Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-1

BUITENGEWONE ZITTING2003-2004

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-39 van de heer Dedecker d.d. 8 augustus 2003 (N.) :
Luchthaven Brussel-Nationaal. ­ Beheer.

In het Belgisch Staatsblad van 1 september 1998 verschenen vier koninklijke besluiten van 25 augustus 1998 :

­ tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company »;

­ tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de Regie der Luchtwegen;

­ tot indeling van de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company » als autonoom overheidsbedrijf en tot goedkeuring van de wijziging van haar statuten;

­ tot indeling van de Regie der Luchtwegen als autonoom overheidsbedrijf.

Er is dus sprake van verschillende rechtspersonen.

Gelet op hetgeen gesteld is in de aanhef van het verslag aan de Koning zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 april 1998 (blz. 11027), waarvan de drie eerste alinea's luiden als volgt :

Het besluit dat de regering de eer heeft aan Uw goedkeuring voor te leggen, wordt genomen in uitvoering van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven van Brussel-Nationaal en beoogt de maatregelen te bepalen die terug eenheid moeten brengen in het bestuur van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Het herstel van deze eenheid zal geschieden door de inbreng van de luchthavenactiviteit van de Regie der Luchtwegen (hierna genoemd de « RLW ») in de naamloze vennootschap Brussels Airport Terminal Company (hierna genoemd de « BATC ») die zal worden omgevormd tot naamloze vennootschap van publiek recht met de naam Brussels International Airport Company (hierna genoemd « BIAC »).

Gelijklopend hiermee zal de RLW worden omgevormd tot autonoom overheidsbedrijf en zal zij de taken die haar worden toegewezen, blijven vervullen onder de naam Belgocontrol. »

Aangezien het van belang is te weten hoe het eigendomsstatuut van de federale luchthaven te Zaventem dient te worden begrepen, stelt zich de vraag wie er zakelijk rechten kan doen gelden ten aanzien van de terreinen waarop de federale luchthaven te Zaventem is ingeplant en waarop zij steeds verder worden uitgebouwd.

I. Op de federale luchthaven te Zaventem blijken volgende rechtspersonen actief te zijn of geweest te zijn :

a) de naamloze vennootschap « Brussels Airport Terminal Company »;

b) de Regie der Luchtwegen;

c) de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Airport Terminal Company »;

d) het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol.

Ik had van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Hoe vinden deze entiteiten juridisch bij elkaar aansluiting ?

2. Hoe is zulks historisch te begrijpen sedert 1988 en wanneer zal de evolutie voltooid zijn ?

3. Wat is de actuele situatie ?

II. Op de terreinen van de federale luchthaven te Zaventem werden en worden door verschillende rechtspersonen zakelijke rechten uitgeoefend.

Ik had van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1. Om welke zakelijke rechten gaat het hier ?

2. Welke rechtspersoon actief op de federale luchthaven van Zaventem oefent welke zakelijke rechten uit ?

3. Welke zakelijke rechten waren er gevestigd sedert 1988 ?

4. Wanneer zal de evolutie voltooid zijn ?

5. Hoe moet men de situatie begrijpen in het licht van het koninklijk besluit van 30 december 2001 waarbij de Staat wordt gemachtigd om de onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels Airport Terminal Company » te verkopen ?

Antwoord : In antwoord op de gestelde vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Tot eind 1987 werd de luchthaven Brussel-Nationaal uitsluitend beheerd door de Regie der Luchtwegen (RLW).

Om de lasten ten aanzien van de Belgische Staat te beperken en gezien de essentiėle rol die het passagiersverkeer speelt in de ontwikkeling van de luchthaven, werd reeds in 1987 besloten voor dit aspect van de luchthavenactiviteit een samenwerking met private partners aan te gaan via een vennootschap naar privaat recht.

Op 11 december 1987 werd de NV Brussels Airport Terminal Company, in het kort BATC, opgericht met het doel de verwezenlijking van de uitbreidingen en de modernisering van het passagiersgebouw (met inbegrip van de parkings- en de toegangswegen van de luchthaven Brussel Nationaal) evenals het beheer en de commerciėle exploitatie van het passagiersgebouw te waarnemen.

Eind 1997 besliste de wetgever (wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal) terug eenheid te brengen in het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal.

Ter uitvoering hiervan werd de luchthavenactiviteit van de RLW ingebracht in de NV BATC, die op 1 oktober 1998 werd omgevormd tot een NV van publiek recht onder de benaming Brussel-International Airport Terminal Company (BIAC).

Gelijklopend hiermee werd de RLW op 2 oktober 1998 omgevormd tot autonoom overheidsbedrijf onder de benaming Belgocontrol en blijft de andere activiteiten van de RLW uitoefenen, in het bijzonder het waarborgen van de veiligheid van het luchtverkeer.

2. Om de BATC de mogelijkheid te bieden haar doelstellingen te verwezenlijken, werden de volgende verrichtingen uitgevoerd :

­ de RLW stond een recht van erfpacht op het bestaand passagiersgebouw af aan de leasingmaatschappij, de NV Leasinvest;

­ vervolgens werd een leasingovereenkomst aangaande dit zelfde passagiersgebouw afgesloten tussen de NV Leasinvest en de RLW;

­ tenslotte werd dit pand door de RLW onderverhuurd aan de BATC;

­ opdat de BATC haar verdere opdracht zou kunnen verwezenlijken, kende de RLW eraan een opstalrecht toe, waardoor de BATC kon beschikken over de noodzakelijke terreinen om bovenvermelde uitbreidingen, in fasen, aan het passagiersgebouw te realiseren.

Toen eind 1998 de RLW werd opgeheven werden al haar eigendommen overgedragen aan de Belgische Staat met uitzondering van degene die de rechtsopvolger van de RLW, namelijk Belgocontrol, nodig had voor het verwezenlijken van haar taken.

Om BIAC de mogelijkheid te geven de luchthaven te beheren, werd de Staat bij koninklijk besluit van 8 november 1998 gemachtigd een recht van opstalrecht te vestigen op al de bebouwde percelen.

Om BIAC toe te laten ook de niet-bebouwde percelen te beheren, werd de Staat bij koninklijk besluit van 30 december 2001 gemachtigd om alle onroerende goederen aan BIAC te verkopen. In uitvoering van dit besluit werd op 31 december 2001 tussen de Staat en BIAC het verkoopscompromis getekend. De authentieke akte omtrent deze verkoop zal binnenkort verleden worden.