3-35

3-35

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 JANUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (Stuk 3-363)

Stemming 3

Aanwezig: 61
Voor: 54
Tegen: 1
Onthoudingen: 6

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

De heer Luc Van den Brande (CD&V). - Ik heb me onthouden omdat ik net als andere collega's heel wat bedenkingen heb bij dit ontwerp. We aanvaarden dat in de huidige stand van zaken arbitrage de enig mogelijke oplossing is. We zijn echter in deze toestand verzeild geraakt omdat de meerderheid in de huidige en de vorige regeerperiode heeft nagelaten op een creatieve en doortastende manier de gesprekken met Nederland aan te gaan.

In de akkoorden van 1995 met betrekking tot de uitdieping van de Schelde werd ook een aanzet gegeven voor de aanleg van de HST-lijn en werd de basis gelegd voor de heractivering van de IJzeren Rijn. De Belgische en de Vlaamse regering zijn er grotendeels verantwoordelijk voor dat in dit dossier geen vooruitgang is geboekt. Om die reden heb ik mij onthouden.

M. le président. - Je me suis trompé, je voulais voter pour. Je ne voudrais pas provoquer un problème diplomatique entre la Belgique et les Pays-Bas à propos du Rhin de fer.

M. René Thissen (CDH). - Quoique nous n'ayons pas d'objection fondamentale à approuver ce traité, nous voulons pourtant marquer nos réticences quant aux discussions encore à venir à propos de l'IJzeren Rijn. Il demeure beaucoup d'incertitudes. Nous ne connaissons aujourd'hui ni le coût de l'opération, ni l'investisseur, ni surtout - et cela nous préoccupe sérieusement - l'avenir de la ligne 24 qui n'est pas saturée et qui pourrait parfaitement convenir, malgré sa longueur légèrement supérieure à celle de l'IJzeren Rijn. Les investissements prévus font peser une hypothèque sur le futur de cette ligne 24 et auront des conséquences graves sur l'emploi, en particulier dans la région de Verviers.