3-82

3-82

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 OCTOBRE 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «les contrôles policiers au cours de l'automne 2004» (nº 3-372)

M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra au nom de M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Volgens de voorzitter van het Nationaal Syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel zal de federale politie de komende maanden geen speciale nachtelijke controles meer kunnen uitoefenen omdat het geld op is. Er blijkt een tekort te zijn van 7,5 miljoen euro. Niet enkel snelheids- en alcoholcontroles, maar zelfs de grenscontroles op de luchthavens zouden worden teruggeschroefd. De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde deze stelling, maar zou de toestand nader onderzoeken.

Hoeveel bedraagt het budget dat moet worden overgeheveld van het budget 2005 om de maanden oktober, november en december te kunnen betalen?

Welke weerslag heeft dat op de inzetmogelijkheden in 2005?

Is de minister van plan het aantal controles te verminderen of bestaat er een nieuw plan om met minder mensen en minder middelen toch gerichte controles te doen?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van minister Dewael voor.

"De directeur-generaal van de bestuurlijke politie van de federale politie heeft tijdelijke maatregelen getroffen om de verwachte overschrijding van de enveloppe voor overuren, weekenduren en nachturen zoveel mogelijk te beperken. De overuren die in november en december worden gepresteerd en de weekend- en nachturen die in december worden gepresteerd, worden begin 2005 betaald en worden aangerekend op de begroting van 2005. Die regel wordt elk jaar toegepast. Het uiteindelijke tekort voor 2004 zal worden opgevangen binnen de personeelsbegroting van de federale politie en zal dus geen invloed hebben op de begroting voor 2005.

De genomen maatregelen, die zoals gezegd tijdelijk zijn, brengen de inzetbaarheid van de diensten niet in het gedrang. De prioriteiten worden onverminderd aangepakt en de inspanningen om de doelstellingen van het Nationaal Veiligheidsplan te halen, worden onverminderd voortgezet.

Ik heb de commissaris-generaal verzocht om op basis van een studie van de beschikbare capaciteit in de nodige bijsturingen te voorzien om het verbruik aan inconveniënten terug te brengen tot de in de begroting verkregen personeelskredieten. Dat is trouwens een verantwoordelijkheid van alle mandaathouders. Door een goede organisatie en een rationele aanwending van de zogenaamde inconveniënten moeten de verantwoordelijken erin slagen rond te komen met de hen toegekende personeelskredieten. Dit is behoudens bijzondere en niet-voorzienbare prestaties van de federale politie. Ik denk in dat verband aan het proces Dutroux, dat langer duurde dan gepland en waarvoor ook de federale politie werd ingezet.

Er werd aan de betrokken operationele diensten gevraagd de inzet van personeel op optimale wijze te organiseren. De maatregelen voor 2004 werden zodanig gekozen dat ze maar een verwaarloosbare invloed hebben op de inzetbaarheid van de diensten. Alle engagementen zullen worden nagekomen en de ondersteuning van de zones blijft gegarandeerd. Dat betekent dat de traditionele eindejaarsacties voor alcoholcontroles niet zullen worden beïnvloed door de besparingsmaatregelen."

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Het is niet gemakkelijk een repliek te formuleren omdat minister Dewael niet aanwezig is.

Er wordt al te gemakkelijk overgegaan tot het nemen van tijdelijke maatregelen. Door de overheveling van de kosten naar 2005, vermindert het budget van dat jaar.

De minister verklaart dat het tekort zal worden opgevangen binnen de personeelsbegroting. Zal dan het aantal personeelsleden worden verminderd?

Het is positief dat alle engagementen zullen worden nagekomen, maar ik wijs erop dat er beter moet worden gepland of dat er in meer middelen moet worden voorzien aangezien de noden voortdurend toenemen.