3-19

3-19

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 NOVEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de volledige inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen» (nr. 3-28)

De voorzitter. - De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, antwoordt namens mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik zou graag van de minister vernemen hoe ver het staat met de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Vlaanderen heeft een rijk verenigingsleven. Die verenigingen worden geschraagd door heel wat vrijwilligers. Ook heel wat goede doelen hebben zich georganiseerd in de vorm van een VZW. De onduidelijkheid over de nieuwe verplichtingen en de zogenaamde vereenvoudigingen veroorzaakt eigenlijk administratieve overlast voor al dat vrijwilligerswerk.

Sinds de publicatie van de officiële, verbeterde, integrale versie van de wet in het Belgisch Staatsblad zijn er al een reeks uitvoeringsbesluiten genomen, onder andere betreffende de termijnen van inwerkingtreding, de wijze waarop de akten en stukken moeten worden openbaar gemaakt, de wijze van neerlegging bij de griffie van de rechtbank van koophandel en ook betreffende de vereenvoudigde boekhouding. Een en ander heeft al wat meer klaarheid geschapen. Toch moeten een aantal uitvoeringsbesluiten dringend worden uitgevaardigd, want sommige maatregelen moeten op 1 januari 2004 officieel in werking treden.

De grote vzw's weten nog altijd niet welke boekhoudkundige verplichtingen ze vanaf 1 januari 2004 moeten nakomen. Het uitvoeringsbesluit laat immers op zich wachten.

De nieuwe wijze van neerlegging van de jaarrekeningen vindt voor sommige vzw's al dit boekjaar ingang, maar ze beschikken nog steeds niet over officiële richtlijnen. Het nieuwe artikel 17 bepaalt nochtans dat hiertoe een uitvoeringsbesluit moet worden uitgevaardigd.

Over de vereiste stukken en de na te leven verplichtingen ingeval van ontbinding van een VZW bestaat evenmin duidelijkheid.

Hetzelfde geldt voor de opmaak van de dossiers door de nieuwe vennootschapsvormen, namelijk de stichtingen en de internationale vzw's, en de overlegging ervan aan de minister van Justitie.

Mijn vragen zijn van technische aard, maar daarom niet minder belangrijk. Heel wat mensen wachten immers op klaarheid.

Zal de regering de wet van 2 mei 2002 verder uitvoeren? Wanneer zal de uitvoering zijn afgewerkt? Zijn de rechtbanken en de Nationale Bank voldoende voorbereid op hun nieuwe taken? Welke problemen moeten nog worden opgelost? Wat weerhoudt de minister ervan om alle uitvoeringsbesluiten te publiceren?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De redactie van het uitvoeringsbesluit met betrekking tot de boekhouding van de verenigingen en stichtingen, bedoeld in de artikelen 17, §3, 37, §3 en 53, §3, werd door de vorige minister van Justitie toevertrouwd aan de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Die commissie heeft een werkgroep opgericht samengesteld uit specialisten. Ze hebben een voorontwerp van koninklijk besluit voorgelegd. Dit omvat de uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot het neerleggen van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België. Het besluit zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden, in ieder geval nog vóór het einde van het jaar.

Het koninklijk besluit inzake consignatie van activa is in voorbereiding. Er werd gekozen voor het systeem dat van kracht is voor de handelsvennootschappen, conform artikel 192 van het koninklijk besluit van 30 juni 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. Het behandelt de neerlegging bij de Deposito- en Consignatiekas. Dit besluit zal op korte termijn worden afgerond.

Het besluit betreffende de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen van openbaar nut is eveneens in voorbereiding. Het gaat om een heel andere redactie dan die van het besluit betreffende de vzw's en private stichtingen, omdat de voorwaarden tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid anders zijn. In casu wordt de rechtspersoonlijkheid toegekend in een koninklijk besluit en de hele procedure verloopt bij de federale overheidsdienst Justitie. Er zijn problemen ontstaan bij de opmaak van dit uitvoeringsbesluit, onder meer met betrekking tot het toekennen van een specifieke code door de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het besluit zou binnenkort afgerond moeten zijn.

Er werden vóór 1 juli 2003 informatiesessies gehouden voor de griffies van de rechtbanken van koophandel. De minister heeft hen op 6 oktober 2003 via het College van Procureurs-generaal een verklarende omzendbrief gestuurd, alsook diverse nota's en andere informatieve uitleg.

De Nationale Bank van België beschikt over een ruime ervaring op het vlak van het neerleggen van jaarrekeningen. Ze ontving al de rekeningen van bepaalde vzw's op grond van een bijzondere reglementering, te weten de sociale balans.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Volgens de informatie van de minister zou alles dan toch binnen de vooropgestelde termijn worden gepubliceerd.

Ik heb nog een suggestie voor de minister van Justitie. Vele kleine vzw's, die meestal door vrijwilligers worden gedragen, worden overrompeld met informatiepakketten, een aanbod van dure cursussen, computersoftware, enzovoort. Is het geen taak van de overheid om een eenvoudige en heldere brochure op te stellen die gemakkelijk hanteerbaar is, vooral door die kleine vzw's die het moeten hebben van vrijwilligerswerk?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ik zal deze suggestie aan de minister van Justitie mededelen.