de Kamer van Volksvertegenwoordigers amendeerde het wetsvoorstel en voegde er ook de operatie 11.11.11 aan toe. Ik begrijp de argumentatie, maar daarmee komt het voorstel los te staan van de sensibilisering voor de operatie 12.12. Voorts is het spijtig dat door 11.11.11 toe te laten, tal van andere NGO's zich gediscrimineerd voelen. Op die manier is het voorstel minder zuiver geworden.

Tijdens de bespreking van het geamendeerde voorstel in de Senaat deze week werden er opnieuw amendementen ingediend en werd de regeling opengesteld voor alle NGO's. Het is een goede zaak dat zodoende elke vorm van discriminatie wordt weggewerkt, maar ik blijf het betreuren dat men de oorspronkelijke optiek heeft laten vallen, die erin bestond om de mensen muntjes te laten verzamelen en de opbrengst ervan te bezorgen aan de slachtoffers van de vloedgolf.

Ik zal het wetsontwerp goedkeuren, maar ik betreur het wel dat bepaalde EGO's het tweekamerstelsel hebben misbruikt om een voorstel uit te hollen dat kort op de bal speelde en tegemoetkwam aan de aspiraties van een brede bevolkingsgroep.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Mevrouw de voorzitter, ik richt mij tot u als verpersoonlijking van deze assemblee. Dit is een triestig moment. De Senaat had immers aangetoond dat hij snel en efficiënt kan werken en inspelen op een maatschappelijke behoefte van het ogenblik. Spijtig genoeg werd hij door alle fracties gebruuskeerd en voor voldongen feiten geplaatst. De oorspronkelijke bekommernis van de tekst om in te spelen op de solidariteitsbeweging die op dat ogenblik aan de gang was, en tegemoet te komen aan de vraag van verenigingen, organisaties en individuen, is zodoende volledig verloren gegaan.

Na de amendering door de Kamer moest het ontwerp noodgedwongen opnieuw door de Senaat worden behandeld. In de Senaatscommissie werden gisteren nieuwe amendementen goedgekeurd. Als de aldus geamendeerde tekst vandaag door de plenaire vergadering wordt goedgekeurd, moet de tekst terug naar de Kamer.

Het behoeft geen betoog dat door het pendelen tussen Kamer en Senaat het initiatief inboet aan mobilisatiekracht voor zowel de operatie 12.12 als voor de operatie 11.11.11 en voor een breed spectrum aan campagnes van andere NGO's.

De minister van Ontwikkelingssamenwerking is hier aanwezig en is ongetwijfeld even gevoelig als wij voor dit verlies aan mobilisatiekracht.

Wij hebben positieve reacties gekregen van het onderwijs dat op grond van deze wet wenste te mobiliseren voor de vastenacties; we kregen ook positieve reacties van service-clubs, van de Gezinsbond en van talrijke grote en kleine organisaties die niet alleen geld willen inzamelen, maar ook wensen te mobiliseren rond een thema dat de Tsunamiramp ver overstijgt, met name de ontwikkelingssamenwerking.

Het politieke gekrakeel en de wijze waarop het voorstel wordt behandeld, dreigen de spontane, positieve respons echter te niet te doen.

Ik wil alle politieke fracties in de Senaat, maar ook alle politieke fracties in de Kamer oproepen om het voorstel bij hoogdringendheid te behandelen zodat toch minstens een deel van de oorspronkelijke doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - We hebben dit voorstel in allerijl besproken. In de plenaire vergadering werden we overigens geprezen omdat het wetgevende werk dienaangaande zo snel opschoot. Het goedgekeurde voorstel werd overgezonden naar de Kamer, waar het op een totaal ondemocratische manier werd geamendeerd. Verscheidene hulporganisaties hadden vóór 31 december 2004 al gevraagd de vervallen Belgische muntstukken te gebruiken voor hulp aan de derde wereld. Dat verzoek werd evenwel geweigerd. De minister was bereid een uitzondering te maken omdat het slechts om een welbepaalde actie ging. Als de Kamer het niet met het voorstel eens is, vind ik dat de Senaat het volste recht heeft te beslissen dat de opbrengst van de inzameling kan worden verdeeld onder alle erkende NGO's.

Als de Kamer de vervaldatum van de regeling aanpast, kan het geld vooralsnog bij de juiste instanties terechtkomen.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - De huidige vervaldatum is 1 april 2005. Wij hadden een amendement ingediend dat ertoe strekt de periode te verlengen tot 1 juni 2005. Volgens het reglement van de Senaat is dat evenwel onmogelijk omdat dat punt niet was geamendeerd. Op mijn herhaalde vraag of de Kamer in staat is de datum aan te passen, heb ik tot nu toe geen antwoord gekregen. Ik roep alle senatoren op om er samen met mij op aan te dringen dat de vervaldatum wordt aangepast.

Mme la présidente. - Devons-nous dès lors voter contre le projet ?

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - Neen, integendeel, maar het zou nog beter zijn als de Kamer ervoor zorgt dat de inzamelactie wordt verlengd en dat de opbrengst ten goede komt aan alle NGO's en aan de ontwikkelingssamenwerking in het algemeen.

-La discussion générale est close.