3-10

3-10

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 31 JUILLET 2003 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Yves Buysse au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «le Centre administratif régional de traitement à Bruges et Zeebrugge» (nº 3-7)

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - Begin juni 2003 maakte de Brugse burgemeester bekend dat hij in de zonale veiligheidsraad van de directeur-coördinator van de federale politie had vernomen dat er in het gebouwencomplex aan de Brugse Refuge een afhandelingskantoor zou worden geopend waar alle in West-Vlaanderen opgepakte illegalen naartoe zouden worden gebracht. Gelet op de bestaande overlast in de wijk, die onder meer wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van het gesloten centrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers en de Brugse gevangenis, was deze beslissing onverantwoord.

Een maand later, dus begin juli 2003, vernam de Brugse burgemeester van dezelfde dirco dat de beslissing zou zijn herzien, in die zin dat werd afgezien van een RAAK in Sint-Andries Brugge, maar dat er een nieuw afhandelingskantoor voor illegalen zou worden geïnstalleerd in de haven van Zeebrugge.

Wat werd er concreet beslist inzake het RAAK? Komt dit kantoor er? Zo ja, waar zal het worden ingeplant en wanneer moet het operationeel zijn? Wanneer is de beslissing genomen? Met hoeveel illegalen wordt in de plannen rekening gehouden?

Wat zal er concreet gebeuren met de opgepakte illegalen die het bevel krijgen het grondgebied te verlaten? Krijgen ze gewoon een herkansing of zal er effectief worden op toegezien dat ze ons grondgebied daadwerkelijk verlaten? Indien dit laatste de bedoeling is, hoe denkt de minister dit concreet te realiseren? Is de vrees gewettigd dat de plaats waar het RAAK wordt geïnstalleerd een aantrekkingspunt voor illegalen en mensenhandelaars zal worden?

Welke maatregelen zullen er worden getroffen opdat de plaatselijke inwoners geen nadelige gevolgen ondervinden van de inplanting van het RAAK? Klopt het dat het Brugse stadsbestuur in de voorbereidende fase werd genegeerd, laat staan dat het om advies werd gevraagd? Wat was de reden daarvan?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - De dienst Immigratie van de Directie van de politie van de verbindingswegen van de federale politie heeft op vraag van de directeur-generaal van de Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie van de Federale Politie een actieplan `aanpak mensensmokkel' ontworpen. Dit plan wil bijdragen tot de gecoördineerde aanpak van de mensensmokkel door onder meer het periodieke uitvoeren van gerichte controles in de havens, langs de snelwegen en in de goederenstations van de spoorwegen.

Aangezien de verwachting is dat door het opdrijven van het aantal controles het aantal onderscheppingen van illegalen zal toenemen dient gestreefd te worden naar een efficiënte administratieve en gerechtelijke afhandeling. Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten dat de afgelopen drie jaar verscheidene onderzoeken heeft gevoerd naar het fenomeen van de mensensmokkel noemt eveneens één van de randvoorwaarden en kritieke succesfactoren voor het slagen van dit actieplan de oprichting van een aangepaste infrastructuur, onder meer voor de opvang en afhandeling van grote groepen immigranten.

Na een vergadering van de `Task Force Asiel' op zijn kabinet op 8 november 2002 kondigde de premier een reeks noodzakelijk te nemen maatregelen aan om te voorkomen dat de situatie inzake het stijgend aantal illegalen op ons grondgebied zou ontaarden. Eén van de maatregelen die moesten bijdragen tot een effectieve verwijdering van illegalen was de oprichting van een dispatchingsdispositief, dag en nacht bemand door ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken en de Federale Politie.

Voor alle duidelijkheid: daarover is nog niets definitief beslist, noch wat betreft het al dan niet oprichten van het centrum, en zeker niet over de plaats en het tijdstip. In dit stadium van het dossier liggen verschillende voorstellen op tafel die naargelang van de benadering pleiten voor Brugge of Zeebrugge, maar er zijn ook nog andere mogelijkheden. Aangezien nog geen beslissing is genomen over de concrete vorm van het dispositief en over de plaatsen die daarvoor in aanmerking komen is het voorbarig om nu al besprekingen te voeren met de lokale administratieve overheden om de eenvoudige reden dat die nog niet bekend zijn.

De heer Yves Buysse (VL. BLOK). - De minister heeft nog niet geantwoord op één fundamentele vraag die los staat van dit concrete geval. In de pers las ik dat de minister nogal onder de indruk was van zijn bezoek aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De titel van het artikel daarover in De Standaard luidt: `Uitwijzingsbevel is geen vodje papier', een citaat van de directeur van de Dienst. Mogen wij daaruit concluderen dat de minister ook effectief van plan is om daar een nieuwe wind te laten waaien? Momenteel is het immers steeds weer herkansen geblazen tot men eindelijk eens prijs heeft. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van het beleid van de minister?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - Ik wil alleen herhalen dat een uitwijzingsbevel geen vodje papier is.