Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-1

BUITENGEWONE ZITTING2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven (Overheidsbedrijven)

Vraag nr. 3-36 van de heer Vanhecke d.d. 8 augustus 2003 (N.) :
Belgacom. Taalkaders.

Uit het jaarverslag 2001 van de Vaste Commissie voor taaltoezicht blijkt dat Belgacom nog niet over een taalkader beschikt.

Nochtans kan een dienst die over een taalkader moet beschikken wettelijk gezien in principe niet werken indien hij niet over een geldig taalkader beschikt. De taalwetgeving is immers een wetgeving van openbare orde. Zonder taalkader kan in principe geen benoeming of bevordering worden verricht. De Raad van State heeft dan ook al herhaaldelijk benoemingen en bevorderingen vernietigd ingevolge een gebrek aan (geldige) taalkaders (bijvoorbeeld arresten 63.298 van 27 november 1996 en 93.029 van 5 februari 2001).

Het mag duidelijk zijn dat een gebrek aan (geldige) taalkaders verstrekkende gevolgen heeft. In principe kan elke belanghebbende bij elke benoeming of bevordering naar de Raad van State stappen om deze (met gewaarborgd succes) aan te vechten.

Mijn vragen zijn daarom de volgende :

1. Waarom heeft deze dienst nog geen taalkader ?

2. Welke stappen werden er tot nu toe genomen om deze dienst een geldig taalkader te bezorgen ?

3. Welke is de huidige stand van zaken van deze procedure ?

4. Tegen wanneer mag worden verwacht dat dit taalkader gepubliceerd kan worden in het Belgisch Staatsblad ?

5. Welke maatregelen overweegt de geachte minister zonodig te nemen om ervoor te zorgen dat deze dienst zo spoedig mogelijk over een taalkader beschikt ?

6. Hoeveel mensen zijn er momenteel in dienst bij deze dienst ?

7. Kan er per niveau (trap) tevens een overzicht worden gegeven van de verdeling van de betrekkingen over de Nederlandse en de Franse taalrol ?