3-15

3-15

Sénat de Belgique

Annales

VENDREDI 17 OCTOBRE 2003 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Déclaration du gouvernement sur sa politique générale

Discussion

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik was van plan mijn toespraak te richten tot de eerste minister en de dames en heren minister, maar we moeten ons tevreden stellen met de aanwezigheid van een oud-senator die nu lid is van de federale regering. Ik betreur de geringe belangstelling van de regering voor dit debat in de Senaat. Ik dank intussen de heer Anciaux en de collega's voor hun aanwezigheid.

Sinds de beleidsverklaring van de eerste minister van vorige dinsdag staat de regering met haar twee voeten in de realiteit. Ze stelt realistisch vast dat de modelstaat jammer genoeg nog een eind weg is. Elke visie start bij de erkenning van het probleem. De regering moet nu ook de analyse volgen die CD&V in alle eerlijkheid vóór de verkiezingen reeds maakte. Die analyse beantwoordt CD&V met een duidelijke visie, met een helder ambitieus antwoord. De overheid moet een echte partner en motor zijn, die vertrouwen schenkt, bij uitstek als het moeilijk gaat; een regering moet visie, slagkracht en leiderschap uitstralen. Daar precies zit het probleem.

`Geen paniek!' zegt de premier, `wij hebben alles onder controle.' Grote woorden of louter voluntarisme zijn niet opgewassen tegen de concrete economische achterstand van ons land. Ze schenken geen vertrouwen aan de mensen. Ze ondermijnen bovendien de geloofwaardigheid van een ernstige politiek. `Geen paniek' zegt de premier, maar onze bezorgdheid is groot. Terecht gaat de regeringsverklaring uit van `werk, werk, werk'. Het is echter te laat en te weinig, zoals CD&V-voorzitter Yves Leterme in de Kamer reeds zei.

Regeren is inderdaad keuzes maken, maar de regering heeft in de voorbije legislatuur de beperkte keuzemarge van vandaag zelf in de hand gewerkt. Verhofstadt I was zoals de krekel in La Fontaines fabel: terwijl de mier zorgvuldig de voorraden aanlegde voor de mindere tijden, genoot de krekel van de zon of de gratis televisie. `Alles is goed.' `Iedereen is blij.' `Ons land staat er weer.' Geld voor de werkelijk noodzakelijke ingrepen die nu moeten gebeuren, is er niet meer.

Het is een primeur dat de eerste minister deze week heeft bekend dat de overname van het pensioenfonds van Belgacom een meevaller is op budgettair gebied. De begroting is in evenwicht. Niet door een goed bestuur, maar door een slimme constructie. Collega's van mijn fractie zullen daar vanmiddag dieper op ingaan.

De regeringsdoelstellingen beslaan een batterij van maatregelen voor werkgelegenheid, maar het zijn vooral fragmentaire en kortetermijnmaatregelen. Het zijn aspirinemaatregelen, terwijl de economische toestand van het land een echt paardenmiddel nodig heeft, vol daadkracht en vertrouwen. Vele van de voorgestelde maatregelen zijn positief op zich en ondersteunen wij ten volle, maar ze komen te laat en het zijn er te weinig.

Ze zijn te laat, omdat de premier ze had moeten nemen bij het begin van de economische terugval, die hij zolang afdeed als een tijdelijk dipje. Er zijn er te weinig, omdat ze geen totaalvisie op lange termijn belichamen en omdat de vele ambities van het regeerakkoord zelfs niet meer aan bod komen.

Ik geef enkele voorbeelden. In de verkiezingsshows werd 1,5 miljard euro lastenverlaging beloofd. Het werd nauwelijks iets meer dan de helft. Van de 200.000 banen in het regeerakkoord blijven er 60.000 rechtstreeks gesubsidieerde over en over de overige 160.000 jobs die de privé-sector moet creëren, is er alleen nog een vaag engagement.

Deze week nog konden we vernemen dat Vlaanderen helemaal onderaan de ranglijst van de kenniseconomieën bengelt. Waar blijven de voorstellen voor investeringen, voor onderzoek en ontwikkeling? Terwijl het aantal faillissementen een recordhoogte bereikt, durven steeds minder mensen zelf een zaak te starten. Een noodzakelijk startersplan is er niet; van de administratieve vereenvoudiging verwachten we meer dan de uitvoering van de `12 grote werken'. Waar is het grote horecaplan en de forse BTW-verlaging die de VLD-koks in de verkiezingscampagne boven de kookpotten hebben beloofd? De regeringsverklaring zwijgt over de noodlijdende overheidsbedrijven, waar duizenden mensen vrezen voor hun baan.

Wat is er gebeurd met de mobiliteitsvisie? Enkele maanden geleden werden er nog grote beloften gedaan, maar daarvan is in het beleidsplan niets terug te vinden. Ik verwijs naar de algemene analyse en kritiek die de CD&V-voorzitter met veel brio in de Kamer heeft gebracht. Ik wil echter benadrukken dat CD&V bereid is mee te werken aan de uitbouw van een echte visie.

Onlangs hebben wij ons visieplan gelanceerd. Ik kom even terug op de krachtlijnen ervan: innoveren en beschermen van de klassieke sectoren om te beletten dat ze zich naar het buitenland verplaatsen, starten en aanmoedigen door het bevorderen van durfkapitaal en zelffinanciering, meer middelen voor het Participatiefonds, een drastische administratieve vereenvoudiging en aanwakkeren van de ondernemerszin; aantrekken van buitenlandse investeringen door de omgevingsfactoren voor onze bedrijven stelselmatig te verbeteren. Voor elk van deze doelstellingen hebben wij talrijke concrete voorstellen gedaan. Ze zijn becijferd én betaalbaar, omdat wij in de goede tijden andere keuzes hadden gemaakt en een beter, diepgaander beleid zouden hebben gevoerd.

We moeten nadenken over de duurzaamheid van de Belgische economie. De toekomst van onze economie is belangrijker voor de mensen dan verkiezingen in 2004. Krachtige economische maatregelen zijn noodzakelijk. Dat is duidelijk. Maar houdt de verantwoordelijkheid van het beleid daarmee op? Beperkt het politieke gezichtsveld zich enkel tot de crisis van het economische? Wat met de mens?

Een enquête die de verbruikersorganisatie Test-Aankoop enkele weken geleden bekendmaakte, bevat het schokkende nieuws dat een op de vijf Belgen het afgelopen jaar aan zelfmoord heeft gedacht. Het was reeds bekend dat België bovenaan staat in de Europese zelfmoordstatistieken. We moeten alleen Finland laten voorgaan. In 2001 sloegen in Vlaanderen 1.139 mensen de hand aan zichzelf. In Vlaanderen pleegt om de zeven uur iemand zelfmoord. Om de 35 minuten onderneemt iemand een poging. Bij de dertigers is zelfmoord de belangrijkste doodsoorzaak, bij de mannen ook bij de veertigers. Ook kinderen worden erdoor getroffen. De enquête kleurt het plaatje nog wat somberder. Het aantal depressies stijgt en steeds meer Belgen nemen hun toevlucht tot medicijnen tegen angststoornissen.

Niettegenstaande onze hoge welvaart blijkt dat de armoede onder de bevolking niet afneemt. Dat is niet enkel te wijten aan de economische laagconjunctuur. De armoede is een structureel fenomeen, ongeacht de economische ontwikkeling en groei. Volgens het Human Development Report 2001 van de Verenigde Naties wordt België vandaag meer getroffen door armoede en bevindt ons land zich onder het EU-gemiddelde voor wat de monetaire armoede-indicatoren betreft. België is het land dat het hoogste aantal gezinnen zonder kostwinner telt, namelijk 16,5% tegenover een gemiddelde van 12,2% in de rest van de Europese unie.

De jongste dertig jaar is de welvaart objectief gezien gestegen. Wetenschap en gezondheidszorg hebben grote stappen voorwaarts gezet. Nieuwe rechten en vrijheden zijn erkend en nog nooit zijn de communicatiekanalen zo veelvuldig geweest. Hoe verklaren we dan dat zoveel mensen zich onzeker, eenzaam en letterlijk hopeloos voelen? Hoe verklaren we dat armoede ook bij ons nog steeds toeneemt?

In de 21ste eeuw moeten we vaststellen dat meer welvaart niet langer automatisch leidt tot meer welzijn. Economische ontwikkeling alleen biedt geen afdoend antwoord op menselijke behoeften als veiligheid, het gevoel erbij te horen. Het aantal zelfmoorden en depressies toont de toenemende angst bij de mensen aan. Het gebrek aan zekerheid en veiligheid overmant de burger en leidt tot verwarring, wangedrag en criminaliteit, die op hun beurt het onveiligheidsgevoel versterken. Deze negatieve spiraal van pessimisme dient te worden doorbroken.

Op geen enkel moment raakt de eerste minister dit aspect aan. In de volksmond zegt men: `Een mens leeft niet bij brood alleen'. CD&V wil de mens in zijn totaliteit benaderen. Dit trapje hoger op de ladder van onze maatschappelijke waarden is juist het antwoord op de vraag naar veiligheid en geborgenheid. De politiek draagt de belangrijke verantwoordelijkheid om ook het menselijke deficit resoluut aan te pakken.

Ik illustreer dit met drie voorbeelden. Ik denk ten eerste aan het gezin. Het sociale deficit is ook een teken van een gebrek aan menselijke verbondenheid, aandacht en genegenheid. Het politiek correcte denken wijt eventuele problemen of depressies aan de stresserende werkomstandigheden en de ouderdom, maar zeker niet aan de breuken in het familiale en sociale leven en nog minder aan de geestelijke leegte.

Niettemin is het gezin de eerste plaats van solidariteit voor elkaar en voor onze leefomgeving en de beste remedie tegen de sociale eenzaamheid. Daarom is het gezin zo belangrijk voor de CD&V. We hebben in de Senaat reeds tal van concrete voorstellen ingediend. De regeringsverklaring beperkt zich tot een vrijblijvende staten-generaal. De enige concrete maatregel, het alimentatiefonds, wordt opnieuw uitgesteld.

Mijn tweede voorbeeld is de vergrijzing. In 2050 zal de helft van de bevolking in Europa jonger zijn dan 48 jaar en de andere helft ouder dan 48 jaar. Op dit ogenblik beperkt de publieke discussie zich tot de financiële gevolgen van de veroudering van de bevolking voor de pensioenen, die ook wij natuurlijk veilig willen stellen.

Andere gevolgen van de vergrijzing blijven echter onderbelicht. Hoe zullen we in de toekomst de eindeloopbaan invullen? Hoe zal de gezondheidszorg worden aangepast aan de vergrijzing nu er opnieuw geen keuzes worden gemaakt in het socialezekerheidsdossier? Hoe stimuleren we het thuis ouder worden via mantelzorg, het ouder worden in een aangepaste en veilige omgeving?

Ik heb een derde voorbeeld, namelijk armoede en uitsluiting. Het is vandaag Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Hoewel het regeerakkoord nog uitdrukkelijk stelde dat hierover een breed maatschappelijk debat diende te worden gevoerd, lijkt deze ambitie alweer vergeten. Zoals ik in mijn inleiding aantoonde, vormen armoede en sociale uitsluiting een van de cruciale breuklijnen die de cohesie in onze samenleving aantasten. België heeft niet alleen een economisch urgentieplan nodig, maar ook een leefkwaliteitsplan. Een leefkwaliteitsplan is de noodzakelijke aanvulling van de louter materialistische benadering die de regering vooropstelt.

Mijn laatste punt gaat over de ethiek in de politiek. Voor CD&V is besturen ook een zaak van verantwoordelijkheid en ethiek. Onze collega's in de Kamer hebben duidelijk hun kritiek op de fiscale amnestie verwoord. We zullen dat straks ook in de Senaat doen. Voor ons gaat het namelijk om een staaltje van onethische politiek. Ik zal dat toelichten aan de hand van een voorbeeld met betrekking tot het buitenlands beleid van de regering. De eerste minister heeft het in zijn regeringsverklaring immers ook over een ethisch geïnspireerd buitenlands beleid.

Ethiek in het buitenlands beleid aankondigen is één zaak, er consequent naar handelen is een andere zaak. Terecht moeten respect voor de mensenrechten, de strijd tegen de ongelijkheid, de armoede in het Zuiden en de honger centraal staan in een buitenlands beleid. Dat is de zorg van ons allen. We moeten die waarden vooral ook consequent toepassen.

