3-19

3-19

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 NOVEMBER 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over źde werking van het Forum╗ (nr. 3-50)

De voorzitter. - De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, antwoordt namens de heer Guy Verhofstadt, eerste minister.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - De vorige paarsgroene coalitie ging er prat op dat de communautaire problemen eens en voorgoed uit de wereld zouden worden geholpen door toedoen van de Costa, de conferentie voor de staatshervorming, waar in feite niets is uitgekomen. In het regeerakkoord van de huidige paarse coalitie wordt eveneens gesteld dat de regering de dialoog van de gemeenschappen zal bevorderen. De bestaande tegenstellingen zullen verder op een "rationele, volwassen en niet-provocerende" wijze worden uitgepraat en opgelost.

In het regeerakkoord wordt dus in het kader van de verdere uitbouw van de federale staat de oprichting aangekondigd van een zogenaamd Forum, waarbij de gewesten en de gemeenschappen zullen worden betrokken. Volgende aangelegenheden zullen volgens het regeerakkoord in het Forum worden behandeld: de hervorming van het tweekamerstelsel, de constitutieve autonomie van het Brussels Gewest, de herziening van artikel 195 van de Grondwet, de verkiezingsdata voor de federale en de deelstaatverkiezingen en de invoering van de term parlement voor de gewest- en gemeenschapsraden. Bovendien, zo stelt het regeerakkoord, zal het Forum "oplossingen onderzoeken en wetsontwerpen uitwerken voor verschillende vragen om bij te dragen tot een grotere structurele coherentie tussen de federale, gewestelijke en/of gemeenschapsbevoegdheden".

Gisteren, 4 november, verklaarde Vlaams minister-president Somers in een reactie op de bekendmaking van een nieuwe een KBC-studie over de transfers van Noord naar Zuid dat de Vlaamse regering daarover een studie zal laten uitvoeren en dat hij de resultaten van die studie ter sprake zal brengen op het Forum.

Wanneer zal het Forum van start gaan? Hoe zal het Forum worden samengesteld? Wat is de precieze agenda van het Forum? Wanneer moeten de werkzaamheden worden afgerond? Kunnen de transfers tussen Noord en Zuid op de agenda van het Forum staan?

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De agenda van het Forum is in het regeerakkoord duidelijk bepaald: de hervorming van het tweekamerstelsel, de constitutieve autonomie van het Brussels Gewest, artikel 195 van de Grondwet, verkiezingsdata voor de federale staat en de deelstaatverkiezingen, invoering van de term `parlement' voor de gewest en gemeenschapsraden, een discussie over de structurele coherentie van de bevoegdheden met verkeersveiligheid en ontwikkelingssamenwerking als belangrijkste onderwerpen.

Vice-eerste minister Michel en ikzelf willen de komende weken een basistekst opstellen waarin de samenstelling en de timing van het Forum aan bod komen. Het is de bedoeling punt na punt te behandelen. Het eerste onderwerp zal de verkeersveiligheid zijn.

Het Forum zal dus de komende maanden van start gaan. In het Forum zullen de regeringen en de partijen die de regeringen vormen, vertegenwoordigd zijn. De werkzaamheden zullen niet worden afgerond. De staatshervorming is immers een eeuwigdurend proces. Alles kan worden besproken op voorwaarde dat het, zoals de heer Van Hauthem zelf zei, rationeel, volwassen en niet provocerend is.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Dat laatste was een citaat uit het regeerakkoord. Ik heb dat niet gezegd.

Het antwoord is nogal vaag. Eerst zegt de vice-eerste minister dat volgende maand een algemene basistekst wordt opgesteld. Daarna heeft hij het over de volgende maanden. Blijkbaar is er helemaal geen timing. De thema's staan inderdaad in het regeerakkoord. Alleen gaat het om een niet-limitatieve opsomming. Er staat `onder meer'.

Het Forum zou worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende regeringen en de partijen die de regeringen vormen. Kan ik daaruit besluiten dat het Forum een onderonsje is van de meerderheid en dat er geen oppositiepartijen bij betrokken worden? Kan de vice-premier een duidelijk antwoord geven? Zo niet houd ik me aan zijn antwoord waaruit blijkt dat het Forum een onderonsje zal zijn tussen de meerderheidspartijen.

De heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven. - De meerderheid is zo goed bezig dat die opdracht haar met een gerust hart kan worden toevertrouwd.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Dit is een belangrijke mededeling.