3-424/7

3-424/7

Belgische Senaat

ZITTING 2003-2004

16 DECEMBER 2003


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING UITGEBRACHT DOOR DE HEER JACQUES TIMMERMANS


1. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 51-473/1).

Het wetsontwerp werd op 12 december 2003 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het werd dezelfde dag overgezonden aan de Senaat en geëvoceerd.

In toepassing van artikel 27.1, tweede lid, van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen en voor de Landsverdediging, die werd gevat voor de artikelen 498 tot en met 502 de bespreking van dit wetsontwerp aangevat vóór de eindstemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De commissie heeft de bedoelde artikelen besproken tijdens haar vergaderingen van 11 en 16 december 2003, in aanwezigheid van de minister van Landsverdediging.

2. BESPREKING

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging, verklaart dat de artikelen 498 tot en met 502 van het ontwerp van programmawet betrekking hebben op de bezoldiging van de personen die zijn belast met een leeropdracht in de Koninklijke Militaire School (KMS). Verschillende aspecten van de bevoegdheidsuitoefening over de KMS, en zelfs over het departement van Landsverdediging in zijn geheel, vereisen dikwijls de tussenkomst van de wetgever. Vandaar dat ook voor deze problematiek een wettelijke regeling noodzakelijk is. Het opnemen van de voornoemde artikelen in het ontwerp, heeft een spoedeisend karakter omdat moet worden tegemoetgekomen aan bepaalde opmerkingen van het Rekenhof.

Het Rekenhof had opgemerkt dat de berekening van bepaalde pensioenen en de storting van bepaalde bezoldigingen en bijslagen een wettelijke grondslag misten, wat de KMS betrof, enerzijds, door de toewijzing van de onderwijsbevoegdheid aan de gemeenschappen, en, anderzijds, door de wijziging van een reglementaire bepaling naar aanleiding van de politiehervorming. De ontworpen artikelen beogen de wettelijke basis en de rechtszekerheid te waarborgen voor de betrokken personeelsleden.

3. STEMMINGEN

Het geheel van de aan de commissie voorgelegde artikelen wordt aangenomen met 7 stemmen bij 2 onthoudingen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitster,
Jacques TIMMERMANS. Anne-Marie LIZIN.