Ik geef drie recente voorbeelden die mij doen twijfelen aan de consequente aanpak van de regering op dit vlak. Mijn eerste voorbeeld heeft betrekking op het permanent en autonoom federaal centrum voor conflictpreventie. Zeker de Vlamingen onder ons zullen zich herinneren dat het een week geleden de Vlaamse Vredesweek was en dat heel de vredesbeweging in Vlaanderen vraagt naar een federaal centrum voor conflictpreventie. Wanneer CD&V dit punt in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging aan vice-eerste minister Michel voorlegde, stootte ze op een categoriek verzet van de vice-eerste minister.

We hebben trouwens in de Senaat inmiddels ook een wetsvoorstel in die zin ingediend. Ik heb uit de discussie onthouden dat de vice-eerste minister in het conflictpreventiebeleid dat hij wil uitbouwen, geen inspraak wenst van NGO's en deskundigen. CD&V is van oordeel dat het voor het uitbouwen van een ethisch geïnspireerd buitenlands beleid noodzakelijk is om niet alleen de partners uit de civiele maatschappij van het Zuiden te betrekken, maar ook die van het Noorden. Ik wanhoop niet dat de regering nog openstaat voor onze visie. Ik nodig de meerderheid uit hierover na te denken.

Ook de recente defederalisering van de wapenhandel illustreert die tegenspraak. De federale regering beloofde in het kader van haar actief vredesbeleid de nieuwe wet inzake de wapenleveringen strikt toe te passen. Zonder enige scrupule defederaliseert ze echter deze bevoegdheid enkele weken later opdat ieder gewest volgens haar eigen geweten kan handelen. Industriële belangen primeren op het lot van mensen in het Zuiden. De kloof tussen een ethisch beleid aankondigen en het in de praktijk toepassen is nog nooit zo groot geweest.

Ten slotte wens ik deze kloof nog te illustreren met een ander voorbeeld. Ik verwijs naar de verklaring van vice-eerste minister Michel van enkele dagen geleden over de eerste `democratische' verkiezingen in Rwanda. Hij noemde die een stap in de goede richting. Dat komt ongeloofwaardig over. Dat klinkt ook eigenaardig als we weten dat Nederland besloten had de financiële bijdrage voor deze verkiezingen te schrappen, omdat die verkiezingen allesbehalve democratisch gingen verlopen.

Eigenaardig ook als we weten dat Rwanda nog steeds een van de hoofdrolspelers is in het dramatische conflict in Oost-Congo. Eigenaardig als we weten dat tijdens de zogenaamde democratische verkiezingen amper oppositiepartijen werden toegelaten. Eigenaardig als we weten dat de Europese waarnemers een heel kritisch rapport hebben gemaakt en heel wat bedenkingen hebben geformuleerd. We dienen de democratie en Rwanda niet als we al die zaken onder het tapijt vegen. We moeten positief zijn als we positief moeten zijn en kritisch als we kritisch moeten zijn.

Met die voorbeelden wou ik illustreren dat ethiek in de politiek in alle domeinen terug te vinden is: in het financieel beleid, het sociaal beleid, justitie en ook in buitenlandse zaken. Het is niet vanzelfsprekend dit toe te passen. Wij zullen waakzaam toezien op de wijze waarop dit in de toekomst zal gebeuren.

Ik ben verheugd dat de Senaat na zes maanden eindelijk opnieuw zijn werkzaamheden kan aanvatten. Deze week nog stelde politicoloog Kris Deschouwer terecht dat het belang van het Parlement versterkt wordt door zich te focussen op de lange termijn. Die stelling geldt bij uitstek voor de Senaat. De Senaat is ideaal geplaatst om maatschappelijke projecten met visie en perspectief te benaderen.

Wij hebben met aandacht de oproep van de voorzitter tot een gezamenlijk herdenken van onze instelling beluisterd. Toen CD&V mee aan de oorsprong lag van de nieuwe invulling van de Senaat, werd duidelijk gesteld dat hij in zijn nieuwe taak moest groeien. Zonder twijfel is de werking en invulling van deze kamer voor verbetering vatbaar.

Wij zijn bereid om mee te denken over hoe deze instelling slagvaardiger kan worden gemaakt. Wij staan open voor het debat. Voor ons dient dit te worden gekoppeld aan een meer fundamentele herdenking van onze instellingen, in het licht van de uitwerking van het confederale staatsmodel. De hervorming zoals die werd voorgesteld in het marathonakkoord van 26 april 2002 is voor ons in elk geval niet aanvaardbaar.

De Senaat moet een echt open huis zijn, voor alle groepen en mensen in de samenleving, kinderen inbegrepen. De Senaat moet tevens zijn rol van reflectiekamer echt kunnen vervullen. Ik verwijs opnieuw naar de grote thema's waarover ik het al had en waar oog moet zijn voor de mens in zijn totaliteit. Zo willen wij dringend een uitgebreid debat over de vergrijzingsproblematiek en over armoede en uitsluiting, zoals wij reeds in onze motie van deze zomer vroegen. De regering kondigde aan werk te maken van wetsevaluatie. Graag wijs ik er op dat op ons voorstel in de Senaat een dienst Wetsevaluatie werd opgericht. Die dienst moet worden opgewaardeerd en de nodige middelen krijgen.

Wij rekenen op de voorzitter om op een democratische en faire manier de nodige ruimte te geven aan de oppositie. In het verleden konden vele voorstellen en amendementen niet aan bod komen, maar dienden achteraf wel reparatiewetten te worden goedgekeurd. Wij staan voor veel werk in het nieuwe parlementaire jaar, binnen én buiten de Senaat. We kunnen alleen verder als we werken vanuit een duidelijke visie, als we de mens centraal stellen, als we de ethiek verbinden met de politiek. CD&V wil deze visie aanreiken en invullen met voorstellen. Wij hopen dat iedereen daarvan de waarde zal willen inzien.

M. Philippe Mahoux (PS). - Reconnaissons que cette séance a un côté quelque peu convenu. La difficulté est évidemment d'apporter une valeur ajoutée au débat qui a eu lieu à la Chambre.

Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Une des spécificités du Sénat est de pouvoir discuter d'une politique gouvernementale à l'égard de ce type de problème. Que l'on se trouve dans l'opposition ou dans la majorité, on sait qu'il existe différentes options au sein de la société : il y a ceux qui refusent qu'elle s'organise sur base de ses inégalités et ceux qui, invoquant les règles définitives absolues du marché de l'argent, se satisfont de ces inégalités.

En tant que socialiste, je me rallie bien entendu aux premiers, considérant que les combats politiques qui peuvent être menés - aussi bien au niveau national qu'international -, constituent le meilleur moyen de refuser cette misère.

Le groupe socialiste se réjouit que le prescrit de l'accord gouvernemental soit respecté et que les avancées sociales soient significatives.

Le premier ministre a axé, à juste titre, une partie importante de son intervention sur l'emploi et le travail. L'emploi est l'élément d'intégration par excellence, en sorte que tout doit être mis en oeuvre pour en faire une priorité et éviter ainsi que nos jeunes ne s'enlisent dans la spirale infernale du chômage. À cet égard, la Conférence sur l'emploi a abouti à un plan ambitieux. Les réactions à cette conférence ont été mitigées. Je note néanmoins avec satisfaction que les différents niveaux de pouvoir et les partenaires sociaux se sont entendus pour oeuvrer en ce sens. J'en veux pour preuve l'accord intervenu sur les « chèques services ».

Je me réjouis également des efforts qui seront déployés pour former 10.000 personnes dans les professions qui manquent de candidats.

À cet égard, si l'amélioration de l'adéquation entre formation et poste de travail est une piste à suivre, cela ne doit évidemment pas se traduire par une instrumentalisation de l'enseignement dans le seul but de le mettre totalement au service de l'emploi. Le but premier de l'enseignement reste la formation.

Nous sommes favorables à l'accompagnement qui est proposé aux demandeurs d'emploi. Il est en effet préférable de parler d'accompagnement avant d'évoquer une politique d'exclusion en matière de chômage. Nous souscrivons à l'abrogation de l'article 80 mais nous ne souhaitons pas le voir remplacer par des suppressions d'allocations visant les chefs de ménage et les isolés.

Certes, les problèmes de fraude sociale et de travail au noir doivent être pris en compte, mais il nous paraît important de mettre l'accent sur les formes de discriminations constatées en matière d'accès au travail. Parallèlement, nous insistons pour que soit rapidement mis en place un plan efficace de lutte contre la fraude fiscale et une meilleure perception de l'impôt. Les inégalités entre les contribuables doivent être levées.

Nous approuvons les mesures spécifiques visant les emplois de la connaissance, plus particulièrement les abattements en matière de cotisations sociales. Je souligne qu'il s'agit d'abattements et non de plafonds.

Les drames sociaux que nous connaissons, entre autres celui de Genk, ne peuvent en aucun cas justifier une rémunération insuffisante ou une flexibilité à ce point poussée qu'elle aboutirait à une déstabilisation de la situation des travailleurs à l'intérieur des entreprises. Nous souscrivons cependant à des efforts ciblés en matière de cotisations sociales.

Sous la dernière législature et sous la précédente, mon groupe avait déposé une série de propositions concernant le statut social des travailleurs indépendants, question à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. Ainsi en est-il du secteur des soins de santé, des pensions, des indemnités en cas de maladie, des allocations familiales et du congé de maternité.

Nous nous réjouissons donc de la mise en place d'un groupe de travail sur le statut des indépendants. La solution que nous avons toujours privilégiée est une forme de solidarité entre l'ensemble de la population et chacun des habitants, quel que soit leur statut, salarié ou indépendant, mais nous voulons aussi améliorer la solidarité à l'intérieur du régime des indépendants. À cet égard, il conviendra d'évaluer précisément cette solidarité au moment d'aborder l'ensemble de la problématique des indépendants. Nous sommes convaincus qu'il existe, dans ce secteur, des problèmes sociaux qui doivent bénéficier du même type de prise en charge que d'autres secteurs, avec une démarche positive dans le domaine des soins de santé - possibilité d'intégration dans l'assurance obligatoire et amélioration des systèmes de pension et d'indemnité en cas d'invalidité.

Nous avions demandé que les budgets relatifs aux soins de santé soient revus de manière significative, les soins de santé constituant un élément fondamental en termes de conception évolutive de la société. Nous avons été entendus puisque ces budgets ont été augmentés de 4,5% hors index. Ceci étant, cet accroissement n'implique nullement que la gestion des soins de santé ne soit pas soumise à une plus grande rigueur.

Deux principes doivent être pris en compte. Le premier veut que chacun ait droit aux soins de santé tels qu'ils existent chez nous, peu importent sa situation sociale et son niveau de revenus. Le second exige que chaque franc dépensé dans le secteur des soins de santé soit consacré à l'amélioration de la santé de la population.

Je suis convaincu que cette augmentation du budget des soins de santé permettra au ministre titulaire du département de déterminer sa politique. Il a déjà annoncé quelques mesures relatives aux soins dentaires, à la réduction du prix de certains médicaments et, d'une manière générale, à une accessibilité accrue aux soins de santé qui, à mon sens, est un des paramètres permettant de déterminer la volonté d'une société d'aller vers une meilleure justice sociale. Nous ne pourrions évidemment accepter un système de privatisation des soins de santé qui limiterait l'assurance maladie aux soins de base et privilégierait le développement de l'assurance privée réservée - je cite la FEB - « à l'individu qui est prêt à payer pour sa santé ». Je trouve que la formule ne manque pas de cynisme car il va de soi que, si chacun est prêt à payer pour sa santé, encore faut-il qu'il en ait les moyens.

Quand je compare les politiques menées dans notre pays en matière de soins de santé à la volonté affichée en France par M. Raffarin et par le ministre Mattéi de créer un socle de soins de santé indispensables et de réserver le reste à l'assurance privée, je constate que nos systèmes sont fort différents.

Nous attendons avec impatience les états généraux de la famille, ou plutôt des familles car il importe de prendre l'ensemble des familles en compte en raison de l'évolution de la cellule familiale. Nous nous réjouissons aussi de la simplification attendue des procédures administratives pour les personnes handicapées. Il est vrai que nous sommes déçus en ce qui concerne le fonds des créances alimentaires. Le ministre des Finances annonce des mesures prochaines. Nous en prenons note et nous les attendons avec impatience.

Ce budget est, pour la cinquième fois consécutive, en équilibre, et ce n'est pas mince dans une conjoncture défavorable. Certes, la reprise du fonds de pension de Belgacom... (Interruption de M. Vandenberghe)

Cette reprise, disais-je, n'est pas étrangère à l'équilibre budgétaire. C'est une litote. (Interruption de M. Vandenberghe)

Cette reprise paraît importante aux yeux du parti socialiste et ce pour deux raisons.

