3-28

3-28

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 DECEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de risicoanalyse voor het inzetten van brandweerhulp» (nr. 3-103)

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - De jongste dagen heb ik al informele gesprekken gevoerd met de vice-eerste minister over het experiment dat reeds enkele jaren loopt om in een vijftal zones een gedetailleerde risicoanalyse te ontwikkelen voor het inzetten van acute en dringende brandweerhulp.

Ik weet wel dat iedereen doet wat hij moet doen, maar er heerst nogal wat ongerustheid op het terrein. Volgens het regeerakkoord zal er eindelijk werk worden gemaakt van de risicoanalyse, maar bij de evaluatie ervan zijn praktische problemen gerezen. Zo is men er in de testzones nog steeds niet in geslaagd de risico's concreet en accuraat aan te duiden en nauwkeurig te beschrijven. Ik denk hierbij onder meer aan het in kaart brengen van de Sevesobedrijven, scholen en rust- en ziekenhuizen. Bovendien zijn de aanrijtijden nog steeds niet vastgelegd, waardoor een gefundeerde basis voor de risicoanalyse ontbreekt.

Vorige week is hierover in Limburg discussie ontstaan. Sommigen zijn nu voorstander van het uitbouwen van voorposten, wat niet alleen de gemeente waar die gelokaliseerd wordt, geld kost, maar, gelet op het bestaande financieringssysteem, eveneens ook alle posten in de desbetreffende provincie.

Zal de vice-eerste minister beleidsmatige beslissingen nemen om de criteria in de testzones snel en eenvormig af te bakenen, zodat op het terrein snel een risicoanalyse kan worden gemaakt? Dat vragen niet alleen de brandweerdiensten, maar eveneens de betrokken gemeentebesturen, opdat situaties als vorige week in Limburg worden vermeden.

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Het dossier over de uitvoering van de risicoanalyse verwacht ik nog voor het einde van het jaar op mijn bureau. De FOD Binnenlandse Zaken treft immers de laatste voorbereidingen. Begin volgend jaar kan dan de opdracht voor de uitvoering van de analyse op het hele grondgebied worden toegewezen, zoals trouwens in het regeerakkoord is bepaald. In dat verband denk ik onder meer aan samenwerking met de universiteiten.

De risicoanalyse moet ons een model opleveren van een ideale brandweerorganisatie die de dagelijkse risico's en ongevallen efficiënt kan bestrijden. Daarnaast moet de analyse ook duidelijkheid verschaffen over de nodige bijkomende middelen met het oog op bepaalde risico's, zoals overstromingsgevoelige plaatsen of chemische activiteiten.

De risicoanalyse die tot op heden in een vijftal testzones werd uitgevoerd, was beperkt tot een peiling naar de aanrijtijden van de brandweer. Bij de veralgemening zal dat verder worden uitgebreid. Dit initiatief blijft dus allerminst steken in goede bedoelingen en intenties.

Uit de risicoanalyse moeten we een aantal brandweercriteria destilleren. Ik wil ook oog hebben voor de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid ervan. Een risicoanalyse is maar één instrument dat ons in staat moet stellen de meest adequate beleidsbeslissingen te nemen die de zorg voor de veiligheid van onze bevolking optimaliseren.

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Ik dank de minister voor zijn antwoord. Hij geeft een precieze timing, maar mij interesseert vooral de concrete timing op het terrein. Als we snel kunnen werken met de risicoanalyse, dan hoeven we geen beslissingen meer te nemen zoals die van vorige week in Limburg. De minister belooft een document vóór het einde van het jaar, maar mijn vraag is eigenlijk wanneer er op het hele terrein - en niet alleen in de vijf zones die nu zijn uitgetekend - concrete resultaten zullen zijn op basis waarvan er kan worden gewerkt.

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - We moeten een keuze maken. Als we blijven werken op basis van deelprojecten, dan komen we nooit tot een algemeen beeld. We moeten die algemene risicoanalyse uitvoeren en de conclusies implementeren. Ik ben er geen voorstander van dat stukje bij beetje uit te voeren. We volgen het regeerakkoord en laten een algemene risicoanalyse uitvoeren. Ik zal alles doen om dat zo snel mogelijk te laten verlopen en de opdracht voor het jaareinde toe te wijzen. De resultaten van die analyse zijn voor mij determinerend en moeten onder meer aantonen of we voldoende middelen in civiele veiligheid investeren. Ik denk het wel, maar de risicoanalyse zal dat moeten uitwijzen.