3-35

3-35

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 JANVIER 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la petite valise intelligente pour indépendants» (nº 3-132)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BLOK). - De vorige minister van Binnenlandse Zaken, de heer Duquesne, kondigde in februari 2003 met veel poeha de komst aan van de `light CIT', een light versie van de plofkoffer. Kleine zelfstandigen zouden gebruik kunnen maken van lichte plofkoffers om hun geld op een betaalbare en vooral veilige manier naar de bank te brengen. De dagopbrengsten van kleine warenhuizen en handelszaken blijken onvoldoende om gespecialiseerde geldtransporten rendabel te houden. Daarom werden lichte plofkoffers voorgesteld die collectief en goedkoper kunnen worden opgehaald door een geldtransportfirma.

Het grote mediageweld luwde echter snel toen eind november van vorig jaar de lichte plofkoffer nog nergens in gebruik was genomen. De minister verklaarde even nadien dat het dossier inderdaad vertraging had opgelopen, maar beloofde dat de plofkoffer begin 2004 op de markt zou zijn.

Graag had ik vernomen of de lichte plofkoffers reeds beschikbaar zijn. Zo neen, wat is de oorzaak van die grote vertraging? Wanneer zullen de zelfstandigen eindelijk gebruik kunnen maken van de plofkoffers? Langs welke kanalen kunnen de handelaars een plofkoffer krijgen? Hoeveel zullen de zelfstandigen moeten betalen voor het gebruik van de light plofkoffer?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Mijn voorganger heeft inderdaad het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een light plofkoffer. Bij KMO's en zelfstandigen bestond reeds lang de vraag om op een veilige manier met contante middelen te kunnen omgaan. Dit product vereist evenwel een grondige technische voorbereiding. Mijn administratie heeft initiatieven genomen ten aanzien van de fabrikanten van plofkoffers. De koffers moeten immers voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorwaarden vooraleer ze ter beschikking kunnen worden gesteld. De goedkeuringsprocedure bestaat al sinds 1997.

Een eerste product voor de kleinhandel bleek niet te voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden. De producent van deze koffer heeft een verbeterde versie ingediend. In de loop van december werd een tweede product voorgesteld. Momenteel worden beide producten getest. Het resultaat van die testen is bepalend voor het tijdstip waarop het product op de markt wordt gebracht.

De koffers kunnen om veiligheidsredenen enkel worden gebruikt door bewakingsondernemingen die met waardetransporten zijn belast. Die ondernemingen bieden hun diensten aan volgens twee formules. De meest gebruikelijke is die waarbij de bewakingsonderneming eigenaar is van de koffers en waarbij de klant de transporteur per afhaling betaalt. Een tweede formule houdt in dat de klant zelf de koffers aanschaft en een lagere prijs betaalt voor de afhaling. In het kader van die formule heb ik mijn collega van Financiën gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om de KMO's en zelfstandigen, die zelf plofkoffers wensen aan te schaffen, te laten genieten van een verhoogde belastingaftrek. De administratie van financiën onderzoekt momenteel die mogelijkheid. De zelfstandigen die van het systeem wensen te genieten, dienen zich uiteraard te richten tot de waardetransporteurs. Ze kunnen dat eventueel doen via hun beroepsorganisaties. De prijs wordt bepaald door de markt van vraag en aanbod.