Tout d'abord, parce que, - alors même que nous connaissons une période d'incertitude -, elle donne l'assurance aux travailleurs que leurs pensions seront prises en charge. Qu'elles le soient par l'État plutôt que par une société, quelle que soit sa spécificité, me semble offrir une garantie supplémentaire.

Ensuite parce que cette même reprise permet d'alimenter un Fonds argenté, ce qui semble primordial pour l'avenir.

L'opération de rapatriement des capitaux, pudiquement baptisée « déclaration libératoire unique », soulève effectivement des questions. Souhaitons que cette mesure produise les effets escomptés. Si, par rapport à l'ensemble des budgets sociaux, elle permet d'appliquer clairement la politique définie, nous l'acceptons, sans pour autant nous en réjouir. Elle doit, je le répète, s'accompagner d'un renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent.

Cette opération permettra de ramener la dette publique en-deça du seuil des 100 points de PIB mais surtout de faire face aux défis que nous devons impérativement relever pour les générations à venir en terme de développement durable.

Francisco de Quevedo, auteur du XVIIème siècle, disait volontiers : « La Justice est chose précieuse : c'est pourquoi elle coûte cher ».

M. Hugo Vandenberghe (CD&V). - Il était avocat ? (Sourires)

M. Philippe Mahoux (PS). - Il était auteur politique et poète, comme le sont parfois les juristes...

Le groupe socialiste se réjouit d'apprendre que cette maxime a trouvé un écho auprès du gouvernement. En effet, ce département bénéficiera, dès l'année prochaine, d'une majoration de 4% de son budget.

Il y a du pain sur la planche. Personne n'ignore qu'au fil du temps, notre justice s'est progressivement enlisée dans une situation de plus en plus difficile, à défaut d'investissements, rendant ainsi précaire l'accessibilité aux justiciables et l'administration pénitentiaire. La ministre de la Justice a déjà tracé plusieurs pistes pour améliorer cette situation. Le budget désormais alloué lui donne les moyens de concrétiser la politique que le gouvernement entend suivre pour, notamment, résorber l'arriéré judiciaire. Cette même attention doit être portée au monde pénitentiaire. En conséquence, le groupe socialiste soutiendra toute mesure visant à l'optimisation du statut des détenus et des conditions de travail du personnel des prisons, en accordant une attention spécifique à la santé dans le milieu carcéral tant pour les détenus que pour les prestataires. Le droit doit redevenir une réalité dans le monde carcéral. Il est paradoxal d'imaginer qu'à l'intérieur des prisons existent des zones floues, pouvant être assimilées à des zones de non-droit. Un effort doit donc être fourni en la matière.

Enfin, comme la ministre de la Justice l'a annoncé en commission, nous examinerons dans les semaines à venir les trois projets de loi ayant trait au terrorisme en général.

Les socialistes défendent depuis de nombreuses années l'idée d'une police de proximité. Ce secteur profitera d'un accroissement de ses moyens. Dans une déclaration, le ministre de l'Intérieur a exprimé son intention de renforcer cette police de proximité, par la présence des policiers sur le terrain, mais aussi par le biais des contrats de prévention et de sécurité, le but étant de renforcer le sentiment de sécurité des citoyens.

Pour nous, la politique d'éducation, d'encadrement, de revitalisation des quartiers défavorisés, notamment en ce qui concerne l'habitat, sans stigmatisation, est un élément important d'une politique de sécurité. La volonté du gouvernement de reconduire les contrats de prévention et de sécurité et de les conclure pour plusieurs années nous donne évidemment satisfaction.

Il faut donc renforcer la police locale. La réforme des polices qui s'était donné pour but une plus grande présence policière dans les rues a, à cet égard, quelque peu manqué son objectif. Des corrections importantes doivent être apportées. Nombreux sont les autres bourgmestres qui partagent mon point de vue.

J'aborderai enfin très rapidement la problématique de la situation internationale ; dans ce cadre, on a aussi parlé du refus de la misère. La politique de coopération au développement est pour nous essentielle ; elle implique un partenariat et la vérification de son efficacité.

Monsieur le président, la déclaration du gouvernement a mis en exergue l'emploi, la santé, la justice, la police et la coopération au développement, autant d'éléments qui rejoignent la notion de solidarité, valeur essentielle pour nous, socialistes. Le premier ministre a exprimé son souhait de faire de la Belgique un État modèle, un État juste en termes d'emploi, d'accès à la justice et aux soins de santé, un État qui permette d'offrir un maximum de bien-être à tous nos concitoyens. Nous ne pouvons qu'adhérer à cette vision.

De heer Lionel Vandenberghe (SP.A-SPIRIT). - De voorzitter van de Senaat hield dinsdag een pleidooi om mee na te denken over de rol van de Senaat. We moeten hier niet herhalen wat onze collega's in de Kamer tijdens het debat daar hebben gezegd, maar ik wil alvast één suggestie doen. Ik wil meer doen dan praten over de batterij van aangekondigde maatregelen en initiatieven. Ik wil vooral mijn mening formuleren over enkele van de grote beleidsthema's van SPIRIT.

De rode draad doorheen de regeringsverklaring was de aandacht voor werkgelegenheid. Het thema is actueler dan ooit. Sinds 11 september heeft ons land, Vlaanderen meer dan Wallonië, zware klappen gekregen. Werk is het thema dat de mensen vandaag bezig houdt. Ouderen zowel als jongeren. Vlamingen zowel als Walen. Werk is toekomst.

Wij steunen dan ook de regering om in het komende regeringsjaar van werkgelegenheid de grote prioriteit te maken en blijven ervoor ijveren dat de verschillende problemen aangepakt worden met een gevarieerd palet aan maatregelen eigen aan de regionale verschillen in ons land, eigen aan de verschillende behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen en met een grote aandacht voor de minder gefortuneerde burgers, zowel op materieel als immaterieel gebied. De minister van Sociale Economie kan hier een grote rol spelen.

Inzake internationale samenwerking zullen we het aangekondigde ethisch geïnspireerd buitenlands beleid constructief maar kritisch volgen. Voor SPIRIT zijn in dit verband vier zaken in het regeerakkoord essentieel.

Ten eerste, het vernieuwd Atlantisch bondgenootschap, gebaseerd op een aantal duidelijke krachtlijnen waaronder de vermindering van het aantal kernwapens en dit door geen nieuwe kernwapens op te stellen in de nieuwe NAVO-lidstaten, het kernwapenarsenaal in de huidige NAVO-lidstaten af te bouwene, binnen de NAVO te pleiten voor meer transparantie over de nucleaire strategie.

We hopen deze doelstellingen in samenwerking met zoveel mogelijk politieke fracties te bereiken. Het is onder meer de taak van de Senaat om het debat hierover in alle ernst te voeren en de regering de nodige impulsen te geven zodat de Belgische federatie internationaal haar voortrekkersrol kan blijven spelen.

Ten tweede, het Europees veiligheids- en defensiebeleid. De eerste minister geeft aan dat we internationaal steeds meer steun krijgen voor een Europese defensie. We maken ons hierover toch enige zorgen. Positief is dat in Europa het denken over een eigen Europees gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid in een stroomversnelling is geraakt. Helaas beperkt het debat zich maar al te vaak tot de vraag of we en hoe we in een Europees leger moeten investeren, terwijl zo'n veiligheids- en defensiebeleid in de eerste plaats een verlengstuk zou moeten zijn van een gemeenschappelijk Europees buitenlands beleid. En aan zo'n beleid ontbreekt het de Europese Unie nog steeds.

Europa moet maar kan zich de rol van vredestichter pas aanmeten wanneer er een ernstig Europees beleid ontwikkeld wordt dat fundamenteel andere wegen volgt dan de platgetreden paden die door onze transatlantische partner worden bewandeld. We hebben een Europees beleid nodig, veeleer dan een Europees leger, zodat we conflicten kunnen voorkomen, in plaats van conflicten te moeten bestrijden.

Ook wij, en dat brengt mij bij mijn derde punt, moeten ons ernstig beraden over de rol van het Belgische leger dat uiteraard volledig in functie moet staan van een ethisch Belgisch buitenlands beleid. We vragen dat het parlement betrokken wordt bij de actualisering van het strategische plan voor de modernisering van het Belgische leger zodat ook het publieke debat hierover kan worden aangewakkerd. Bij de aangekondigde hervorming van het leger willen we dat de minister van Defensie meer aandacht besteedt aan vredestichtende initiatieven dan aan oorlogsmaterieel. Hij kan alvast in eigen land beginnen: wat minder F16's en wat meer Sea Kings.

Ten vierde, ook een klein land kan een bijdrage leveren tot een rechtvaardiger wereld. Dit kan onder meer via versterkte vormen van ontwikkelingssamenwerking. Zowel het federale niveau als de gewesten en gemeenschappen kunnen een inspanning doen om tot de sinds lang beloofde 0,7% van het BBP te komen. Ik dring bij de minister van Ontwikkelingssamenwerking aan de bijzondere wet van 13 juli 2001 in verband met de overheveling van sommige delen van de ontwikkelingssamenwerking vanaf 1 januari 2004 toe te passen in zoverre ze betrekking hebben op de gemeenschaps- en gewestbevoegdheden.

Ten vierde, ook inzake institutionele aangelegenheden wil SPIRIT handelen. Het in de regeringsverklaring aangekondigde forum van de communautaire dialoog kan reeds dit parlementaire jaar met zijn werkzaamheden starten. In de regeringsverklaring wordt herhaalde malen verwezen naar de dialoog van het federale niveau met de gewesten en gemeenschappen. We hebben dus werk voor de boeg. De verdere vervolmaking van onze staatsstructuur en het wegwerken van steeds opduikende pijnpunten tussen gemeenschappen en gewesten zullen diepgaand overleg en politieke volwassenheid vragen. Een beter en rechtvaardiger bestuur moet hieruit voortvloeien.

Ik roep alle positieve krachten in het Parlement op hieraan mee te werken, in een constructieve geest, in dialoog over de partijgrenzen heen. Mijnheer de eerste minister, werk, werk en nog eens werk ligt er op de regeringsplank. We zullen u bijstaan.

M. René Thissen (CDH). - Au risque de déplaire à certains collègues de la majorité, je vais revenir sur le texte de la déclaration gouvernementale car c'est bien là l'objet de nos discussions. On peut évidemment discuter de l'avenir de ce qui ne figure pas dans cette déclaration mais il importe que nous apportions aussi notre pierre à l'édifice de la réflexion sur le sujet.

Pendant une législature euphorique à ses débuts, de 1999 à 2003, le gouvernement a joué au père Noël, en distribuant les cadeaux que lui offraient les efforts de quasiment dix ans d'austérité et en promettant la lune à tous nos concitoyens. Les cigales chantaient.

Aujourd'hui, la mise en oeuvre de ces promesses commence à produire ses effets, mais les cigales du gouvernement avaient oublié qu'après l'été de la reprise conjoncturelle, vient toujours l'hiver du ralentissement. Comme on ne peut plus rouler à nouveau les citoyens gogos dans la farine en leur promettant une deuxième fois la fortune, mais cette fois après 2007, on invente une nouvelle pratique, parfaitement définie en quatre mots : après nous, les mouches. Cette pratique caractérise déjà l'action de votre gouvernement. Ce n'est pas un membre de l'opposition qui le dit mais un des top managers les plus qualifiés, désigné par le gouvernement arc-en-ciel que M. Verhofstadt présidait déjà. Je parle de M. Jadot. Pourquoi des propos aussi critiques dans la bouche d'un homme qui est quand même reconnu comme compétent, mesuré et conscient ? Peut-être parce que la lassitude s'installe et que la démotivation s'insinue au sein d'une administration fédérale que la réforme Copernic a terriblement malmenée. Peut-être aussi parce que la nervosité et l'irritation se répandent dans la population. C'est que l'heure est grave.

Depuis trois ans, la croissance est anémiée. Le chômage augmente, frappant particulièrement les jeunes et les moins qualifiés. Les restructurations se succèdent à un rythme de plus en plus effréné. Les recettes de l'État stagnent forcément quand l'économie est en panne et que de surcroît, on accorde des bontés fiscales. La maîtrise des dépenses échappe au gouvernement sous l'effet de promesses innombrables et de choix budgétaires chaotiques.

Face à pareille situation, deux attitudes sont possibles. Ou bien on opère des choix, on fixe des priorités, on arbitre, ce qui signifie que l'on privilégie certaines voies budgétaires en renonçant, le cas échéant, à d'autres ; ou bien, alternative moins glorieuse, on renonce, on enfuit la tête dans le sable en reportant les choix nécessaires sur les générations futures.

