3-68

3-68

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 JULI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (Stuk 3-27) (Tweede behandeling)

Algemene bespreking

De heer Luc Willems (VLD), corapporteur. - De commissie voor de Justitie heeft het wetsontwerp op 30 juni 2004 besproken. De Kamer van Volksvertegenwoordigers wijzigde immers de tekst die wij eind april in de Senaat hebben goedgekeurd.

Het ontwerp beoogt de invoering van een wetboek van internationaal privaatrecht, het IPR. Het IPR omvat het geheel van de bepalingen die in een staat, in verband met private situaties van internationale aard in burgerlijke en handelszaken, de volgende materies regelen: de bevoegdheid van de nationale overheden; de aanwijzing van het toepasselijk nationale recht door middel van conflictenregels of verwijzingsregels; het bepalen onder welke voorwaarden een buitenlandse rechterlijke beslissing of een buitenlandse authentieke akte in een staat gevolgen kan hebben. Momenteel zijn de IPR-bepalingen te vinden in verspreide, oude en onvolledige teksten.

Welke wijzigingen heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangebracht? Vooreerst heeft ze de termijn waarna de code effectief van kracht wordt, drastisch ingekort. Bij publicatie in de loop van de maand juli zal het nieuwe wetboek van internationaal privaatrecht van kracht zijn op 1 oktober 2004. De minister heeft zich sterk gemaakt dat de circulaires tijdig zullen worden gepubliceerd. Een andere wijziging betreft artikel 124 over de trust. Nu wordt gepreciseerd dat de trust geen afbreuk kan doen aan de wettelijke reserve voor de erfgenamen.

Tijdens de besprekingen in de commissie was er nog een kort debat betreffende adoptie en huwelijk. Er werd gevraagd naar de gevolgen van het wetboek op het vlak van adoptie. Het toepasselijke recht is dat van de adoptanten. Wanneer twee buitenlanders in België verblijven zal bij adoptie hun nationaal recht de adoptie beheersen. De minister verwees hiervoor naar het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 betreffende de internationale adoptie. Indien de adoptanten de nationaliteit hebben van een lidstaat die het Verdrag van Den Haag goedgekeurd hebben, rijst geen probleem daar de goedkeuring wederzijds wordt erkend. Als beide adoptanten de Franse nationaliteit hebben, volstaat de Belgische goedkeuring.

Verder werd ook bevestigd dat de richtlijn betreffende de huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht, die een paar maanden geleden werd uitgevaardigd, zal worden ingetrokken en worden aangepast aan de nieuwe bepalingen van het wetboek. Wat de verstoting betreft zullen de buitenlandse akten van verstoting daterend van 1 oktober 2004 en later vallen onder het regime van het wetboek.

Het wetsontwerp werd eenparig aangenomen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik wens nogmaals het belang van dit wetsontwerp te onderstrepen. Het is sinds de goedkeuring van het wetboek op het gerechtelijk recht in de jaren zestig geleden dat het Belgische parlement nog een volledig wetboek heeft besproken.

Mme Clotilde Nyssens (CDH). - Je voudrais féliciter le président de la commission de la Justice du Sénat. En effet, la tâche n'était pas facile et il faut souligner ce travail ardu qui s'est fait loin des caméras. Le texte avait été bien préparé par des professeurs d'université mais la concrétisation d'un travail scientifique sur le plan politique est périlleuse. Tous les membres de la commission ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue. Le texte de départ était déjà remarquable mais la ténacité du président de la commission a permis son aboutissement.

Une navette a eu lieu avec la Chambre ; des corrections matérielles et techniques ont été apportées. Je souhaite que ce code s'applique le plus rapidement possible, ce qui devrait être le cas au 1er octobre.

Comme l'a dit la ministre en commission, il faudra de nombreuses circulaires ministérielles pour informer suffisamment les officiers d'état civil et la population. En effet, ce code, bien que technique, a des répercussions immenses sur les domaines de la vie en société, pas seulement sur le droit familial en matière d'adoption et de répudiation, mais sur tout ce qui concerne les biens, les contrats et toutes les opérations que nous pouvons faire à l'étranger. Il appartient aussi à l'exécutif et aux parlementaires d'assurer la propagation de l'information à cet égard.

Mevrouw Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT). - Ik ben slechts sporadisch lid van de commissie voor de Justitie maar wil toch beklemtonen dat de commissie met het tot stand brengen van deze wet bewezen heeft dat de Senaat degelijk werk kan leveren. Ik wil de welbespraakte voorzitter van die commissie dan ook danken, omdat hij de werkzaamheden uitstekend heeft geleid. Deze commissie heeft werkelijk getoond wat de Senaat kan verwezenlijken.

Mme Isabelle Durant (ECOLO). - Je voudrais m'associer aux remarques et aux remerciements de Mme Nyssens et de Mme De Roeck. Le gouvernement précédent avait eu beaucoup de mal à aboutir dans ce domaine. Il a été sage de confier ce dossier au Parlement et plus particulièrement au Sénat, pour une analyse plus sereine.

Comme l'a dit Mme Nyssens, les conséquences de ce texte sont extrêmement importantes, notamment dans les communes. J'espère que les parlementaires seront de bons relais. Et même si mon immense groupe (Sourires) n'a pu participer à l'ensemble des travaux, je salue le bien-fondé du travail accompli et souligne la nécessité d'en assurer la propagation.

Je félicite également le président de la commission.

M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Merci à vous. J'espère que ce n'est pas une oraison funèbre... (Sourires)

De heer Luc Willems (VLD). - Ik bevestig dat het voorliggende wetsontwerp een meesterwerk is. Dat de media hieraan niet de minste aandacht besteden, sterkt me nog in die overtuiging. De impact van de bepalingen van het Wetboek is nochtans groot, daar het toekennen van rechten in de regel niet meer gebaseerd is op nationaliteit, maar op de verblijfplaats. Ik veronderstel dat vanaf 1 oktober, de datum van inwerkingtreding van deze reglementering, heel wat studiedagen en colloquia zullen worden georganiseerd en allerlei artikels zullen worden gepubliceerd.

De voorzitter. - In feliciteer nogmaals de commissie voor de Justitie en haar voorzitter voor dit fundamentele werk. De Senaat toont hiermee opnieuw aan dat hij onmisbaar is. Alleen een bezinningskamer zoals de onze kan dergelijk werk aan, en dat verheugt me.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Een wetboek als dit kan alleen tot stand komen door samenwerking. De ene actor is hierbij al wat meer zichtbaar dan de andere. Zonder de juiste ingesteldheid en een goed begrip van de minister van Justitie en zonder haar actieve medewerking, zou deze reglementering niet tot stand zijn gekomen.

Dat we hierin binnen de termijn van een jaar geslaagd zijn toont aan dat de Senaat zijn wetgevende taak aankan. Ik hoop dat wij volgend jaar onze werkzaamheden met betrekking tot het Wetboek van strafprocesrecht eveneens tot een goed einde kunnen brengen.

-De algemene bespreking is gesloten.