3-45

3-45

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 4 MARS 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Mia De Schamphelaere au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'enregistrement de la déclaration de volonté en matière d'euthanasie» (nº 3-143)

M. le président. - Mme Isabelle Simonis, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées ; adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, répondra au nom de M. Rudy Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Hoofdstuk III van de euthanasiewet van 28 mei 2002 handelt over de wilsverklaring. Artikel 4, §1, laatste lid dat betrekking heeft op de transparantie, bekendheid en bereikbaarheid van de wilsverklaring luidt: "De Koning bepaalt hoe de wilsverklaring wordt opgesteld, geregistreerd en herbevestigd of ingetrokken en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld."

Het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken, regelt evenwel op geen enkele wijze hoe de wilsverklaring aan het Rijksregister wordt medegedeeld en hoe de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen kennis geven van deze wilsverklaring, zoals uitdrukkelijk in de wet is opgenomen.

Ook al wordt de wilsverklaring conform artikel 4, §2, laatste lid van de euthanasiewet opgetekend in het medisch dossier van de patiënt, toch laat het onduidelijkheid bestaan over de band met het Rijksregister.

Vele gemeentebesturen worden vandaag geconfronteerd met deze vraag. Bovendien bestaat zowel bij het publiek als bij de gemeentebesturen veel verwarring tussen deze wilsverklaring en de laatste wilsbeschikking.

Is de weglating van de omzetting van deze wettelijke verplichting in het KB van 2 april 2003 weloverwogen gebeurd of gaat het om een vergetelheid?

Plant de minister een KB om hieraan uitvoering te geven?

Op welke wijze gebeurt momenteel de registratie van de wilsverklaring via het Rijksregister? Wat is de precieze taak van de gemeentebesturen met betrekking tot de wilsverklaring?

Werden de gemeentebesturen geïnformeerd over de opdrachten die zij dienen uit te voeren met betrekking tot de wilsverklaring?

Mme Isabelle Simonis, secrétaire d'État aux Familles et aux Personnes handicapées ; adjointe au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. - L'arrêté royal du 2 avril 2003 pris par le prédécesseur du ministre Demotte, Jef Tavernier, et par le ministre de la Justice de l'époque, Marc Verwilghen, ne prévoit effectivement aucune procédure d'enregistrement de la déclaration anticipée d'euthanasie auprès du Registre national.

Remarquez toutefois que l'absence de procédure légale ne modifie en rien la validité de cette déclaration anticipée. Il appartient au citoyen de veiller à ce que la déclaration anticipée soit connue au moment où elle pourra être appliquée.

L'objectif est de donner la possibilité au citoyen d'employer un système d'enregistrement. Les collaborateurs du ministre Demotte élaborent actuellement une mesure à ce sujet et il se concertera prochainement avec ses collègues compétents pour la Justice et l'Intérieur.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Uit dit zeer beknopte antwoord blijkt dat de wettelijke leemte blijft bestaan.