3-82

3-82

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 OCTOBRE 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le respect, par les jardins zoologiques belges, des normes minimales légales» (nº 3-380)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Ik stel deze vraag omdat er in de Senaat vaak over dieren wordt gesproken en omdat de Belgische dierentuinen me nauw aan het hart liggen.

Gaia-waarnemers hebben tussen december 2002 en augustus 2003 de Belgische dierentuinen doorgelicht om na te gaan of de dierentuinwet wordt nageleefd. De Zoo van Antwerpen krijgt jaarlijks ongeveer 6 miljoen subsidies van de Vlaamse overheid, terwijl de Zoo niet volledig in orde zou zijn met de wetgeving.

De minister kondigde aan van het dierenwelzijn een prioritair aandachtspunt te maken. Ondertussen heeft hij 39 erkenningprocedures voor dierentuinen opgestart. Die procedures zijn erop gericht om de dierenparken geleidelijk de kans te geven zich aan de wetgeving aan te passen.

In oktober 2003 verklaarde de minister meer inspecteurs te willen aanwerven en de wetgeving op het dierenwelzijn verder te willen uitwerken. Hoeveel inspecteurs zijn er het afgelopen jaar bijgekomen? Wat is er ondertussen veranderd aan de wetgeving?

Hoeveel procedures zijn er afgesloten? Hoeveel vergunningen werden er op basis hiervan geweigerd en op welke gronden? Hoeveel procedures lopen er nog?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Het afgelopen jaar zijn er 6 inspecteurs-dierenartsen en 2 technische helpers in dienst getreden bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Die 8 personen werden specifiek aangesteld voor de uitvoering en opvolging van controles in het raam van de dierenwelzijnwet. Bovendien zullen er vóór het einde van het jaar nog 3 bijkomende inspecteurs-dierenartsen in dienst worden genomen. De bestaande dierentuinwetgeving werd dit jaar aangevuld met het ministerieel besluit van 23 juni 2004 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van reptielen in dierentuinen.

Tot op vandaag werden 40 aanvragen tot erkenning ingediend. Er werden 11 dossiers afgewerkt. 10 dierentuinen hebben een bevestiging van hun erkenning gekregen omdat ze na het volgen van een overeengekomen planning aan de wettelijke vereisten voldoen. Eén erkenning werd geweigerd omdat die dierentuin over de hele lijn niet voldeed aan de wettelijke vereisten en de verantwoordelijke niet in staat bleek te zijn om de nodige aanpassingen uit te voeren.

Momenteel lopen er nog 29 erkenningprocedures. Met die 29 dierentuinen werd een planning afgesproken. Elke instelling wordt door mijn diensten opgevolgd volgens de streefdata van deze planning. Indien een dierentuin zich niet houdt aan een afgesproken termijn, worden de nodige stappen ondernomen en worden in ieder geval de maatregelen genomen die nodig zijn om het welzijn van de dieren te verzekeren. Wanneer de dierentuin de opgelegde planning volgt en zodoende binnen een redelijke termijn beantwoordt aan de wettelijke normen, wordt een erkenningsbewijs afgegeven.