Incapable de formuler des choix politiques clairs, ce gouvernement adopte de plus en plus ouvertement le comportement de l'autruche face au danger. Cette incapacité tient vraisemblablement à l'absence congénitale de vision commune chez toutes ses composantes. Chacune à ses priorités et la politique gouvernementale est le fruit non pas de la synthèse de ces différentes priorités mais de leur juxtaposition. Il faut que chacun s'y retrouve et pour cela, il faut que tout s'y trouve, fût-ce à dose homéopathique.

Incapable de départager ses différentes clientèles ou les différents groupes sociaux, le gouvernement ne parvient à arbitrer qu'entre les générations successives. Sur l'autel de la popularité, il sacrifie celles et ceux qui ne sont pas encore ses clients. Après trois années de quasi-récession, nous en avons désormais acquis la certitude, le report des choix difficiles sur les générations futures est la manière de gouverner en basse conjoncture : la tête basse et, après nous, les mouches...

Cette manière de procéder apparaît avec évidence lorsqu'on examine vos recettes de 2004. Vous fondez votre budget sur des prévisions de croissance excessivement optimistes, comme en 2001, avec 2,5% au lieu de 0,6% réel, en 2002, avec 1,3% au lieu de 0,7% et en 2003, avec 2,1% attendus au lieu du très probable 0,9%. Il est possible que cette fois, les conjoncturistes ne se trompent pas mais il se peut aussi qu'ils anticipent et surévaluent, une fois encore, la reprise et qu'avec eux, vous vous trompiez une fois de plus.

Le problème est le suivant : même s'il faut se baser sur les analyses des conjoncturistes, on constate que vous ne pratiquez plus la prudence qui consistait à retenir une hypothèse de taux de croissance inférieur d'environ un demi pour-cent aux évaluations moyennes de l'heure.

En d'autres termes, le hamster doré dont tout le monde a entendu parler se fait rebattre les oreilles et est devenu en fait la cigale plombée.

Il y a plus grave : vous puisez 5 milliards d'euros dans le fonds de pension de Belgacom pour boucler votre budget. Comment osez-vous parler d'une aubaine ? Vous confisquez les fonds patiemment provisionnés par l'entreprise publique pour faire face au paiement des pensions de ses employés. Vous les dépensez immédiatement en les imputant sur deux années et vous vous dites que les suivants trouveront bien un jour l'argent pour payer ces pensions. Vous y voyez une aubaine, alors qu'en réalité vous reportez simplement sur les générations futures le financement du paiement de ces pensions du personnel.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Als u die stelling doortrekt, dan moet u streven naar een kapitalisatiesysteem voor alle pensioenen. U stelt dat die middelen niet in de begroting mogen worden opgenomen. Het huidige systeem, waarbij iedere actieve betaalt voor de pensioenen van de gepensioneerden, moet dus worden afgeschaft. Ik kan me hierin vinden, maar dan moet voor iedereen een volledig kapitalisatiesysteem worden ingevoerd.

M. René Thissen (CDH). - Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Coveliers.

Aujourd'hui, vous réalisez un transfert qui est en réalité un prêt consenti par les travailleurs de Belgacom. On n'a d'ailleurs pas capitalisé la totalité de la somme qui sera transférée, mais les 3,6 milliards d'euros qui sont prélevés cette année. Belgacom empruntera, l'année prochaine, 1,4 milliard d'euros pour compléter le fonds social qui sera transféré et ce, pour « embellir la mariée » qui va se présenter en bourse.

J'estime que les dirigeants de Belgacom ne sont pas niais. Ce sont des gens qui savent calculer. Qu'ont-ils fait en vous présentant ce bel enfant qui vous permettra de combler le trou budgétaire ? Ils ont simplement transféré une charge dont ils sont persuadés qu'elle sera plus importante que le montant qu'ils transfèrent aujourd'hui. Ils se débarrassent d'un problème à bon compte et l'État n'aura qu'à en assumer les conséquences par la suite.

Nous nous trouvons aujourd'hui dans un système où il est impératif, d'une part, de diminuer la dette et, d'autre part, d'établir un budget de l'État qui soit en équilibre chaque année.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Uw stelling zou juist zijn, ware het niet dat de overheid nog altijd 51% van de aandelen van Belgacom in haar bezit heeft. Uiteraard kunnen de mensen van Belgacom rekenen en ik neem aan dat ook de minister van Begroting en zijn medewerkers dit kunnen. Belgacom moet van dit fonds af om zich beter te kunnen aanbieden op de beurs. Dit is toch positief of heeft u liever dat de openbare bedrijven die eindelijk rendabel zijn, zich niet optimaal kunnen presenteren?

M. René Thissen (CDH). - Je les présente de la même manière que l'État qui va être obligé de les assumer.

Il est clair que le transfert du fonds de pension est une excellente opération pour Belgacom. Nul ne le conteste, tant c'est évident.

Cependant, je ne suis pas sûr que le montant transféré suffira à payer les pensions.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais vous comprendre. Vous dites donc qu'il sera extrêmement difficile pour l'État d'assurer les pensions des travailleurs avec le montant transféré.

M. René Thissen (CDH). - Je dis que je n'en ai pas la certitude.

M. Philippe Mahoux (PS). - Qu'en aurait-il été si le fonds de pension était resté chez Belgacom ?

M. René Thissen (CDH). - Belgacom aurait dû continuer à approvisionner ce fonds de pension.

M. Philippe Mahoux (PS). - Vous émettez des doutes à cet égard. Pourtant les travailleurs ont intérêt à ce que ce fonds de pension - donc les futures pensions - bénéficie de la garantie de l'État. Et cela d'autant plus dans l'hypothèse où vous considérez que le montant provisionné n'est pas suffisant pour assurer le payement de ces pensions futures.

M. René Thissen (CDH). - Si Belgacom avait été obligée de payer les pensions, elle aurait dû continuer à alimenter son fonds de pension, je le répète. Aujourd'hui, elle se débarrasse du problème en payant une somme forfaitaire et ne doit plus se préoccuper de l'avenir.

Je dis donc que ce transfert est bénéficiaire pour Belgacom et ne l'est pas pour l'État belge.

En outre, lorsque l'État a réalisé des opérations « one shot » de réduction de la dette, les recettes ont effectivement été affectées exclusivement à cette réduction. Aujourd'hui, on laisse s'amenuiser gentiment la dette mais on n'affecte plus les recettes d'opérations ponctuelles à sa diminution. On se sert de ces recettes pour boucher les trous du budget. Avec des dépenses futures, on couvre donc des besoins ponctuels et actuels. C'est aberrant.

J'en viens à l'amnistie fiscale, aussi immorale qu'inutile et inefficace. Immorale en absolvant les fraudeurs. Inutile parce que l'épargne suffit à financer l'investissement et que les capitaux rapatriés ne pourront, du fait des exigences européennes, être maintenus en Belgique. Enfin, inefficace parce que nous pensons que les montants rapatriés ne seront pas à la hauteur des espérances, faute de confiance des fraudeurs.

Les socialistes ne voulaient pas de l'amnistie fiscale parce qu'elle heurte leur clientèle électorale et les principes éthiques. Nous sommes assez d'accord avec cela. Mais ils s'y sont résolus, selon M. Mahoux, en raison des recettes qu'on peut en escompter.

Sans état d'âme, les libéraux voulaient cette amnistie puisqu'elle rencontre les souhaits d'une fraction de leur clientèle électorale et engrange des recettes compensant en partie le coût de la réforme fiscale.

Le mariage de l'eau et du feu au sein du gouvernement débouche sur une procédure dont le coût et les modalités incertaines conduiront les fraudeurs à ne pas y recourir.

À l'arrivée, quels résultats ? Les socialistes abandonnent une partie de leur honneur. Les libéraux perdent de leur crédit. Et les citoyens honnêtes, en tout cas, perdent des raisons de le rester. Seuls certains fraudeurs se rachèteront une conscience à bon marché.

Le gouvernement passe encore sous silence une dette de l'État, d'un montant de 270 millions d'euros, vis-à-vis de la Poste. Elle devait être honorée en 2004 au plus tard mais vous en reportez le paiement sine die. Il y a là de quoi inquiéter les dirigeants, le personnel et les clients de cette entreprise publique.

De plus, vous continuez à ne pas régler les factures de différents fournisseurs que vous mettez ainsi dans de graves difficultés. Le montant approche les 800 millions d'euros. C'est M. Michel Jadot, président du département de l'emploi et du travail, qui le dénonce. La fameuse méthode de l'ancrage, qu'est-ce d'autre d'ailleurs que le report du paiement de factures à l'année suivante ?

Mais 2004 est une année électorale et le budget doit rester en équilibre ! Après nous, les mouches ! ... Mais elles sont déjà de retour ! Les fournisseurs de l'État à qui les factures ne sont parfois pas payées durant plusieurs années - Mme Onkelinx elle-même l'a dit lors d'une interview - peuvent-ils encore croire un seul instant que ce gouvernement veut soutenir le développement des entreprises ? J'y reviendrai quand j'évoquerai le statut social.

De même, vous reportez aujourd'hui la reprise de la dette de la SNCB à 2005 ; demain, vous la reporterez peut-être à 2006. Pourquoi pas, si la conjoncture ne se redresse pas ?

Cette manière de procéder ne date pas de Verhofstadt II. Que l'on songe à la confiscation du produit de la vente d'une filiale de Belgacom ou à celle de bâtiments appartenant à l'État. Loin d'être une excuse, la persévérance dans cette direction aggrave la situation et augmente le poids qui pèse sur les générations futures. Ce dernier deviendra écrasant lorsqu'il faudra à la fois faire face à toutes les dépenses que vous avez reportées et aux conséquences du choc démographique.

À ce moment-là, les choix ne pourront plus être évités : il faudra, soit augmenter substantiellement les recettes en taxant les générations laborieuses du moment, soit diminuer considérablement les dépenses en réduisant, notamment, les pensions, soit - plus grave encore - éventuellement poursuivre le dépeçage de l'État fédéral au grand profit des Régions les plus prospères. C'est pour éviter cela que nous devons avoir le courage, aujourd'hui, de dénoncer cette absence de choix.

Je crois d'ailleurs que les citoyens ne s'y tromperont plus très longtemps. Le bon sens de nos compatriotes refait surface.

Face à des recettes qui devraient diminuer sous l'effet de la réforme fiscale - les contribuables n'ont pourtant pas l'impression de payer moins d'impôts -, à des réductions des charges sociales, à une croissance imperceptible et à des dépenses qui grimpent sous l'effet du chômage, du vieillissement et des saupoudrages de la majorité, qui pourrait croire que l'on puisse encore tenir le coup longtemps ?

On peut en tromper certains en permanence, on peut tromper tout le monde un certain temps, mais on ne peut tromper tout le monde, tout le temps. Puissiez-vous partager un jour cette franchise et cette lucidité du démocrate humaniste et grand homme d'État que fut pour l'Amérique Abraham Lincoln !

J'en viens aux dépenses. Les priorités affichées dans l'accord de gouvernement étaient notamment l'emploi et la justice. L'emploi parce qu'il y a le feu ! Les entreprises privées se restructurent ou ferment en licenciant sèchement le personnel, comme Ford Genk, entraînant des effets de dominos, mais aussi des retombées au niveau des départements ministériels. L'armée, les finances, les entreprises publiques, La Poste, la SNCB et Belgacom annoncent des dégagements de personnel qui se chiffrent chaque fois en milliers d'emplois perdus.

En fin de compte, nous observons, avec une inquiétude particulièrement perceptible chez les jeunes et les travailleurs âgés les moins qualifiés, que le marché du travail a tendance à se contracter au moment où tous les efforts européens sont mobilisés jusqu'à la fin de cette décennie autour de l'ambitieux objectif de relèvement du taux de l'emploi.

Dès votre installation en juillet dernier, vous avez fait fort en promettant de créer 200.000 emplois nouveaux en quatre ans. Il fallait oser !

À l'issue d'une conférence sur l'emploi où les partenaires sociaux ont fait preuve - j'espère que vous l'appréciez comme nous - d'une réelle maturité et d'une extrême bonne volonté à l'égard des propositions, il s'avère que le défi, impossible à relever, était en réalité un gigantesque bluff !

Non, vous ne créerez pas 200.000 emplois. D'ailleurs, qui aurait pu y croire ? Depuis l'expérience des années 70, tout le monde sait que ce ne sont pas les gouvernements mais les entrepreneurs qui créent les emplois stables.

