3-68

3-68

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 1er JUILLET 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Erika Thijs au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la visite éventuelle de l'inspecteur général nigérian des services de police et d'une délégation de fonctionnaires» (nº 3-378)

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - In het najaar 2003 bezocht een rogatoire commissie Nigeria in het kader van een onderzoek in België. Tijdens dat bezoek hebben we de Nigeriaanse inspecteur-generaal van politie leren kennen. Het blijkt dat de Nigeriaanse autoriteiten niet blind zijn voor het bestaan van netwerken van mensenhandel in hun land. Ze hebben zelfs structuren opgericht om de prostitutienetwerken in Nigeria aan te pakken en ook speciale tehuizen die gerepatrieerde meisjes tijdelijk opvangen.

Tot vandaag bestaat er nog altijd geen bilateraal akkoord tussen België en Nigeria, terwijl dat bijvoorbeeld wel bestaat tussen Nigeria en Italië, waar ook bijzonder veel Nigeriaanse meisjes terechtkomen en in de prostitutie verdwijnen.

Als er op het ogenblik meisjes naar Nigeria worden teruggestuurd, dan zegt men in dat land vaak dat ze afkomstig zijn uit Sudan, Sierra Leone of de omliggende streken. Zolang België geen akkoord sluit met Nigeria, kunnen de autoriteiten blijven ontkennen dat die meisjes Nigeriaanse onderdanen zijn.

De inspecteur-generaal van de politie van Nigeria zou samen met een aantal overheidsfunctionarissen graag een bezoek brengen aan België. Een dergelijk bezoek kan leiden tot goede contacten en mogelijk zelfs tot een bilateraal akkoord. Waarom zouden we, precies omdat de repatriëringen naar dat soort landen zo moeilijk verlopen, niet samen met de betrokken autoriteiten nagaan welke oplossingen ze daarvoor kunnen aanbrengen?

Naar ik onlangs vernam, kon dit bezoek niet doorgaan. Dat is bijzonder jammer, omdat het van het grootste belang is dat we met Nigeria goede relaties onderhouden.

Waarom kan dat bezoek niet doorgaan?

Als het bezoek er wel komt, welke dienst kan dan de kosten ervan op zich nemen?

Is het mogelijk met Nigeria een readmissieakkoord te sluiten, aangezien er in Nigeria een vrij coöperatieve houding bestaat tegenover de problematiek van de mensenhandel? Zouden gecontroleerde migratie en repatriëringen in dat geval aan elkaar kunnen worden gekoppeld?

Ziet de minister het zitten om een bilateraal akkoord inzake politiesamenwerking met Nigeria te sluiten?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Het bezoek van de Nigeriaanse inspecteur-generaal van de politie, Tafa Balogun, heeft volgende week van maandag tot woensdag plaats. Voor de laatste praktische afspraken over dat bezoek heeft er vandaag nog een coördinatievergadering plaats op mijn kabinet. Naast leden van mijn eigen kabinet, zullen daar de federale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en het departement Buitenlandse Zaken aanwezig zijn.

Er worden op het ogenblik ook onderhandelingen gevoerd op Benelux-niveau, meer specifiek over de mogelijkheid om een readmissieakkoord met Nigeria te sluiten.

De mogelijkheid om gecontroleerde migratie en repatriëring aan elkaar te koppelen, sluit ik zeker niet uit. Dat is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen op Benelux-niveau over het readmissieakkoord.

Ten slotte kan ik mevrouw Thijs nog meedelen dat momenteel een evaluatie plaatsvindt van de noodzaak om een bilateraal akkoord inzake politiesamenwerking met Nigeria te sluiten.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Het verheugt me dat er op zo korte tijd nog zoveel schot in deze zaak is gekomen. Dat kan alleen maar helpen om de repatriëringen vlotter te laten verlopen. We weten immers allemaal dat er bijzonder veel meisjes uit Nigeria in België zijn en dat een oplossing hiervoor alleen kan komen van samenwerking met Nigeria.

Ik hoop dat de subcommissie Mensenhandel en Prostitutie inzage kan krijgen in het programma dat de inspecteur-generaal in ons land afwerkt en in de lijst van de personen die hij hier ontmoet.