3-9

3-9

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 31 JULI 2003 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «het gevolg dat eventueel wordt gegeven aan de vastgestelde fouten in de zaak Soetkin Collier» (nr. 3-7)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - In `La Dernière Heure' van 19 februari 2003 werd groot misbaar gemaakt over de familiale en jeugdachtergrond van een zangeres die deel uitmaakte van de folkgroep die ons land in mei op het Eurosongfestival te Riga ging vertegenwoordigen. De informatie daaromtrent zou uit een rapport van de Staatsveiligheid gekomen zijn. Ook de internetsite `Indymedia' pakte in dezelfde periode uit met een artikel getiteld "Wallonië stuurt fasciste naar Eurosongfestival."

Naderhand bleek dat de Staatsveiligheid niet alleen een dossier over de genoemde persoon aan de eerste minister en de minister van Justitie had overgemaakt, maar ook aan de terzake niet voor ontvangst van dergelijke informatie bevoegde heer Miller, gemeenschapsminister bevoegd voor de audiovisuele media.

Senator Hugo Vandenberghe stelde daarover trouwens op 20 februari 2003 een mondelinge vraag. De vorige minister van Justitie heeft in eerste instantie, in antwoord op de vraag van senator Vandenberghe, proberen voor te houden dat de Staatsveiligheid haar taak naar behoren had volbracht. Nadien heeft hij zijn standpunt moeten wijzigen, omdat inderdaad bleek dat het lek naar de pers kwam van de voornoemde (ex-) gemeenschapsminister en dat de Staatsveiligheid een geheel onvolledig rapport had afgeleverd.

De persoon in kwestie diende klacht in.

Een aantal dagen geleden heeft het Vast Comité I geoordeeld dat de Staatsveiligheid onzorgvuldig tewerk is gegaan. Zij had moeten vermelden dat mevrouw Collier reeds lange tijd had gebroken met het al of niet terecht gewraakte verleden.

Nu het Comité I klaarblijkelijk de fout van de Staatsveiligheid heeft vastgesteld en de fout van de voormalig gemeenschapsminister eveneens is toegegeven, rijst de vraag naar de verschillende aansprakelijkheden en eventuele schadevergoedingen. Ook moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke toestanden in de toekomst niet meer voorkomen.

Vindt de minister dat het lekken van de nota en de besluitvorming van het Vast Comité I in overeenstemming kan worden gebracht met het recht op eerbied voor de privé-sfeer van de betrokkene?

Wordt in sancties voorzien, desgevallend bij toepassing van artikel 43 van de wet van 30 november 1998, die de geheimhoudingsplicht sanctioneren van elke persoon die deze informatie verkrijgt? Hoe zit het met de vergoeding van de schade, minimaal de morele schade, die de betrokken persoon door deze manifeste inbreuken heeft opgelopen, onder meer door het niet kunnen deelnemen aan de liedjeswedstrijd te Riga?

Welke maatregelen neemt de minister om deze onverantwoorde schending van de vertrouwelijkheid van informatie bij de Staatsveiligheid te voorkomen?

Het is nu duidelijk gebleken dat de Staatsveiligheid in het bezit is van gedateerde, onvolledige dossiers over zogenaamd `potentieel gevaarlijke landgenoten' die men te pas en te onpas kan bovenhalen, met de gekende gevolgen voor betrokkenen. Kan de minister zeggen welke criteria de Staatsveiligheid gebruikt om iemand als staatsgevaarlijk te catalogeren? Is bijvoorbeeld het lidmaatschap van een vereniging die pleit voor de onafhankelijkheid van een deelstaat voldoende om een dossier te openen?

Hoe wordt gegarandeerd dat de in dergelijke dossiers opgenomen informatie, correct en niet achterhaald is? Als die garanties niet of onvoldoende bestaan, welke controlemechanismen stelt de minister dan voor?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - Het Vast Comité I heeft zijn toezichtsrapport in verband met mevrouw Soetkin Collier op 14 mei 2003 aan de vroegere minister van Justitie bezorgd. Dit rapport is, overeenkomstig de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie en inlichtingendiensten, als vertrouwelijk geclassificeerd. Overeenkomstig de reglementering tot classificatie van gevoelige informatie draagt het de vermelding `beperkte verspreiding'. Daardoor blijft de mededeling ervan beperkt tot diegenen die bevoegd zijn er kennis van te nemen.

Le rapport du Comité permanent R, ainsi que les remarques du ministre de la Justice, ont été transmis par le Comité R au président du Sénat en date du 17 juillet 2003 et ce, en vue d'un examen par la commission chargée du suivi du Comité permanent R. Les remarques formulées au sujet du rapport du Comité permanent R contestent l'idée selon laquelle la Sûreté de l'État aurait agi de manière négligente.

Étant entendu que cette commission, composée le 29 juillet dernier, n'a pas encore pu examiner ledit rapport, celui-ci est toujours couvert par la confidentialité. Dès lors, cette confidentialité s'oppose à toute réaction sur la question aussi longtemps que la commission sénatoriale n'aura pas examiné le rapport du Comité permanent R, ainsi que les remarques formulées par le ministre de la Justice. Voilà pourquoi je me permettrai de postposer la réponse plus précise à vos questions après que la commission sénatoriale aura pu faire son travail.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - De minister schuift haar antwoord dus nog een beetje voor zich uit, maar intussen heeft dit alles ernstige gevolgen gehad voor de betrokkene. We weten dat er een onverantwoorde fout is gemaakt en dat heeft het hele establishment blijkbaar ingezien, aangezien zangeres Collier mocht optreden ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van onze Koning. Het is dus ook voor de hele publieke opinie duidelijk dat er een ernstige fout is gemaakt, met vergaande gevolgen. Het niet mogen optreden op het Eurosongfestival kan voor zo'n jonge zangeres immers gevolgen hebben voor haar verdere loopbaan.

Mijn vraag ging over de vertrouwelijkheid van de informatie, maar ook over de gevolgen van een duidelijke, manifeste schending van die vertrouwelijke informatie met grote, persoonlijke schade tot gevolg. Welke visie heeft de minister dan op schadevergoeding? Blijft het bij de mededeling dat er een fout is gemaakt of komt er ook eerherstel of een morele schadevergoeding? Bovendien ben ik van mening dat de minister van Justitie ook de verantwoordelijkheid heeft om de publieke opinie duidelijk te maken op welke basis de staatsveiligheid werkt en dossiers aanlegt. Wat kan de minister van Justitie doen aan dossiers die onvolledig zijn? Moeten dossiers die verjaard zijn, bewaard blijven of blijft het mogelijk dat die te pas en te onpas opduiken?

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - Ce dossier est sensible. Je comprends l'impatience de Mme De Schamphelaere et les interrogations de celles et ceux qui sont directement impliqués par ce dossier, mais je respecterai la confidentialité, cela va de soi. J'attends donc la fin des travaux de la commission sénatoriale.

-Het incident is gesloten.

De voorzitter. - We zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 15 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 12.50 uur.)