En toute modestie, vous avez ramené votre objectif à 60.000 emplois et vous l'avez fait seul, les partenaires sociaux étant partagés sur le sujet. Oubliées les 100.000 remises au travail liées à un meilleur contrôle ou à un accompagnement des sans-emploi.

Une merveilleuse pirouette vous permet d'essayer de tromper une fois de plus la population : alors que vous n'en aviez pas parlé lors de l'annonce, vous dites maintenant que le surplus viendra désormais spontanément de la croissance. Mais même ces 60.000 emplois, particulièrement ceux qui bénéficieront d'une réduction structurelle de charges sociales, ne verront le jour que si la croissance est rapidement de retour.

Dans douze mois ou deux ans, nous ferons le bilan, nous compterons les emplois réellement nouveaux et stables, nous vérifierons si vous avez tenu vos promesses. Je tiens le pari : nous serons loin du compte.

Parmi les dépenses, des satisfactions, mais aussi des interrogations.

L'effort réel consenti en faveur de la justice nous réjouit, même s'il n'a pas tout à fait l'ampleur annoncée puisqu'il servira partiellement à apurer les dettes du passé. Reconnaissons modestement que la réalité de cet effort traduit autant les priorités profondes du gouvernement actuel que, d'une part, la capacité des vice-premiers à bien se servir lors des conclaves budgétaires et, d'autre part, les quatre années perdues par le prédécesseur libéral de Mme Onkelinx dans la gestion de ce troisième pilier fondamental du pouvoir. Quel aveu de dire que l'on va enfin commencer à s'occuper de la justice !

Mais ne faisons pas la fine bouche : 4% d'augmentation, c'est bien. C'est conforme aux espoirs que nous nourrissions pour la justice, largement sous-financée durant la dernière législature. Certes, il faudra probablement défalquer de ces 4% le paiement des factures impayées pour cause, comme l'a dit Mme Onkelinx, « d'ancrage budgétaire », ce qui pourrait réduire l'apport effectif des moyens nouveaux.

Nous espérons surtout que ces moyens seront utilisés de manière rationnelle pour résorber l'arriéré judiciaire de manière durable et favoriser l'accès de tous les citoyens à la justice. Les consultations entamées par la ministre ont suscité de grands espoirs auprès des avocats et des magistrats. Nous espérons qu'ils ne seront pas déçus lorsqu'il faudra passer de la concertation à la décision à l'issue du contrôle budgétaire du début de l'année prochaine.

L'augmentation sensible du budget des soins de santé nous apparaît également positive. Nous réclamions un minimum de 4,5.%, avec les experts du secteur, pour assumer le progrès technique continu, valoriser un personnel fortement sollicité et supporter, à court terme, l'effet du vieillissement.

Mais nous avons de graves inquiétudes par rapport à cette augmentation financée par des recettes non récurrentes. En effet, on peut craindre qu'elle ne puisse être maintenue durablement, d'autant que les besoins ne cessent de croître - y compris en terme d'humanisation des institutions - et que la seule couverture de certains déficits hospitaliers mérite d'urgence des mesures particulières.

L'apport de 33 millions d'euros pour la couverture reste très éloigné des 160 à 200 millions nécessaires pour permettre aux hôpitaux de retrouver un équilibre rompu depuis longtemps.

Vous avez initié des dialogues sur la santé, censés définir les priorités. Je m'interroge sur leur opportunité dès lors que vous semblez avoir défini, préalablement et unilatéralement, vos priorités dans le cadre de l'élaboration du budget.

Une question légitime se pose. Nos impôts vont-ils vraiment diminuer ?

C'est apparemment la grosse surprise de ce budget 2004. En effet, malgré la réforme fiscale chère aux libéraux, le produit des taxes augmente !

Autrement dit, chers amis contribuables, les impôts ne vont pas diminuer pour tous. C'est ainsi que les recettes fiscales devraient apporter 3,2 milliards d'euros supplémentaires aux caisses de l'État. Il s'agit d'une augmentation de 4,3% par rapport à l'exercice 2003 alors que le PIB nominal ne croîtrait que de 3,2%. Parmi ces recettes, les contributions directes doivent rapporter 2,2 milliards d'euros supplémentaires - pratiquement trois fois plus que le bénéfice attendu de la réforme fiscale pour les contribuables ! - les douanes et accises, 300 millions, la TVA, 500 millions et l'enregistrement, 100 millions.

La rage taxatoire aurait-elle contaminé le ministre des Finances, lui qui a promis cent fois d'opérer - je cite - « une baisse continue de la pression fiscale » ?

Paradoxalement, après cinq ans enfin, le gouvernement Verhofstadt-Reynders avoue qu'il souhaite « au moyen d'un plan d'action concret, entamer la lutte contre la fraude fiscale et parvenir à un meilleur recouvrement des impôts ». Quel aveu pour les quatre années qui viennent de s'écouler !

Sur la réforme de la fonction publique qui a coûté très cher « pour pas grand chose » en consultants et autres top managers, vous êtes subitement devenu fort peu loquace.

Les citoyens/administrés attendaient monts et merveilles de cette réforme Copernic. La seule chose qu'ils ont pu percevoir, ce sont les coûts exorbitants des recours aux consultants, les salaires plantureux versés à des top managers nommés, non pas en fonction de leurs compétences mais de leur étiquette politique, et les dettes impayées de l'État qui mettent en difficulté tant d'entreprises et de personnes.

Rien sur l'amélioration du service offert au public. Rien sur la simplification administrative. Rien sur l'objectivation des nominations et des promotions.

En ce qui concerne l'amélioration du statut social des indépendants, vous aviez annoncé en juillet que les propositions seraient présentées en même temps que les propositions issues de la table ronde pour l'emploi. Le problème ayant été déplacé, nous n'attendons plus ces propositions : on a en effet décidé de créer un nouveau poto-poto, une conférence sur le statut social des indépendants. Tous les partis ont déjà mis une série de propositions sur la table - M. Mahoux en a parlé tout à l'heure. N'ayant rien à offrir aux indépendants, on crée une conférence qui ne sortira aucun effet avant les prochaines élections régionales !

Il y a aussi de grandes déceptions.

Avant les élections du 18 mai dernier, le gouvernement annonçait haut et fort la création, au mois de septembre 2003, du Fonds des créances alimentaires. Le lendemain, monsieur le ministre, vous décidiez le report d'un an de l'entrée en vigueur de ce fonds, soulevant des protestations légitimes de vos victimes, de l'opposition et d'une partie des parlementaires de la majorité. Aujourd'hui, nul ne sait avec précision quand ce fonds sera opérationnel, de quels moyens humains et budgétaires il disposera en 2004 et combien de dossiers il traitera effectivement à partir de juin prochain.

Nous sommes aussi terriblement inquiets pour l'avenir des entreprises publiques et, singulièrement, de La Poste et de la SNCB, lesquelles sont confrontées à une rude concurrence européenne et spoliées dans leur capacité d'investissement et de service à la communauté. Ainsi, comment l'État peut-il encore reporter le paiement de la dette de 270 millions d'euros vis-à-vis de La Poste, alors que celle-ci manque cruellement de moyens pour s'autofinancer et moderniser l'entreprise ?

Parmi ceux que vous ne tromperez plus, il y a les petits consommateurs de mazout établis dans des zones rurales qui ne sont pas raccordées au réseau de gaz. Pour toutes ces personnes, vos décisions motivées par des considérations environnementales constituent une pénalisation injuste puisqu'elles ne peuvent adopter le comportement que votre mesure vise à leur imposer.

Que dire de l'Europe, de ce monde qui est dans nos têtes mais qui semble fort loin de vos préoccupations ?

Au Sénat, je ne puis terminer mon intervention sans évoquer la politique étrangère de notre pays. Je suis heureux que le premier ministre ait reconnu dans son intervention les « limites » des principes éthiques « incarnés » par le ministre des Affaires étrangères. Dès lors, je ne devrai pas lui rappeler le brutal revirement stratégique intervenu voici quelques semaines sur la loi de compétence universelle ni les déclarations malheureuses à l'occasion des élections rwandaises.

J'ose surtout espérer que les promesses du gouvernement belge à l'adresse de nos partenaires congolais seront moins vaines que l'ambitieux « Plan Marshall pour le Congo » rangé au catalogue des « effets d'annonce » du précédent gouvernement. Nous nous félicitons d'ailleurs que le gouvernement poursuive globalement son objectif d'augmentation de notre aide publique au développement et qu'il annonce un doublement de l'aide pour le Congo. Pourvu qu'elle soit une réalité un jour !

Le Congo reste meurtri par une guerre civile atroce qui a fait - dans l'indifférence presque générale, si l'on excepte quelques médias - plus de 3,5 millions de victimes depuis 1998. Le cycle des violences, malgré les progrès dus à l'opération Artémis, perdure dans l'est. On déplore aujourd'hui de 50.000 à 100.000 « enfants-soldats » à jamais brisés par le flot de haine qui les a submergés. L'impunité au Congo doit cesser et nous espérons que la Cour pénale internationale pourra y contribuer activement, avec le soutien de la Belgique.

Je voudrais aussi souligner qu'à ce jour, il y a toujours plus de 7000 militaires rwandais dans l'est du Congo et que les ressources naturelles du pays - faut-il rappeler qu'elles sont gigantesques - continuent à être pillées impunément par les forces militaires d'occupation. Nous attendons d'ailleurs avec impatience le prochain rapport que le panel d'experts de l'ONU rendra public ce 24 octobre. Dois-je rappeler que la commission « Grands Lacs » du Sénat a émis, durant la dernière législature, toute une série de recommandations pertinentes qui ne peuvent rester lettre morte ? Nous espérons que notre diplomatie s'engagera vigoureusement dans la Conférence régionale menée par le représentant du secrétaire général de l'ONU, M. Ibrahima Fall, pour qu'elle puisse aboutir selon un calendrier strict et contraignant. Notre pays a, certes, de l'ambition pour la paix au Congo mais l'ambition ne suffit pas toujours. Nous espérons que le gouvernement ira au bout de sa logique et amendera notamment les recommandations de la commission Rwanda concernant la participation de troupes belges à des opérations « humanitaires » sous mandat de l'ONU dans nos ex colonies.

Je constate par ailleurs avec sérénité que le gouvernement ne revient plus sur l'idée, incohérente et néfaste à notre politique étrangère, de régionaliser notre coopération.

M. Philippe Mahoux (PS). - C'est parce que nous n'avons pas la majorité des deux tiers.

M. René Thissen (CDH). - Vous auriez en effet besoin du quorum des deux tiers pour la réaliser. Aucun transfert n'étant prévu dans la déclaration, je présume que ce point n'est plus à l'ordre du jour. J'affirme en tout cas qu'il ne faudra pas compter sur le groupe CDH pour atteindre le quorum requis.

Par ailleurs, je suis étonné par l'incohérence du gouvernement, qui prétend oeuvrer en faveur d'une défense européenne, que nous appelons de tous nos voeux, tout en réduisant une nouvelle fois le budget de la Défense alors que la Belgique est le plus mauvais élève de l'OTAN, en particulier pour les dépenses d'investissement et d'équipement.

Le jour où la défense européenne deviendra réalité, elle sera basée sur une répartition équitable des charges entre tous les membres, en fonction de critères de convergence qui intégreront immanquablement trois variables : le nombre de militaires, le budget global de la Défense et la part de ce budget affectée à l'équipement.

Une fois de plus, le gouvernement choisit, comme pour le fonds de pension de Belgacom, de prendre l'argent dans la caisse et de laisser la charge de rembourser ou de rattraper un retard de financement aux générations futures. Nous ne souhaitons pas qu'un manque d'équipement mette nos militaires en danger lors d'opérations à l'étranger ou les condamne par défaut de capacité technologique à des missions plus exposées. Dois-je rappeler au premier ministre ses déclarations du 2 septembre dernier à propos du futur quartier général européen de Tervuren, sur lequel - je le cite - « il ne peut y avoir le moindre doute », mais qui est désormais abandonné par ses plus chauds partisans ?

Enfin, je suis déçu par l'absence d'ambition européenne à la veille d'échéances capitales pour l'Union. Certes, vous citez le projet de constitution européenne de la Convention, mais vous passez sous silence les enjeux liés à l'élargissement qui portera l'Europe à 25 membres le 1er mai 2004. Faut-il rappeler que cet élargissement aura un impact socio-économique pour notre pays, positif pour certains mais meurtrier pour les moins qualifiés ? Nous espérons que le Sénat pourra mener un débat serein et complet sur les enjeux liés à cet élargissement. J'aurais espéré que notre pays se positionne enfin à la veille du conseil européen sur l'ambitieuse initiative keynésienne de la Commission, en fait un « paquet Delors bis », qui consacrerait avec la collaboration de la BEI pas moins de 220 milliards d'euros à l'horizon 2020 à la seule politique des transports.

