3-87

3-87

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 9 DECEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voordracht van kandidaten voor het ambt van assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State

Inoverwegingneming van voorstellen

Actualiteitendebat

Het syntheseverslag van de Commissie voor Interculturele Dialoog

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het Forum voor de staatshervorming» (nr. 3-492)
Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de organisatie van een blow-in in Antwerpen» (nr. 3-494)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de onrustwekkende tekenen van spanning in de grensgebieden van Noord-Kivu» (nr. 3-495)
Mondelinge vraag van de heer Pierre Galand aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking over «de begroting voor ontwikkelingssamenwerking» (nr. 3-487)
Mondelinge vraag van de heer Christian Brotcorne aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen over «de uitbetaling van de vakbondspremie aan de ambtenaren» (nr. 3-489)
Mondelinge vraag van de heer Luc Paque aan de minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen over «het behoud op lange termijn van de band tussen wettelijk pensioen en salaris» (nr. 3-486)
Mondelinge vraag van mevrouw Christel Geerts aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de slachtingsaangiften en de registratieverplichtingen ter zake» (nr. 3-491)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de dagcentra voor psychiatrische patiënten» (nr. 3-493)

Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind (voorstel van mevrouw Nathalie de T' Serclaes, Stuk 3-265)

Bespreking
Bespreking van het enig artikel
Stemmingen

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 3-872)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones (van de heer Ludwig Vandenhove, Stuk 3-133)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (van de heer Patrik Vankrunkelsven c.s., Stuk 3-872) (Nieuw opschrift)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones (van de heer Ludwig Vandenhove, Stuk 3-133)

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de eerste minister over «de uitvoering van artikel 27 van het Statuut van Rome» (nr. 3-475)

Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de Belgische deelname aan de coördinatie van het Europese drugsbeleid» (nr. 3-469)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de vrijspraak van bestuurders wier overtreding in een tv-programma werd gefilmd» (nr. 3-472)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de drugstesten in het verkeer» (nr. 3-470)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Intrekking van wetsvoorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Arbitragehof - Beroepen
Hoge Raad voor de Justitie
Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling
Europees Parlement