Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-28

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-1610 van de heer Brotcorne d.d. 18 oktober 2004 (Fr.) :
Federale ambtenaren. — Kilometervergoeding. — Berekeningswijze.

Krachtens het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, hebben de federale ambtenaren die hun eigen voertuig gebruiken voor dienstverplaatsingen, recht op een kilometervergoeding, als dekking van de kosten die voortvloeien uit het gebruik van dat voertuig. Het basisbedrag wordt bepaald aan de hand van een formule samengesteld uit een reeks parameters (het verbruik per 100 km, de aankoopprijs van het voertuig, de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting, een afschrijvingstermijn van zes jaar, het gemiddelde bedrag van de verzekeringspremie, de radiotaks). Dat bedrag wordt jaarlijks herzien op 1 juli.

We hebben recentelijk in de pers vernomen dat de federale ambtenaren, die hun voertuig gebruiken voor opdrachten voor rekening van hun werkgever, die kilometervergoeding sinds 1 juli 2004 niet meer zouden genieten omdat u het niet eens bent met de berekeningswijze en het aantal werkdagen per week.

Kunt u dat bevestigen ? Zo ja, om welke redenen zou de berekeningswijze, zoals vastgelegd in het koninklijke besluit van 18 januari 1965, nu te ingewikkeld zijn, terwijl ze toch al sinds jaren wordt toegepast ?

Kunt u mij ook zeggen om welke redenen de vergoeding voor maximum vijf dagen per week kan worden toegekend ? Is het gebruik, als criterium, niet meer relevant dan het aantal dagen ?