3-6

3-6

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JULI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement teneinde het aantal commissieleden te verhogen (van de heer René Thissen, Stuk 3-73)

Algemene bespreking

M. Philippe Mahoux (PS), rapporteur. - Je me réfère à mon rapport écrit.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - Dit voorstel wil het aantal commissieleden van 15 op 17 brengen. De Senaat heeft de reputatie iets langzamer en bezadigder te werken dan de Kamer, behalve dan als er Franstalige belangen op het spel staan. Dan kan het blijkbaar wel snel gaan.

De enige reden waarom we van 15 naar 17 leden gaan, is dat CDH blijkbaar te weinig stemmen gehaald heeft bij de jongste verkiezingen om recht te hebben op een stemgerechtigde commissaris. Ik vind het bedenkelijk dat men een reglement van een assemblee aanpast à la tête du client. In het verleden heeft men dat niet gedaan. In 1995 had de toenmalige VU-fractie ook gevraagd om als erkende politieke fractie van de Senaat te kunnen fungeren. De reglementswijziging werd haar toen geweigerd. In 1999 stootte de toenmalige VU-ID-fractie op dezelfde weigering. Nu in 2003 een Franstalige fractie dit vraagt, wordt dit onmiddellijk toegestaan.

Het is niet goed het reglement aan te passen aan de noden van een ditmaal Franstalige fractie. Het geeft te denken over wat ons in de komende weken en maanden nog te wachten staat. Nochtans had men het probleem kunnen oplossen door de Duitstalige gemeenschapssenator aan CDH toe te wijzen. De Duitstalige gemeenschapssenator zou naar verluidt overigens om de zes maanden vervangen worden. Maar dat is niet ons probleem.

Door het aantal leden per commissie tot 17 op te trekken, maken we ons bovendien wat belachelijk. Als de Kamer met 150 leden commissies bemant van 17 leden, gaan wij met 71 senatoren, waarvan 21 halftijdse gemeenschapssenatoren, commissies installeren met 17 leden. Tijdens de vorige zittijd was het al moeilijk om bij stemmingen in commissies de nodige leden te vinden om geldig te kunnen stemmen. Ik wens de meerderheid veel geluk. We zullen nog meer van hot naar her moeten lopen, van commissie naar commissie, om bij de stemming het quorum te bereiken.

Om al die redenen kunnen wij deze reglementswijziging niet goedkeuren.

M. Philippe Mahoux (PS). - Nous sommes très attachés à la particularité du Sénat, à savoir que la constitution des groupes politiques ne dépend pas du nombre de sénateurs, mais de la présence en commission déterminée par la grille D'Hondt.

Nous nous trouvons dans un cas d'espèce dans lequel l'opposition francophone n'est pas représentée en commission. Ce n'est pas très sain dans le débat démocratique.

Par ailleurs, la composition des commissions et les votes en commission refléteront assez exactement la représentation des communautés au niveau de notre assemblée. Cela me semble sain pour les rapports que nous pourrons avoir de communauté à communauté.

Pour toutes ces raisons, il me semble souhaitable que nous acceptions la proposition émise par M. Thissen. Il est important de ne pas jouer de cette règle du quorum qui serait liée à une présence ou à une absence de son groupe. Je pense qu'il s'est engagé en ce sens devant le Bureau. Il serait assez souhaitable qu'il puisse s'y engager également en séance publique. Il serait saugrenu, après avoir obtenu la constitution d'un groupe politique parce qu'on a augmenté le nombre des membres des commissions, que le CDH utilise ce moyen pour faire de l'obstruction au niveau du travail en commission.

M. René Thissen (CDH). - Il est évidemment difficile d'intervenir lorsqu'on est directement concerné.

Je remercie donc M. Mahoux d'avoir exprimé les motivations objectives qui font qu'il y a intérêt à augmenter de 15 à 17 le nombre des membres des commissions.

Pour ma part, je m'engage à continuer à travailler comme nous l'avons toujours fait, de manière constructive, sans utiliser la procédure comme argument politique.

De heer Pierre Chevalier (VLD). - Hoeveel leden zou een commissie moeten tellen opdat ook Ecolo een vertegenwoordiger krijgt?

De voorzitter. - Ik neem aan dat ook u vindt dat het misschien nuttig is dat minstens één Franstalige oppositiepartij stemrecht zou hebben in de commissie.

De heer Pierre Chevalier (VLD). - Misschien zou het nuttig zijn dat twee Franstalige oppositiepartijen in de commissies vertegenwoordigd zijn. Iedereen weet dat ik zeer weinig sympathie heb voor het Vlaams Blok. Ik vraag me echter af wat er zou zijn beslist indien het Vlaams Blok in die positie zou hebben verkeerd.

De heer Joris Van Hauthem (VL. BLOK). - De vraag stellen is ze beantwoorden, mijnheer Chevalier.

M. Philippe Mahoux (PS). - De notre part, la réponse est tout à fait claire. Si vous posez la question de cette manière, il n'y a aucune hésitation.

-De algemene bespreking is gesloten.