3-38

3-38

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Inoverwegingneming van voorstellen

De voorzitter. - De lijst van de in overweging te nemen voorstellen werd rondgedeeld.

Leden die opmerkingen mochten hebben, kunnen die vóór het einde van de vergadering mededelen.

Tenzij er afwijkende suggesties zijn, neem ik aan dat die voorstellen in overweging zijn genomen en verzonden naar de commissies die door het Bureau zijn aangewezen.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je m'oppose à la prise en considération de la proposition de loi « accordant l'amnistie aux victimes de la répression » du 19 janvier 2004 (Doc. 3-462).

Je demande le vote sur cette prise en considération.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - De heer Mahoux wil telkens weer bepalen waarover wel en niet mag worden gepraat. Wij vragen de stemming over alle in overweging te nemen voorstellen.

De voorzitter. - Dat is uw goed recht.

We zullen later stemmen over de inoverwegingneming van de voorstellen.