3-70

3-70

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van nieuwe leden

De voorzitter. - Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van senatoren opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn.

Het Bureau is zopas bijeengekomen om de geloofsbrieven van de opvolgers te onderzoeken.

Ik stel voor onmiddellijk het verslag van het Bureau te horen. (Instemming)

De heer Paul Wille (VLD), rapporteur. - Overeenkomstig artikel 235 van het Kieswetboek is het Bureau overgegaan tot een aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven van:

Het Bureau heeft vastgesteld dat deze opvolgers nog steeds aan de verkiesbaarheidsvereisten, opgelegd door de Grondwet, voldoen.

Bijgevolg heeft het Bureau de eer u voor te stellen, mevrouw Nele Jansegers, de heer Joannes Steverlynck en mevrouw Stéphanie Anseeuw als rechtstreeks verkozen senatoren toe te laten.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen.

-Mevrouw Nele Jansegers, de heer Joannes Steverlynck en mevrouw Stéphanie Anseeuw leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

De voorzitter. - Ik geef deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator. (Algemeen applaus)

Aan de orde is het onderzoek van senatoren aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap en van een senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

Mevrouw Clotilde Nyssens (CDH), rapporteur. - Het Bureau heeft vastgesteld dat ingevolge de vernieuwing van het Vlaams Parlement vijf mandaten van gemeenschapssenator vacant zijn geworden. Het betreft de mandaten van:

Ingevolge de vernieuwing van het Parlement van de Franse Gemeenschap zijn drie mandaten vacant geworden. Het betreft de mandaten van:

Daarenboven heeft de heer René Thissen van de CDH-fractie bij brief van 6 juli 2004 verzaakt aan zijn mandaat van gemeenschapssenator.

Het Bureau heeft kennis genomen van de lijsten die door de voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap aan de griffier van de Senaat werden overgezonden met toepassing van artikel 211, §4 en §7, van het Kieswetboek, teneinde te voorzien in de vervanging van deze vier senatoren.

Werden aangewezen door en uit het Parlement van de Franse Gemeenschap:

Het Bureau heeft vastgesteld dat het aantal senatoren dat werd voor elk van de fracties werd aangewezen, overeenstemt met het aantal vacante mandaten.

Voorts heeft het Bureau kennis genomen van de brief die de voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap op 6 juli jl. heeft gezonden aan de griffier van de Senaat waarin hij kennis geeft van de aanwijzing, door dit Parlement, van de heer Bernard Collas als gemeenschapssenator.

Het Bureau acht het overbodig de geloofsbrieven van de aangewezen gemeenschapssenatoren te onderzoeken aangezien dit onderzoek reeds door de respectieve parlementen is verricht.

Het Bureau heeft derhalve de eer de personen die door de gemeenschapsparlementen zijn aangewezen, als leden van de Senaat toe te laten.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen.

-De heren Alain Destexhe en Marcel Cheron en mevrouw Joëlle Kapompolé leggen de grondwettelijke eed af in het Frans en het Nederlands, de heer Francis Delpérée legt de grondwettelijke eed af in het Frans, de heer Bernard Collas legt de grondwettelijke eed af in het Duits, het Frans en het Nederlands.

De voorzitter. - Ik geef deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator.

Ich bestätige diesen Mitgliedern ihre Eidesleistung und erkläre Sie zu ihrem Amt eingesetzt.

(Algemeen applaus)

Bij de Senaat zijn de dossiers aanhangig van mevrouw Fauzaya Talhaoui die mevrouw Caroline Gennez vervangt als gecoöpteerd senator en van de heer Jacques Brotchi die mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton vervangt, eveneens als gecoöpteerd senator.

Het Bureau is overgegaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven van mevrouw Talhaoui en de heer Brotchi.

Ik stel u voor onmiddellijk het verslag van het Bureau te horen. (Instemming)

De heer Paul Wille (VLD), rapporteur. - Het Bureau heeft kennis genomen van de aanwijzingen door de SP.A-SPIRIT-fractie teneinde te voorzien in de vervanging van mevrouw Caroline Gennez die op 6 juli jl. de eed heeft afgelegd als lid van het Vlaams Parlement en door de MR-fractie ter vervanging van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton, die heeft verzaakt aan haar mandaat van gecoöpteerd senator.

De SP.A-SPIRIT-fractie heeft mevrouw Fauzaya Talhaoui aangewezen.

De MR fractie heeft de heer Jacques Brotchi aangewezen.

Het Bureau heeft vastgesteld dat de lijsten voorgeschreven door artikel 220, §3, van het kieswetboek, ondertekend zijn door de meerderheid van de rechtstreeks verkozen senatoren en de gemeenschapssenatoren van de betrokken fracties.

Bovendien hebben de gekozenen bewezen dat ze de door de Grondwet gestelde voorwaarden inzake verkiesbaarheid vervullen.

Het Bureau heeft dan ook de eer u eenparig voor te stellen, mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Jacques Brotchi toe te laten als leden van de Senaat.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen.

-Mevrouw Fauzaya Talhaoui legt de grondwettelijke eed af in het Nederlands, de heer Jacques Brotchi legt de grondwettelijke eed af in het Frans en het Nederlands.

De voorzitter. - Ik geef mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Jacques Brotchi akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator. (Algemeen applaus)

Elk van u, van de drie categorieën senatoren die werden geïnstalleerd, feliciteer ik van harte en ik wens u een zeer interessant mandaat toe.

(Algemeen applaus)