3-55

3-55

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 APRIL 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (Stuk 3-585) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen eerst over amendement 4 van de dames De Schamphelaere en de Bethune.

Stemming 5

Aanwezig: 64
Voor: 19
Tegen: 45
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 5 tot 8 van de dames De Schamphelaere en de Bethune. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 9 van de dames De Schamphelaere en de Bethune.

Stemming 6

Aanwezig: 64
Voor: 16
Tegen: 45
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 10 van de dames De Schamphelaere en de Bethune.

Stemming 7

Aanwezig: 64
Voor: 16
Tegen: 45
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor amendement 11 van dames De Schamphelaere en de Bethune. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 13 van de dames De Schamphelaere en de Bethune.

Stemming 8

Aanwezig: 64
Voor: 19
Tegen: 45
Onthoudingen: 0

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 18, 20, 26, 28, 30 tot 32, 34 en 35 van dames De Schamphelaere en de Bethune. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

M. Philippe Mahoux (PS). - Sur le plan éthique, ce texte s'assure de la nécessité du consentement éclairé des personnes qui participent aux expérimentations et protège tout particulièrement les plus faibles, notamment les incapables, les personnes protégées et les personnes en minorité protégée.

Il renforce en outre le rôle des comités d'éthique locaux, ce qui était souhaitable.

Enfin, il établit une indispensable distinction entre les expérimentations à visées commerciales et les expérimentations à visées non commerciales. Cela permettra aux recherches menées en milieu hospitalier de se dérouler à l'abri de toute contrainte d'ordre financier.

Tout cela est extrêmement positif. Par conséquent, nous voterons ce texte.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Zoals uitvoerig uiteengezet tijdens het debat van vanochtend, waar jammer genoeg maar twee collega's aanwezig waren, zal de CD&V-fractie zich bij de stemming onthouden.

We vinden het wel uitzonderlijk belangrijk dat er een kaderwet komt inzake experimenten op de menselijke persoon en we zijn ons ook bewust van het nut van de medische vooruitgang voor de volksgezondheid.

We betreuren evenwel dat we niet uitvoerig hebben kunnen discussiëren over de juridische en ethische bezwaren en vooral dat ons land nog steeds weigert aan te sluiten bij een Europese consensus, zoals uitgedrukt in de Conventie van de Raad van Europa, waarin de beschermingsmaatregelen worden geharmoniseerd. Ook vinden we de wettelijke ondersteuning voor de ethische comités op dit ogenblik ontoereikend. Daarvoor bestaat geen kaderwet en geen structurele financiering. Al het werk gebeurt met vrijwilligers die advies moeten uitbrengen over dossiers die door de farmaceutische industrie worden uitgewerkt.

Om al die redenen zal de CD&V-fractie zich onthouden.

Stemming 9

Aanwezig: 64
Voor: 48
Tegen: 0
Onthoudingen: 16

-Het wetsontwerp is ongewijzigd aangenomen. Bijgevolg wordt de Senaat geacht te hebben beslist het niet te amenderen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

-De goedkeuring van het wetsontwerp impliceert dat het wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (van de heer Ludwig Caluwé c.s., Stuk 3-270) vervalt.