3-31

3-31

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 DÉCEMBRE 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «la procédure à suivre par les Belges résidant à l'étranger pour les élections européennes et les élections flamandes» (nº 3-59)

M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra au nom de M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - De stemprocedure voor Belgen in het buitenland voor de Europese en Vlaamse verkiezingen van 13 juni 2004 is op het ogenblik aan de orde in de commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden en voor de Administratieve Aangelegenheden, maar de behandeling ervan dreigt te worden uitgesteld. Daarom richt ik mij vandaag tot de minister.

Bij de jongste verkiezingen op 18 mei 2003 werd de nieuwe procedure toegepast, zodat Belgen die in het buitenland verblijven, vlot hun stem konden uitbrengen. Hiervoor werd de kieswetgeving aangepast en we moeten toegeven dat het nieuwe systeem een succes was. Bijna de helft van de Belgen in het buitenland bracht zijn stem uit. Omdat de Vlaamse kieswetgeving in de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen van 1980 zit, is er in het federale parlement een bijzondere meerderheid nodig.

Daarom had ik graag van de minister vernomen of de regering van plan is om het kiessysteem van 18 mei voor de Belgen in het buitenland ook voor de regionale verkiezingen te laten gelden. Zo ja, hoe zullen de kosten dan verdeeld worden? Vorig jaar werden Belgen in het buitenland al vóór de kerstperiode via affiches opgeroepen om zich op de kieslijsten in te schrijven. Vandaag kan dat niet, omdat er nog geen gepaste wetgeving bestaat. De regering zou best zeer snel een standpunt innemen. Het dossier wordt weliswaar besproken in de commissie, maar ik geloof nooit dat wij op tijd tot een eindbesluit zullen komen. Vandaar dat ik reken op de minister.

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik stel vast dat in het Parlement diverse wetsvoorstellen zijn ingediend om stemrecht toe te kennen aan de Belgen in buitenland voor de verkiezingen van de gewest- en gemeenschapsraden en het Europese Parlement op 13 juni 2004. De bespreking van die wetsvoorstellen behoort tot de prerogatieven van het Parlement.

De regering moet nagaan of de termijnen waarin de kiesprocedure in het buitenland voorziet en waaraan mevrouw Thijs refereert, kunnen worden nageleefd. Ik besef zeer goed dat het om een strikte timing gaat. Het departement van Buitenlandse Zaken is in eerste instantie bevoegd voor de organisatie van de verkiezingen voor Belgen in het buitenland en dient dus te worden betrokken bij het onderzoek van de termijnen.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Uit uw antwoord ben ik niet veel wijzer geworden. Ik hoop dat de commissie snel werk maakt van dit dossier.

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Dat hangt niet van mij af.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Als lid van de oppositie, hangt dat ook niet van mij af. De snelheid waarmee de meerderheid een beslissing denkt te nemen, zal bepalen of de Belgen in het buitenland aan de verkiezingen kunnen deelnemen.