J'en arrive à ma conclusion. Vos précédentes déclarations n'étaient pas seulement ambitieuses, elles étaient aussi enthousiastes : vous paraissiez convaincu par ce que vous disiez. Cette fois, je ne suis pas le seul à constater que votre équipe s'essouffle, que l'élan disparaît. Il y a certains signes qui ne trompent pas ! Peut-être les désirs se tournent-ils déjà vers d'autres frontières, les regards braqués sur un drapeau bleu semé d'étoiles.

Mais ce qui nous inquiète surtout, ce qui préoccupe la génération qui a envie de prendre ses responsabilités, d'innover et d'entreprendre, c'est l'État que vous laisserez. Après Verhofstadt, dans quel état sera notre État ? Notre conviction est que nous ne prenons pas le chemin de la création d'emplois stables. Vous reportez sur nos enfants la charge d'un développement humain durable.

La dette publique ne diminue pas aussi vite que nous le souhaiterions. Depuis quatre ans, elle ne se réduit que sous l'influence des charges d'intérêt, grâce à l'inversion de l'effet boule de neige et à des taux à la baisse. Le premier ministre et le ministre des Finances n'y sont pour rien ou pour pas grand-chose. Votre volontarisme est impuissant, alors que nous connaissons parfaitement les défis qui nous attendent, à savoir maintenir un surplus primaire supérieur à 6% - et pas 4 ou 5% comme en 2003 ou en 2004 - pour anticiper le choc démographique et provisionner les réserves nécessaires au maintien de pensions décentes dans les vingt prochaines années.

En vivant dans l'instant, vous ne donnez pas sa chance à l'initiative. L'ampleur de votre imprévoyance fait que vous ne permettez pas aux jeunes de tenter leur chance. En truquant la réalité du présent, vous ne donnez pas de sens à l'avenir.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Voor ik over de mededeling van de premier spreek, wil ik graag even verwijzen naar een andere toespraak die we dinsdag hebben gehoord, namelijk die van de voorzitter van de Senaat. Daarin wees hij, volgens mij terecht, op het feit dat de Senaat zijn plaats moet zoeken en ook een beetje verdienen. Ik geloof dat we het er allemaal mee eens zijn dat een tweekamerstelsel zinvol kan zijn op voorwaarde dat de tweede kamer voor een toegevoegde waarde zorgt tegenover de eerste kamer. Ook het debat van vandaag moeten we in dit perspectief bekijken. Ik ga dus niet herhalen wat gisteren en eergisteren uitgebreid aan bod kwam in de eerste kamer, maar proberen daaraan iets toe te voegen. Ik zie trouwens dat ook de regering naar deze besprekingen een nieuw gezicht heeft gestuurd, iemand die zeer aandachtig luistert en zeker mobiel genoeg is om in te spelen op deze ideeën. We zitten dus allemaal op dezelfde golflengte.

De premier heeft het al aangetoond: we leven in economisch moeilijke tijden waarin bovendien economische beslissingen worden genomen waarop niet alleen de Belgische, maar nagenoeg alle Europese regeringen heel weinig invloed hebben. We moeten met andere woorden dagelijks vaststellen dat de maatschappij niet zo maakbaar is als sommigen wel wensen. Ik zal daarop niet zo diep ingaan, want collega Jean-Marie Dedecker zal over het globale sociaal-economische aspect spreken en Jacques Germeaux, uiteraard, over de problematiek in zijn woonplaats, die ook iets met mobiliteit te maken heeft.

Het is ook belangrijk te beseffen dat er nog andere wijzigingen in de wereldsituatie zijn. De dominante positie die het Westen in brede zin had, begint te verschuiven. Ook de vertrouwensrelatie tussen het Westen en andere delen van de wereld wordt zeer sterk op de proef gesteld, onder meer door het terrorisme dat slachtoffers maakt die in onze ogen onschuldig zijn, maar in de ogen van anderen niet zo onschuldig, enkel en alleen omdat ze tot een bepaalde gemeenschap behoren. Dit is een zeer gevaarlijk verschijnsel dat in de vorige eeuw heeft geleid tot zeer erge uitspattingen en genocide en daar zijn we toch allemaal tegen. We wilden zelfs mensen veroordelen over wie België eigenlijk niet zo heel veel rechtsmacht heeft, maar wegens de ernst van de feiten meenden we dat dit toch moest kunnen. We hebben gas moeten terugnemen, maar dat gebeurt wel meer in de geschiedenis.

Ik wil ook waarschuwen dat we in deze wereld ook niet altijd te naïef mogen omgaan met bepaalde initiatieven die misschien goed bedoeld zijn, maar waarin altijd ook sommige misbruiken aanwezig zijn. Ik denk aan de migratieproblematiek. Natuurlijk is er een migratieproblematiek en we mogen ze niet zwart-wit beoordelen. Dat betekent echter dat we een zaak ook niet volledig wit kunnen zien. Ik wil hier waarschuwen voor sluipende besluitvorming en ik ben van mening dat het dossier van het verlenen van stemrecht los van de nationaliteit daaronder valt.

Ik wil nog eens duidelijk herhalen dat wij, liberalen, dit in geen enkel geval zullen aanvaarden, vooral omdat het maatschappelijk draagvlak in Vlaanderen daarvoor nagenoeg nihil is, 24%. Er rijst dus een bijzonder groot probleem indien de Vlamingen dit, met collaboratie van één Vlaamse partij, toch door de strot zouden geramd krijgen. Dit is een sluipende besluitvorming.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Is er een probleem?

De heer Hugo Coveliers (VLD). - We zullen het probleem aankaarten, mijnheer Vandenberghe.

M. Philippe Mahoux (PS). - Lisez la déclaration du gouvernement.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - In de regeringsverklaring staat dat het parlement daarover zal beschikken.

M. Philippe Mahoux (PS). - Le parlement fera son travail.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Ik weet dat u het daar lastig mee hebt, mijnheer Mahoux, maar wanneer het parlement daarin een beslissing neemt, dan kan dat voor ons een groot probleem zijn. Het kan zijn dat we ons moeten beraden en moeten nagaan in hoeverre dat ernstige schade toebrengt aan de gezondheid en aan andere noodzakelijke elementen die nodig zijn om een land te besturen.

De heer Stefaan De Clerck (CD&V). - Is dat een partijstandpunt of een persoonlijk standpunt?

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Dat is het standpunt van de fractie. Voor ons is dat een groot probleem.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Is dat het standpunt van de hele fractie?

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Inderdaad, tenzij u intussen nog iemand zou kunnen beïnvloeden. Ik acht u ertoe in staat.

M. Philippe Mahoux (PS). - Ce n'est pas un scoop : la position de votre groupe est la même depuis très longtemps. Mais vous connaissez aussi la position des partenaires de la majorité...

De heer Hugo Coveliers (VLD). - We hebben geprobeerd om dit op een democratische manier te beslissen en voorgesteld om het migrantenstemrecht naar de gemeenschappen over te hevelen. Zoals destijds trouwens met de wapenexport is gebeurd. Dat zou een democratische oplossing zijn, maar we zouden bijvoorbeeld ook een volksraadpleging kunnen houden. Zodat kan worden onderzocht of er een maatschappelijk draagvlak is of niet.

Er zijn overigens nog andere problemen waar zwart-wit niet volledig zwart, maar ook niet helemaal wit betekent. In die omstandigheden een dergelijke regeringsverklaring afleggen is een prestatie waarvoor we de regering in het algemeen en de premier in het bijzonder moeten feliciteren.

Een aantal belangrijke nieuwe punten werden aangekaart, waaronder de fiscale amnestie. De hypocrisie rond de kapitaalvlucht wordt weggenomen. Iedereen weet dat er een kapitaalvlucht is of geweest is en dat het kapitaal in het buitenland blijft. Ingevolge een Europese richtlijn moeten vanaf 1 januari 2005 kapitalen in het buitenland verplicht bekend worden gemaakt. Ons land kan daar nu nog voordeel uithalen. Tegelijkertijd wordt een degelijke aanpak van de sociale en fiscale fraude aangekondigd. Zowel de kapitaalvlucht als de sociale en fiscale fraude zijn bijzonder beledigend voor degenen die op een correcte manier proberen hun verplichtingen nakomen.

Vier jaar lang hebben we geijverd voor een verhoging van de begroting van Justitie. Nu komt er eindelijk een substantiële verhoging. Die verhoging is niet alleen nodig omdat er een derde kardinaal is aangesteld in België die op grond van het concordaat van 1802, op de loonlijst van Justitie staat.

De heer Frank Vanhecke (VL. BLOK). - De VLD-partijvoorzitter zei tijdens de regeringsonderhandelingen dat mevrouw Onkelinx zulke eigenaardige prioriteiten heeft inzake politie en justitie, dat het leek alsof ze van een andere planeet afkomstig was. Vindt de VLD het dan normaal dat juist zij veel extra middelen in handen krijgt?

De heer Hugo Coveliers (VLD). - De appreciatie van mijn partijvoorzitter is een mooie beeldspraak, maar ik wou net zeggen waarvoor die zeventig miljoen moet worden gebruikt.

We moeten de zaken op eenzelfde manier begrijpen. Justitie en politie zijn geen neutrale materie. Die begrippen worden op basis van een maatschappijbeeld ingevuld. Aan het ene uiterste is er de politiestaat, aan het andere uiterste de staat waarin alles wordt gedoogd. De waarheid en de werkelijkheid zijn niet zwart-wit, maar liggen meestal ergens tussenin.

Ik geef een voorbeeld. In de regeringsverklaring staat dat de toegang tot het gerecht moet worden vergemakkelijkt. Dat kan op twee manieren worden geïnterpreteerd, maar ik ben ervan overtuigd dat de minister van Justitie dat op de juiste manier interpreteert. Toegang tot het gerecht verhogen kan betekenen dat iedereen voor om het even welke zaak naar de rechtbank kan stappen en een advocaat op kosten van de gemeenschap kan krijgen en dat er eventueel bijkomende rechters worden benoemd, zonder dat er rekening wordt gehouden met de manier waarop het bewuste conflict wordt opgelost. Ik geloof niet dat dit de visie van de minister van Justitie is.

Ik denk dat een betere toegang tot het gerecht voor haar inhoudt dat wij impulsen moeten geven om bepaalde materies op een buitengerechtelijke manier op te lossen. Sommige conflicten kunnen niet worden opgelost door rechters omdat ze te emotioneel of te banaal zijn in het kader van de justitie.

De foutloze echtscheiding is in dat verband interessant. Ze wordt in de regeringsverklaring vermeldt in het hoofdstuk `Diepmenselijke problemen'. Met een gerechtelijke zaak kan niet worden uitgemaakt wiens fout het is dat een relatie mislukt. Als het foutprincipe vervalt en enkel regelingen in verband met kinderen en goederen blijven bestaan, zal de werklast van de rechtbanken van eerste aanleg en van de hoven van beroep dalen! De toegang tot het gerecht voor andere zaken wordt daardoor groter.

De toegang tot het gerecht wordt niet enkel belemmerd door het financiële aspect, maar ook door de lange duur van gerechtszaken. Ooit werd gezegd dat recht dat te laat wordt gekregen, ook onrecht is. Het Europees Hof heeft gezegd: `Justice should not only be done, but be seen to be done.' Ik ben ervan overtuigd dat de minister van Justitie de zinssnede uit de regeringsverklaring over de toegang tot het gerecht ook op die manier zal interpreteren.

In de regeringsverklaring staat ook een passage over slachtofferhulp. Daarover is ook discussie mogelijk. Worden slachtoffers beter geholpen door ze alles te zeggen over het onderzoek - zoals nu nagenoeg gebeurt als gevolg van de wet Franchimont, maar waardoor de daders in veel mindere mate worden gevonden, of is het beter meer buitengerechtelijk af te handelen? Is het voor de slachtoffers zo belangrijk om op de hoogte te zijn van alle details of om jaren later nog te kunnen tussenkomen bij een eventuele voorwaardelijke invrijheidsstelling? Daarover moeten we nadenken. Ook hier is de oplossing niet zwart-wit, maar ligt ze ergens tussenin.

Ik ben bijzonder verheugd omdat de bijkomende 70 miljoen euro zal worden gebruikt voor het nakomen van enkele Europese verplichtingen waarop al een tijdje wordt gehamerd. Ik ga ervan uit dat de terrorismewetgeving nog heel wat discussies zal uitlokken, onder meer over de rechten van de verdediging, de persoonlijke levenssfeer, de afwijkende meningen of het feit dat men geen meningen mag veroordelen. Ik hoop dat die tekst voorhanden zal zijn, want we hebben hem nodig in het kader van de Europese samenwerking.

