3-10

3-10

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 31 JUILLET 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Discussion des articles

(Le texte adopté par les commissions est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants. Voir le document Chambre 51-102/16.)

(Exceptionnellement, le texte des amendements est publié en annexe.)

De heer Etienne Schouppe (CD&V). - Met amendement 5 bij artikel 6 wijzen we erop dat 1 miljoen gezinnen in ons land geen gebruik kunnen maken van aardgas omdat hun woning nog niet op het netwerk kan worden aangesloten. Die gezinnen kunnen daarom niet kiezen voor een zogenaamd minder vervuilende en goedkopere brandstof. De voorgestelde maatregel mag niet op hen worden toegepast en er moet worden voorzien in een mogelijkheid tot terugvordering, net zoals voor andere sectoren waar een verhoging vanuit economisch oogpunt onverantwoord is. Wij handhaven ons amendement, dat we ook in de commissie hadden ingediend, en vragen dat de accijnsverhoging niet zou worden gerealiseerd.

Amendement 6 bij artikel 8 strekt ertoe het artikel te doen vervallen. Als compensatie voor de belangrijke accijnsverhoging wordt de verlaging van de inschrijvingstaks aangekondigd. De bijkomende lasten belopen 3 tot 3,5 miljard, die de gezinsbudgetten zwaar zullen belasten. De maatregel is niets anders dan een verkapte belastingverhoging.

Amendement 7 gaat over de datum in artikel 8. De minister heeft daar in de commissie adequaat op geantwoord. De datum moet volgens hem flexibel zijn, dus afhangen van de evolutie van de markt. Wij verkiezen een stringentere aanpak en stellen een vaste datum voor, namelijk 10 augustus. Maar ik geef toe dat ik mij weinig illusies maak.

De amendementen 8, 9 en 10 op de artikelen 9, 10 en 11 zullen hetzelfde lot beschoren zijn als het amendement op artikel 8. Daarom hoef ik daar inhoudelijk geen commentaar meer bij te geven.

Wat amendement 11 betreft, heeft de minister al impliciet toegegeven, ook als dit amendement niet wordt aangenomen, dat de differentiatie deel zal uitmaken van de onderhandelingen die hij met de sector zal voeren. We behouden dus expliciet het amendement, maar nemen akte van het feit dat de minister impliciet onze argumentatie aanvaardt, namelijk dat de milieuvriendelijke brandstoffen sowieso een andere behandeling verdienen dan de vrij algemene en onrechtvaardige maatregelen die de regering hier voorstelt.

Amendement 12 betreft een compenserende maatregel. Ik zei daarnet al dat aan de Belgen een fopspeen wordt gegeven met betrekking tot het inschrijvingsgeld voor nieuwe wagens. We vragen een substantiële verhoging van de bonus voor belastingplichtigen die verouderde installaties laten vervangen door milieuvriendelijke en zuinige toestellen.

Wat amendement 13 betreft, hebben we de uitleg van de minister gehoord, maar we behouden ons amendement.

Amendementen 14 en 15 gaan over de medewerking via het OCMW, een techniek waar de minister het daarnet over gehad heeft. Ze zal impliciet moeten blijven bestaan tot het nieuwe regime van kracht zal worden. Vandaar onze amendementen die daartoe een maximale zekerheid garanderen.

Ik stel voor de amendementen 16 en 17 samen te behandelen. Die strekken ertoe de artikelen 20 en 21 te schrappen.

Ik heb akte genomen van de verklaring van de minister die zegt opnieuw met de sector te willen onderhandelen. Dat is de kar voor het paard spannen: de minister wil een artikel doen goedkeuren om zijn positie tegenover de sector te verstevigen. Vooral artikel 21 zit ons hoog. De bijkomende taks op de gemeenschappelijke beleggingsfondsen zal vooral de kleine spaarders treffen. Bovendien bestaat het risico dat de markt zich van België naar een buurland verplaatst. Om te vermijden dat de minister van Financiën een minderontvangst van 100 procent zou hebben, vragen we dat hij zou afzien van een onwaarschijnlijke meerontvangst van 200 procent.

Amendement 27 voegt een nieuw artikel 25bis in. Ik stel vast dat zowel de minister van Financiën als de minister van Begroting in de senaatscommissie oprechter zijn geweest dan in de Kamer. Geen van beiden heeft immers verstopt dat de maatregelen die in de memorie van toelichting als milieuvriendelijk worden omschreven, geld in het laatje moeten brengen. Daarom stellen we voor dat de maatregelen die door de programmawet worden ingevoerd, door het Rekenhof worden geëvalueerd. Bij de aanpassing van de begroting 2003 en de nieuwe begroting 2004 is het voor ons belangrijk te weten wat de precieze gevolgen zijn van de maatregelen die de Senaat vandaag goedkeurt. We vragen dat aan het Rekenhof gezien de recente ervaringen met de Nationale Bank en het Planbureau.

Dit brengt me bij amendement 18 op artikel 35. Wij wensen het artikel van de wet betreffende de politie over het wegverkeer ongewijzigd te behouden. Zowel de minister van Begroting als zijn collega van Financiën hebben toegegeven dat deze maatregel niet alleen de inschrijving van de voertuigen beoogt, maar dat ook de uitreiking van een afschrift van het kentekenbewijs, de uitreiking van een duplicaat en de herinschrijving dit voordeelregime zullen genieten, zolang het niet om gepersonaliseerde opschriften gaat. We handhaven dit amendement voor alle zekerheid en wachten de concrete voorstellen van de minister af.

Amendementen 19 en 20 strekken ertoe artikelen 38 en 39 te doen vervallen. Hiermee geven we gevolg aan de uitleg die de minister van Begroting in de commissie heeft gegeven. Hij zei op het ogenblik geen concrete plannen te hebben met betrekking tot Belgacom en BIAC. Aangaande Belgacom zei hij dat hij wacht op het mission statement, het plan inzake de corporate governance en de plannen met het pensioenfonds. Het lijkt ons van het goede te veel om een blanco cheque uit te schrijven zonder dat we weten wat precies wordt beoogd en om bijzondere machten toe te kennen zonder dat die duidelijk worden omschreven of verantwoord.

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Amendement 25 strekt ertoe artikel 40 te doen vervallen. Dit artikel houdt een wijziging op de taalwetgeving in. Voor een omstandige verantwoording verwijs ik naar mijn uiteenzetting in de algemene bespreking.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Amendement 26 strekt ertoe artikel 40 te doen vervallen omdat we van mening zijn dat met dit artikel de cellen Beleidsvoorbereiding worden onttrokken aan de taalwet. De amendementen 23 en 24 zijn subsidiaire amendementen.

-Le vote sur les amendements est réservé.

-Il sera procédé ultérieurement aux votes réservés ainsi qu'au vote sur l'ensemble du projet de loi.