3-85

3-85

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «de splitsing van de gezondheidszorg» (nr. 3-462)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Reeds in het regeerakkoord van juli 2003 werd onder de titel `De verdere uitbouw van de Belgische Staat' de oprichting van een Forum aangekondigd.

Dit Forum werd op 19 oktober 2004 voor het eerst - hopelijk niet voor het laatst - samengeroepen. De bedoeling is om met afgevaardigden van alle regeringen in het land de vragen naar een verdere verdieping van de federale structuren en de vragen naar meer mogelijkheden van gemeenschappen en gewesten in openheid en dialoog te bespreken.

Sinds de vergadering van 19 oktober, die onder ruime mediabelangstelling bijeenkwam, werd er echter niets meer vernomen van de Forumgesprekken, noch van de agenda, noch van de timing.

De vragen en verwachtingen van de Vlaamse meerderheidspartijen aan het Forum zijn verwoord in het Vlaams Regeerakkoord van juli 2004. Ze waren ook al goedgekeurd in de resoluties van het Vlaams Parlement van 3 maart 1999.

Dat de Vlaamse vragen geen eisen zijn van wereldvreemde politici, is gebleken op de Staten-Generaal van de ziekenhuizen van maandag jongstleden. De Vlaamse ziekenhuizen zijn na bespreking van het federale gezondheidsbeleid tot het besluit gekomen dat de splitsing van de gezondheidszorg onmiddellijk moet worden aangepakt. Dit standpunt werd onderschreven door de voltallige Vlaamse regering.

Zal de minister bevoegd voor Institutionele Hervormingen garant staan voor het daadwerkelijk bespreken van de splitsing van de gezondheidszorg op het Forum?

Wanneer vindt de volgende vergadering van het Forum plaats? Wanneer start het Forum daadwerkelijk met de besprekingen? Werd er een agenda bepaald en een prioriteitenlijst? Binnen welke vooropgestelde timing hoopt men tot conclusies te komen?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - Op de eerste vergadering van het Forum werd overeengekomen dat de eerste besprekingen zouden worden gewijd aan de samenstelling van het Forum. Een aantal groepen hadden immers aangedrongen op een grotere vertegenwoordiging van de Senaat. Die gesprekken zijn bijna afgerond en het resultaat zal aan de volgende vergadering worden voorgelegd.

Het tweede gespreksonderwerp betreft het opstellen van een agenda. De eerste minister heeft namens de regering meegedeeld dat het Forum een aantal onderwerpen kan bespreken, waaronder onder andere de bevoegdheidsverdeling. Bij het opstellen van de agenda zal uiteraard rekening worden gehouden met die uitgangspunten.

De garantie om bepaalde thema's onder de rubriek bevoegdheidsverdeling te bespreken wordt niet gegeven door de regering, maar hangt af van de verschillende deelnemers aan het Forum. Om een bepaald onderwerp te bespreken moet meer dan één lid van het Forum in de bespreking ervan geïnteresseerd zijn. Daarvoor kan ik niet garant staan. Als via de gevoerde gesprekken openingen ontstaan, kunnen bepaalde thema's op de agenda worden geplaatst. De bevoegdheidsverdeling is alleszins een thema dat door de eerste minister werd aangebracht. De splitsing van de gezondheidszorg zal wellicht onder die rubriek door bepaalde deelnemers aan het Forum ter sprake worden gebracht.

De timing voorziet in een volgende vergadering binnen enkele weken.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Wij hopen dat niet alleen de federale minister van Institutionele Aangelegenheden maar ook zijn Vlaamse en Waalse collega zullen helpen de opening te maken om over de splitsing van de gezondheidszorg te discussiëren.