Er werd verwezen naar het Europees aanhoudingsmandaat, een realisatie die de vorige minister van Justitie in gang heeft gestoken en waarover zal worden gestemd. Hetzelfde geldt voor Eurojust, waarin België een belangrijke pioniersrol heeft gespeeld.

De minister van Binnenlandse zaken heeft terecht een bijkomend budget gekregen. We moeten de moed hebben om na vier jaar politiehervorming de balans op te maken van wat er goed en fout loopt. We beschikken over een hele reeks rapporten. Het Comité P brengt elk jaar een rapport uit. Het heeft een uitstekende analyse gemaakt van een aantal pijnpunten. We moeten de moed hebben om één en ander te veranderen.

Ik weet wel dat we niet zullen kunnen raken aan het grootste pijnpunt, namelijk de relatief hoge bezoldiging. Aan verworven rechten mag in dit land nu eenmaal niet worden getornd. We kunnen wel de organisatie efficiënter maken, de samenwerking tussen het lokale en het federale niveau verbeteren, de werking van de lokale politie in sommige grote steden aanpassen. Met het laatste bedoel ik dat de lokale politie niet te veel werk van de federale politie voor haar rekening mag nemen en dat er niet met drie teams moet worden gezocht naar de daders van een moord of een interessante overval. Eén team moet zich daarmee bezig houden en de twee andere teams moeten proberen de lokale diefstallen, autodiefstallen en overvallen op te lossen in plaats van die dossiers te laten liggen zoals dat nu spijtig genoeg te veel gebeurt.

M. Philippe Mahoux (PS). - Il faut savoir que les polices locales sont inondées d'apostilles. Elles répondent évidemment aux requêtes des procureurs, ce qui réduit leur disponibilité pour le travail de proximité.

De heer Hugo Coveliers (VLD). - Ik deel de mening van de heer Mahoux. Hij kaart een interessant probleem aan. Wat is de oorzaak daarvan? De onderzoeksrechters kunnen een apostille geven aan de lokale politie en de wetgever en de minister kan daar niet aan raken wegens de scheiding der machten. We moeten ons dus ook bezinnen over de vraag of dit systeem nog wel houdbaar is en we ons strafprocesrecht niet moeten omzetten in een meer moderne vorm van strafvordering. Moeten we er niet voor zorgen dat die overigens degelijke onderzoeksrechters desnoods in één arrondissement vijf tot zeven procureurs benoemen die hun taak kunnen volbrengen onder de leiding van één hoofdprocureur zoals in Nederland? Zo creëren we un juge des libertés zoals voorzien in het corpus juris van Delmas-Marty en Van den Wyngaert. Zo kunnen we de burger effectief beschermen, zal er veel minder gebruik gemaakt worden van de voorlopige hechtenis en kunnen we besparen op het budget van het gevangeniswezen, want er zullen veel minder mensen in de gevangenissen verblijven. We mogen toch niet uit het oog verliezen dat België relatief gezien nog altijd het hoogst aantal personen in voorlopige hechtenis zitten. Heel wat mensen zitten voorlopig in de gevangenis en zullen later nooit meer tot een gevangenisstraf veroordeeld worden, wat niet zo goed is. Wie een gevaar is voor de gemeenschap, van welke origine hij ook is, moet in de gevangenis blijven.

De eerste minister heeft terecht gezegd dat wij niet de neiging mogen vertonen om de middelmaat te knuffelen en dat we het succes niet mogen wantrouwen. Wij moeten inderdaad afstappen van een al te grote knuffelpolitiek en hebben, zoals de eerste minister zegt, meer uitschieters nodig. Wanneer we die uitschieters hebben, in welke richting ook, zal de middelmaat toch nog altijd het best vertegenwoordigd zijn. Laten we hopen dat de uitschieters het dan zullen maken.

(M. Hugo Vandenberghe, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Mme Christine Defraigne (MR). - Valeur ajoutée, on n'a que ce mot à la bouche à propos de notre débat au Sénat ! J'en reviendrai quant à moi à quelques considérations assez classiques.

Le premier exercice budgétaire de cette nouvelle législature s'inscrit, on ne cesse de le répéter, dans un contexte international malheureusement peu favorable : croissance inférieure à 1% et, selon certains économistes, croissance de 0,5% dans la zone euro ; d'aucuns, en France, parlent même d'une croissance négative, d'une déflation.

Les pays voisins sont évidemment confrontés à ce contexte économique. La France accuse, pour l'année 2003, un déficit budgétaire de 4%, ce qui lui attire les remontrances des autorités européennes. L'Allemagne fait à peine moins mal, puisque son déficit pour la même année sera de 3,9%. Cherchez la nuance !

Face à cette situation, les États européens sont obligés de prendre des mesures draconiennes, particulièrement dans les domaines sociaux. Le gouvernement allemand a introduit un ticket modérateur assez impressionnant, aussi les remboursements de soins de santé baisseront-ils considérablement. Dix milliards d'euros d'économies sont annoncés dans les domaines sociaux en 2004. Aux Pays-Bas, souvent pris comme modèle au nord du pays, le gouvernement a présenté un budget où l'austérité n'épargne que l'enseignement, le système hospitalier et, relativement, la politique de sécurité. La rigueur budgétaire réduira les allocations et les subventions diverses en faveur des citoyens, à concurrence de 4,8 milliards d'euros.

Notre gouvernement aurait très bien pu rompre avec sa politique antérieure de rigueur budgétaire et se contenter d'afficher un déficit. Il n'a pas cédé à la tentation et a fait le choix de présenter pour la cinquième fois consécutive un budget en équilibre. C'est le bon choix et ce, pour plusieurs raisons.

Notre pays qui présidait l'Union européenne au moment de l'introduction de l'euro comme monnaie unique s'est toujours distingué comme l'un des meilleurs élèves dans la classe européenne et ne pouvait prendre la liberté de rompre avec le pacte de stabilité. Renouer avec le gonflement de la dette publique et son effet boule-de-neige nous replongerait indéniablement dans les errements du passé. Pour la première fois depuis très longtemps, l'État va pouvoir consacrer plus d'argent à la santé des Belges qu'au remboursement de sa dette qui se situe aux environs de 100% du PIB. C'est un cap symbolique.

La déclaration d'investiture est intitulée : « Une Belgique créative et solidaire. » J'entends les cris d'orfraie, les cris indignés, les cris de Cassandre de l'opposition. Ne lui en déplaise, il est effectivement question de créativité et de solidarité dans les perspectives budgétaires de 2004. La créativité se traduit dans l'augmentation du pouvoir d'achat de nos concitoyens et dans l'augmentation des marges de manoeuvre des entreprises, condition de la croissance.

Je saluerai un certain nombre d'initiatives particulièrement bienvenues. L'emploi est au coeur du débat. Chacun a à l'esprit l'objectif de création de 200.000 emplois, objectif que l'on a évidemment qualifié d'ambitieux mais qui est réaliste. Avoir de l'ambition est indispensable parce que notre pays accuse un retard structurel en matière de création d'emplois. Notre taux d'emploi est, en effet, inférieur à 60%, ce qui place la Belgique au-dessous de la moyenne européenne, l'Union ayant fixé aux États membres, pour l'horizon 2010, un objectif à atteindre de 70%. On sait que cet objectif a été fixé en des temps plus heureux.

Nous mesurons tous l'ampleur de l'effort à réaliser mais je me réjouis que le consensus dégagé par la Conférence pour l'emploi annonce 60.000 emplois nouveaux, le solde s'inscrivant au crédit de la relance par la croissance.

Notre pays s'est aussi engagé sur la bonne voie en matière de réduction des charges sur le travail. Une réduction considérable du coût salarial a été consentie. Tous les salaires sont concernés. Une importante partie des moyens vise les emplois qualifiés, les emplois de la connaissance qui, jusqu'à présent, voyaient leurs compétences migrer vers des cieux plus cléments. Les réductions de précompte professionnel pour les chercheurs soutiennent indéniablement la recherche scientifique et nous savons tous qu'il y a énormément à faire dans ce domaine.

L'effort s'est aussi porté sur les bas salaires, et c'est fondamental. On ne trouve nulle part ailleurs de pays où travaillent si peu de personnes dont l'âge se situe entre 18 et 65 ans. C'est malheureusement vrai. Mais on ne trouve nulle part ailleurs de pays où les charges sur les bas salaires sont à ce point élevées. C'est là, de toute évidence, qu'il fallait porter le fer.

Les jeunes sont les premières victimes du report de l'embauche en période de basse conjoncture. Ils ne sont pas oubliés puisque le renforcement de l'efficacité de la convention de premier emploi engage trente millions d'euros qui seront débloqués à partir de 2004.

Faire preuve de créativité, pour nous libéraux, c'est rendre intangible la réforme fiscale puisque celle-ci sera intégralement exécutée à concurrence d'un milliard d'euros. Dès le 1er janvier 2004, c'est l'indexation des barèmes fiscaux qui se poursuivra. Nous voyons aussi la fin de la discrimination entre les couples mariés et non mariés, entre cohabitants et isolés, ainsi que la fin du cumul du revenu des pensionnés. C'est ce qui s'appelle, pour nous, la neutralité des choix de vie.

Plus de richesses, c'est également plus de moyens pour l'État, lesquels seront nécessaires pour assurer les besoins qu'expriment les citoyens, singulièrement en matière de justice, de sécurité et de santé.

La créativité doit être stimulée. Pour nous, il y a toute une catégorie de travailleurs qui doit être l'objet de toutes les attentions. J'ai entendu mon homologue du PS : qui, mieux que les indépendants, incarne le concept de créativité, moteur de cette déclaration gouvernementale ? Les indépendants sont l'un des fers de lance du dynamisme de notre économie. Leur assurer plus de sécurité, c'est aussi stimuler leur créativité. Nos indépendants ont soif de protection sociale. Au titre de la solidarité, le gouvernement a initié la table ronde qui traitera de la refonte de leur statut social.

Même si toute une panoplie de mesures doit être envisagée, le coeur de la cible doit être l'amélioration de leur régime de pension. Par ailleurs, il est clair que l'intégration des petits risques dans l'assurance obligatoire leur facilitera la prise en charge précoce de leurs pathologies, permettant d'éviter parfois des arrêts de travail ou de carrière, des faillites et des soins plus coûteux pour la collectivité.

J'ai toujours considéré comme impensable que, dans un pays qui se veut à la pointe de la protection sociale, certains travailleurs hésitent à se faire soigner pour des raisons pécuniaires. Or, nombre d'indépendants vivent ce drame.

La solidarité, c'est aussi permettre à chacun, quel que soit son niveau social ou son état de fortune, de faire valoir ses droits en justice de manière rapide, efficace et aussi peu coûteuse que possible. Une récente enquête répercutée par les médias, à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, faisait état, il y a peu, d'une perte substantielle de confiance du public dans l'institution judiciaire. L'augmentation des moyens de 9% confère une obligation de résultat à la ministre de la Justice. Elle devra relever un double défi : résorber l'arriéré judiciaire et faciliter l'accès à la justice. Ce double défi devra trouver sa solution en concomitance avec celui du règlement alternatif des conflits.

Il y a des choix à faire mais choisir, c'est parfois renoncer. Je suis parfaitement consciente que des moyens doivent être injectés dans le secteur pénitentiaire - j'ai à maintes reprises demandé que cette assemblée se penche sur la question - car ce secteur sort d'années de diète.

Je rappelle que, pour nous libéraux, la résorption de l'arriéré judiciaire, l'aide aux victimes et la mise en place d'un tribunal d'application des peines sont des priorités.

La solidarité, c'est aussi les créances alimentaires. Cela faisait trente ans - je me suis reportée aux premières déclarations sur la question - que l'on parlait de la création de ce fonds, cet espèce de monstre du Loch Ness que l'on ne voyait jamais. Rien n'avait jamais abouti sous les gouvernements précédents, dans lesquels les libéraux n'étaient pas présents. Les inerties l'ont toujours emporté sur l'intérêt évident que présente la création d'un tel mécanisme pour un grand nombre d'enfants, de familles monoparentales.

Je me réjouis de la création de ce fonds et je félicite le ministre des Finances qui a oeuvré avec efficacité en faveur de cet indispensable outil et qui a accepté d'en imputer le coût à son département. Il a fait l'objet de diatribes injustes qui, à mon sens, relèvent d'une diabolisation à laquelle nous finissons par nous habituer sans y adhérer.

