3-68

3-68

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 1er JUILLET 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs à la vice-première ministre et ministre de la Justice sur «le contrôle des ventes d'armes sur les marchés publics ou les bourses» (nº 3-316)

M. le président. - M. Rudy Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, répondra au nom de Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De wapenverkoop op markten of beurzen die voor het publiek toegankelijk zijn, is bij wet verboden. Dit verbod geldt nu ook voor de verkoop via internet. Enkel met toelating van de minister van Justitie kunnen collectiewapens op beurzen worden verkocht door erkende wapenhandelaren en verzamelaars. Toch blijken er in België, onder andere in Ciney, wapenbeurzen te zijn, waarbij illegaal wapens verkocht worden aan particulieren zonder vergunning.

Werd vooraf overleg gepleegd met de organisatoren van de wapenbeurzen over het naleven van de wet over de vuurwapens? Wordt controle uitgevoerd op de wapenbeurzen? Indien ja, wie staat daarvoor in?

Werden al malafide wapenhandelaars gerechtelijk vervolgd wanneer ze wapens verkopen op markten of beurzen?

Volgt u de verkoop via internet van wapens op? Zijn hierover cijfers ter beschikking?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De controles van wapenbeurzen kunnen worden uitgevoerd in het raam van de controle uitgeoefend bij het afleveren van de vergunningen, nodig om een beurs te kunnen organiseren of in het raam van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek. In het raam van deze controles kan de lokale en/of de federale politie op eigen initiatief of op vraag van de bestuurlijke en/of gerechtelijke autoriteiten overleg plegen met de organisatoren van wapenbeurzen, zonder dat een dergelijk overleg systematisch gebeurt. Elke wapenbeurs werd en zal worden gecontroleerd door de lokale en federale politie, in nauwe samenwerking tussen beide niveaus, en in voorkomend geval in samenwerking met andere bij de problematiek betrokken diensten, naargelang van de onderzoeken, de opsporing van problemen of de aanwijzingen die er kunnen zijn.

De wapenhandelaars bij wie men vaststelt dat ze overtredingen hebben begaan, stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolgingen.

Het verkopen van wapens via het internet wordt niet systematisch opgevolgd. We beschikken momenteel niet over cijfers of statistieken hieromtrent. De minister herinnert er niettemin aan dat er bij de federale politie een dienst is, meer in het bijzonder de FCCU, de Federal Computer Crime Unit, die speciaal belast is met het opsporen van overtredingen via het net en die zich dus met dit probleem moet bezighouden.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Het antwoord op de laatste vraag toont duidelijk aan dat de regering geen belangstelling heeft voor het verzamelen van cijfers, hoewel statistieken en cijfers vaak een beeld geven van wat in onze maatschappij gebeurt, wat dan weer van belang is bij het vaststellen van een maatschappelijke evolutie.

Ook in verband met de malafide handelaars hebben de cijfers hun nut. Hoeveel zijn er en worden ze effectief vervolgd? Ik stel voor hierover de discussie aan te gaan met de minister van Justitie ter gelegenheid van het debat over de wapenwet.