3-6

3-6

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 JULI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid

Onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat uitstel heeft verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen

De voorzitter. - Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid en van de senatoren-opvolgers aan wie de Senaat een bijkomend uitstel had verleend om hun verkiesbaarheid te bewijzen.

Het woord is aan de heer Hugo Vandenberghe om voorlezing te doen van het verslag van het Bureau.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V), rapporteur. - Het Bureau heeft kennis genomen van de aanwijzing van de heer Alain Zenner op 15 juli 2003 door de MR-fractie van de Franse Gemeenschapsraad, overeenkomstig artikel 211, §7, van het Kieswetboek, om te voorzien in de vervanging van mevrouw Françoise Schepmans, die aan haar mandaat heeft verzaakt.

Het Bureau acht de procedure van het onderzoek van de geloofsbrieven overbodig aangezien dit onderzoek reeds verricht is door de Franse Gemeenschapsraad.

Het Bureau stelt dan ook voor de heer Alain Zenner toe te laten als lid van de Senaat.

De Senaat heeft tijdens zijn vergadering van 19 juni jongstleden besloten een bijkomend uitstel te verlenen aan de heer Stijn Coppejans, mevrouw Christine Van Nieuwenhoven en de heer Dominique Delvaux, senatoren-opvolgers die op 18 mei 2003 verkozen zijn en die op die datum het bewijs van hun verkiesbaarheid nog niet geleverd hadden.

Het Bureau heeft de dossiers van deze verkozenen heden opnieuw onderzocht en heeft vastgesteld:

Het Bureau stelt dan ook voor de geloofsbrieven van deze personen als senatoren-opvolgers niet geldig te verklaren.

-De besluiten van het verslag worden aangenomen bij zitten en opstaan.

De voorzitter. - Ik verzoek de heer Zenner de grondwettelijke eed af te leggen.

-De heer Zenner legt de grondwettelijke eed af.

De voorzitter. - Ik geef de heer Zenner akte van zijn eedaflegging en verklaar hem aangesteld in zijn functie van senator. (Algemeen applaus)