La balle de l'affectation budgétaire est dans le camp du ministre du Budget. Je ne doute pas que, là aussi, il aura à coeur de réaliser cette opération vérité, comme il l'a fait dans le secteur de la Justice.

Les partenaires sont soucieux de leur spécificité à une encablure des élections régionales. Il ne faut pas le nier, mais les électeurs ont exprimé par leur choix clair en faveur de la coalition violette, leur volonté que celle-ci poursuive le travail accompli.

Chacun est différent, chacun a sa spécificité. En grec ancien différent se dit heteros. Je ne voudrais pas que l'on me dise que l'accouplement contre nature soit celui d'heteros. Bon travail.

De heer Frank Vanhecke (VL. BLOK). - De voorbije maand gingen er in België volgens het informatiebureau Graydon 795 bedrijven failliet, wat het totaal aantal faillissementen in ons land voor de periode januari-september op 5.609 bracht, zodat wij voor dit jaar wellicht op een absoluut recordaantal failliete bedrijven afstevenen. Volgens Graydon gingen door die faillissementen dit jaar alleen al zo'n 17.000 arbeidsplaatsen verloren.

Voor wie nog mocht twijfelen: het gaat dus, jammer genoeg, heus alleen niet om de 3.000 arbeidsplaatsen - of moet ik zeggen: tot nader order `slechts' 3.000 arbeidsplaatsen! - van Ford-Genk. We mogen trouwens niet vergeten dat Ford Genk maar het zoveelste schuifje is in een verhaal van vele ondernemingen, van Philips en Barco en van zovele andere kleine en grote bedrijven in Vlaanderen. De `modelstaat' van `da joenk', zoals de premier tegenwoordig ook zichzelf omschrijft, begint ons aardig wat te kosten. De werkloosheid stijgt dramatisch - na vier jaar Verhofstadt zijn er in absolute cijfers 70.000 meer werklozen -, de faillissementen stijgen, de ontsporing van de staatsuitgaven blijft voortduren, de leugen is aan de macht. Er zou een moderne Willem Elsschot moeten komen om in een nieuwe versie van Lijmen de Boorman van deze tijd, premier Verhofstadt, aan de kaak te stellen. De leugen is inderdaad aan de macht in dit land.

Elk behoorlijk mens zou toch stomverbaasd en met afgrijzen aan de grond genageld moeten staan wanneer de eerste minister in Kamer en Senaat komt verklaren: "Het was geen sinecure een begroting op te maken. We hadden zoals onze buurlanden, een tekort kunnen aanvaarden. Samen, liberalen en socialisten en SPIRIT, hebben wij verkozen dit niet te doen. De herinnering aan het verleden, waarin ons land door enkele jaren van roekeloos budgettair beleid zich twintig jaar sanering op de hals haalde, ligt nog te vers in het geheugen." En meteen wordt dit een prestatie genoemd waarop het hele land trots kan zijn en waarbij sommigen de minister van begroting, Johan Vande Lanotte, zelfs vergelijken met Schumacher, vijf keer winnaar op rij, vijf keer een begroting in evenwicht. Wie kritiek durft formuleren wordt meteen om de oren geslagen met de eeuwige dooddoener van premier Verhofstadt: "we doen het in elk geval beter dan onze buurlanden".

Het economisch weekblad Trends maakte gisteren alvast brandhout van deze bewering. "Guy Verhofstadt laat België verkommeren" klinkt het daar, "want in zijn regeerperiode presteerde België sociaal-economisch vér onder het Europese gemiddelde". Onze economische groei bedroeg in de periode 2000-2003 gemiddeld 1,5% per jaar, tegenover een gemiddeld cijfer van 1,6% in de eurozone en zelfs bijna 2% in de eurozone zonder Duitsland. Het investeringsvolume in België groeide in dezelfde periode met 3,4% tegenover een gemiddelde van 4,3% in de eurozone en zelfs 9% in de eurozone zonder Duitsland. Nog steeds in dezelfde periode groeide de tewerkstelling in België met 0,9%, tegenover 1,9% in de eurozone en zelfs 3,2% in de eurozone zonder Duitsland. De heer Verhofstadt liegt dus; we doen het niet beter dan onze buurlanden.

Dan zijn er natuurlijk de publieke financiën, in handen van onze nationale Schumacher, minister Vande Lanotte. Het begrotingsevenwicht dat ons wordt gepresenteerd heeft maar weinig te maken met goocheltrucs à la David Copperfield, zoals sommige critici beweren. Het zijn geen respectabele goocheltrucs, het is doodeenvoudig boerenbedrog, politieke oplichterij, of zoals Trends schrijft: `gesjoemel'!

Wie beweert dat de middelen, die moeten dienen om binnen afzienbare tijd een tegenwaarde van 5 miljard euro aan Belgacompensioenrechten uit te betalen, zonder meer in de begrotingen kunnen worden opgenomen om lopende uitgaven te dekken - dat wil dus zeggen schaamteloos potverteren en deze enorme budgettaire kost op de rug van de komende generatie leggen - is geen sympathieke goochelaar maar een onverantwoordelijk bedrieger. Wie bovendien beweert dat diezelfde middelen ook nog eens in het Zilverfonds terechtkomen, verdient dubbel en dwars de titel `sjoemelaar'.

Het reële begrotingstekort zal dit jaar dicht tegen de 1% van het BBP aanleunen, en dat in een land dat nog steeds onder een torenhoge overheidsschuld gebukt gaat. Ook daar staan we aan de kop van het peloton en worden we in Europa enkel geklopt door Italië. Dat gebeurt op een ogenblik dat de intrestlasten historisch laag mogen worden genoemd. De KBC zegt in een zeer recente studie dat in dit land de afgelopen jaren de publieke financiën helemaal niet efficiënt werden beheerd. Er is enkel de meevaller geweest van een historisch lage rentelast.

Er is in de media de voorbije dagen heel wat gespeculeerd en geschreven over de nieuwe stijl van de premier, over de al dan niet vermeende stijlbreuk van de jongste regeringsverklaring en over nog een pak meer van die absoluut zinloze en oppervlakkige bijkomstigheden.

Wij hebben niet de minste zin om aan dat soort prietpraat mee te doen, we hebben niet de minste zin om de stijl te becommentariëren van een premier, die door het systematisch verloochenen van al hetgeen hij gedurende jaren zelf heeft gezegd, heeft geschreven en in zijn propaganda heeft verwerkt, een wandelende reclame voor de Zaak Alzheimer is geworden.

Wij beperken ons tot de feiten.

De werkloosheid stijgt dramatisch, vooral in Vlaanderen.

Het zogenaamde evenwicht van de overheidsfinanciën berust zelfs in deze tijden van historisch lage intrestkost alleen op massale verkoop van overheidseigendom en op boekhoudkundig boerenbedrog.

De enorme problemen bij overheidsbedrijven als de NMBS en de Post worden niet aangepakt. Ik herinner er aan dat er bij de NMBS nog een schuld van 7,5 miljard tot 9 miljard euro zit. Misschien kunnen we die schuld ook in het Zilverfonds steken. Dan is de grap compleet.

Daarnaast zijn er nog de extra 30 tot 35 miljard accijnzen en lastenverhogingen allerhande en de versterking van het administratieve geterg van ondernemers en belastingbetalers. Staatssecretaris Van Quickenborne heeft ons zelf verteld dat er meer administratie en papierwerk is, in plaats van het omgekeerde.

De reeds duur betaalde Copernicusplannen om de ambtenarij te moderniseren, worden op bevel van minister Arena, uiteraard van de Parti Socialiste, in de vuilnisbak gegooid.

De in Vlaanderen door de regeringspartijen zo geroemde maatregelen van minister Vandenbroucke, de zogenaamde objectieve aanpak van de uitgaven en vooral van de Waalse misbruiken in de sociale zekerheid die dan wel vanzelf zullen verdwijnen, worden door minister Rudy Demotte, Parti Socialiste, eveneens in de vuilnisbak gegooid.

Het is trouwens geen toeval dat de reële stijging met 4,5% van de uitgaven voor gezondheidszorg dit weekeinde in primeur triomfantelijk werd onthaald op het congres van de Parti Socialiste...

Zoals de heer Coveliers reeds zei, komen voor de modernisering en dynamisering van het gerecht, ineens 82 miljoen euro meer middelen, vanzelfsprekend in handen van minister Laurette Onkelinx, vanzelfsprekend Parti Socialiste. Sta mij toch toe even te herinneren aan de woorden van VLD-voorzitter De Gucht, de man die tijdens de regeringsbesprekingen beweerde dat de PS-onderhandelaars inzake veiligheid en justitie zo'n afwijkende meningen hadden dat ze wel `van een andere planeet' leken te komen. We zijn eens benieuwd wat die ruimtewezens met al die middelen aanvangen zullen. Dat is de kat bij de melk zetten...

Dan is er ook nog wat ontbreekt in de regeerverklaring. Alle beloftes die tijdens de voorbije verkiezingscampagne aan de Vlaamse kiezers werden gedaan: verstrenging van de snel-Belg-wet, afschaffing wet-Lejeune, aanpak van de systematische Waalse misbruiken in de Sociale Zekerheid, splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, werkelijke en verregaande loonlastenverlaging, terugschroeven van de BTW-tarieven voor bouw en horeca, en ga zo maar door.

Dan wil ik het nog niet hebben over de louter virtuele `resultaten' van de werkgelegenheidsconferentie, noch over de al even ontoereikende zogenaamde loonlastenverlagingen die in de paniek na Ford Genk op ons losgelaten worden.

De premier zegt in zijn verklaring trouwens zelf dat die `batterij maatregelen' vanzelfsprekend onvoldoende zijn. We zijn het daarover dus eens.

Net zoals de premier in zijn hart ook wel weet dat de analyse van zijn `Burgermanifesten' ook anno 2003 nog overeind blijft, en dat dus binnen het Belgische staatsverband geen behoorlijk beleid mogelijk is, omwille van de machtsgreep van de PS, omwille van het Waalse potverteren, omwille van het feit dat Vlaanderen en Wallonië politiek, mentaal en economisch zo ver uit mekaar staan dat in België geen coherent en efficiënt beleid mogelijk is.

Nogmaals, de premier weet dat wel, de heer Coveliers weet dat wel, net zoals de vertegenwoordigers van de andere Vlaamse partijen in dit halfrond dat weten. Maar ze blijven de Belgische `raison d'État' respecteren boven de belangen, het recht en de economische welvaart van hun eigen volk.

Tot slot nog één woord over het vreemdelingendossier. Het is bekend dat de meerderheid vast van plan is om volgende week reeds de bespreking over de wetsvoorstellen voor invoering van het vreemdelingenstemrecht in de bevoegde Senaatscommissie aan te vatten. Bij de Waalse partijen is het de bedoeling om ons dat vreemdelingenstemrecht nog voor nieuwjaar op te dringen. Ik herinner eraan dat er in Vlaanderen een reusachtige politieke meerderheid resoluut tegen dat vreemdelingenstemrecht gekant is.

Ik herinner er ook aan dat in Vlaanderen de regeringspartij VLD geweigerd heeft om van deze zaak een breekpunt te maken tijdens de regeringsonderhandelingen, niettegenstaande de enorme politieke consensus daarover in Vlaanderen. Ik verneem hier vandaag dat de heer Coveliers en de VLD-fractie wat dat betreft op één lijn staan en dat ze zich samen met ons zullen verzetten tegen dat vreemdelingenstemrecht, ook de heer Vankrunkelsven. De regering verstopt zich nu hypocriet als steeds achter zogenaamd parlementaire initiatieven. Het zij zo.

Maar ik wil alle collega's waarschuwen: wie denkt het vreemdelingenstemrecht met de karwats en nog voor nieuwjaar door het parlement te kunnen jagen, zal van een kale reis thuiskomen. Ik zou in dat geval geen van de collega's aanraden een vroege wintervakantie te boeken.

Deze regeringsverklaring brengt helemaal niet de zo noodzakelijke nieuwe aanpak die ons land, die Vlaanderen nodig heeft. Deze regeringsverklaring verschilt wezenlijk in niets van de voluntaristische blabla die we half juli reeds moesten aanhoren.

We weten nu reeds dat de Vlaamse geschiedschrijving vernietigend zal zijn voor raddraaiers en woordbrekers en sjoemelaars, zoals we ze in deze regering meemaken....

Aan ons om ervoor de zorgen dat de Vlaamse kiezers over acht maanden ook een hard oordeel over deze regering uitspreken.

M. le président. - Nous poursuivrons nos travaux cet après-midi à 14 h 30.

(La séance est levée à 12 h 35.)