3-46

3-46

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven over «het genderevenwicht in de raad van bestuur van Belgacom» (nr. 3-167)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik stel deze vraag in het kader van de internationale vrouwendag, die enkele dagen geleden plaatsvond. Naar aanleiding van de beursgang van Belgacom en de plaatsing van de aandelen van de privé-aandeelhouders op Euronext, werden een reeks benoemingen in de raad van bestuur van Belgacom voorgesteld. Negen mandaten van de bestuurders die zitting hebben voor de Belgische staat blijven verder lopen, maar er werden acht onafhankelijke bestuurders benoemd in plaats van de vertegenwoordigers van de privé-aandeelhouders die hun aandelen naar de beurs brengen. Een mandaat werd nog niet ingevuld, om een eventuele onvolledige plaatsing van de privé-aandelen te ondervangen.

Drie van de acht nieuwe bestuurders zijn vrouwen. De zittende vrouwelijke bestuurder voor de staat meegerekend, komt het totaal aantal vrouwelijke bestuurders aldus op vier, op een totaal van zeventien. De raad van bestuur van Belgacom telt aldus minder dan een derde vrouwen. Ter vergelijking: voor de NMBS werd wel voorzien - en zelfs wettelijk - in een gegarandeerde vertegenwoordiging van een derde vrouwen in de raad van bestuur. Namens de CD&V-fractie heb ik in het verleden voorgesteld om voor Belgacom eveneens in een dergelijke bepaling te voorzien. Door dat niet te doen voor Belgacom geeft de overheid aldus een slecht signaal met het oog op de bevordering van de paritaire democratie en het vrouwelijk ondernemerschap in ons land.

1.Klopt de informatie dat de nieuwe raad van bestuur van Belgacom minder dan een derde vrouwen zal tellen, zelfs indien er een achttiende mandaat komt? Is dat geen slecht signaal?

2.Waarom streeft de minister niet vrijwillig naar een minimale vertegenwoordiging van een derde vrouwen in die raad van bestuur? De beursgang biedt daartoe een unieke mogelijkheid.

3.Waarom wordt de eenderderegel wel aangehouden bij de NMBS, en niet bij Belgacom?

4.Wat is de stand van zaken in de andere grote overheidsbedrijven zoals bijvoorbeeld bij BIAC of de Regie der Gebouwen?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De raad van bestuur van Belgacom telt achttien bestuursleden. Hun mandaat loopt in principe tot 2006. Belgacom, een vennootschap met niet-publieke aandelen, wordt een vennootschap met aandelen op de beurs. Daardoor wijzigt de samenstelling van het deel van de raad van bestuur dat niet de staat vertegenwoordigt. De negen personen die namens de staat in de raad van bestuur zitting hebben, blijven daar tot 2006. Het was geen goed idee om die mandaten te wisselen op het ogenblik van de beursgang. Dat zou de indruk geven dat de staat instabiliteit creëert in de onderneming.

Die negen onafhankelijke vertegenwoordigers zijn drie Nederlandstaligen, drie Franstaligen en drie buitenlanders. Ik wou in ieder van die drie groepen minstens één iemand van het andere geslacht. Die regel wordt gerespecteerd. Er kan nog een vrouw bijkomen want er moet nog een mandaat worden ingevuld.

Globaal gezien wordt het eenderdequotum daarmee niet gehaald. Ik heb me wel voorgenomen om die regel voor ogen te houden telkens iemand moet worden vervangen. Tegen 2007 zullen bijna alle raden van bestuur een wijziging hebben ondergaan en zullen we het genderevenwicht dus dichter benaderen.

De NMBS is het enige overheidsbedrijf dat het quotum heeft bereikt. De Post komt één of twee vrouwen te kort, bij de Nationale Loterij heeft maar één vrouw zitting. Bij de Regie der Gebouwen is er geen raad van bestuur. Bij BIAC is er één of geen vrouwelijke bestuurder. In al die raden van bestuur zijn de mannen dus oververtegenwoordigd en de vrouwen ondervertegenwoordigd.

Telkens ik een groep moet benoemen, zal ik streven naar minimum een derde vrouwen. Voor Belgacom kon ik niet veel verdergaan. De regering kon daarover niet alleen beslissen, dat is in overleg gebeurd, maar ik heb wel de eis van een minimale vrouwelijke vertegenwoordiging gesteld en de bevoegde instanties gevraagd daarmee rekening gehouden. Als het zo verdergaat, staan we op het einde van de legislatuur een stuk verder met de vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van de overheidsbedrijven.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Het antwoord van de minister is logisch. Als de minister die logica werkzaam kan maken, zal er tegen 2007 een zeker evenwicht zijn bereikt. Wij zullen de minister blijven aanmoedigen en waakzaam blijven toezien.

(De vergadering wordt geschorst om 18.45 uur. Ze wordt hervat om 18.55 uur.)