3-33

3-33

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 19 DECEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitter. - Ik stel voor onze werkzaamheden te onderbreken zodat het Bureau kan bijeenkomen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Gisteravond heb ik een werkregeling voorgesteld die het ons mogelijk zou hebben gemaakt allerlei nutteloze incidenten te vermijden en die zeker niet tot een laattijdige besluitvorming zou hebben geleid. We hadden vanmorgen kunnen samenkomen en de nodige procedurele stappen kunnen doen om dit debat op een volwassen wijze te voeren. Ik betreur dat mijn objectieve voorstel om in decente voorwaarden te debatteren, niet is aanvaard.

Voorts wil ik de leden erop wijzen dat sommige collega's van 10 uur gisterochtend tot 2 uur vorige nacht onafgebroken hebben vergaderd. Vanmorgen waren ze hier opnieuw aanwezig. Sommige leden doen hier aan toerisme maar ik zou graag enig respect zien voor de leden die werken. Daarom vraag ik dat we de gelegenheid krijgen om iets te eten en niet zoals gisteren, zonder onderbreking moeten vergaderen tot 's avonds laat.

De voorzitter. - Mijnheer Vandenberghe, de meeste leden wensten morgen niet te vergaderen.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Ik heb niet voorgesteld om morgen te vergaderen. Wat ik heb voorgesteld, is niet aanvaard. Het is eenvoudigweg genoteerd, maar er is geen rekening mee gehouden.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Tot op zekere hoogte geef ik de heer Vandenberghe gelijk. Het is evenwel onvermijdelijk dat de werkwijze van de Kamer en de Senaat en het systeem van de evocatieprocedure soms tot een belachelijk scenario leidt. Het voorlezen van het verslag maakt daarvan deel uit. Als elke partij zich akkoord had verklaard om vertrouwen te geven aan de rapporteur, hadden we dat kunnen vermijden. Dat bleek echter onmogelijk. Daarnaast heb ik weken geleden al gezegd dat ik niet van plan was tijdens de Kerstvakantie te vergaderen, niet alleen uit respect voor de aanwezige collega's, maar vooral uit respect voor het personeel dat voor deze zotternij paraat moet staan.

M. René Thissen (CDH). - Nous nous soucions également du personnel mais le travail parlementaire doit néanmoins se dérouler dans des conditions acceptables. On ne peut descendre en dessous d'un seuil minimum. Les règlements sont faits pour protéger la minorité contre les abus de pouvoir de la majorité.

Ce que nous venons de vivre ces derniers jours est un abus de pouvoir manifeste. Cette façon de travailler traduit un mépris à l'égard des interventions, des réflexions et de l'apport des parlementaires aux travaux de cette assemblée. Une réflexion plus approfondie pourrait conduire à un meilleur fonctionnement des projets qui nous sont soumis.

Je soutiens M. Vandenberghe quand il dit qu'une solution aurait pu être trouvée entre gens de bonne volonté. Mais nous constatons que le gouvernement n'arrête pas de vouloir nous forcer la main. Il le dit d'ailleurs sans aucune précaution et passe à travers tout, quoi qu'il arrive.

Vous nous demandez de faire un geste, d'être de bonne composition, d'accepter tout et n'importe quoi, monsieur le président.

Aujourd'hui, nous avons accepté, ou plutôt vous nous avez imposé d'aller jusqu'au bout. Nous ne nous réunirons ni demain ni la semaine prochaine, mais j'aimerais que vous veilliez à ce que nous terminions les travaux dans des conditions convenables.

De voorzitter. - We zetten onze werkzaamheden voort vanavond om 20 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 19.05 uur.)