3-2

3-2

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JUNI 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de senatoren aangewezen door respectievelijk de Vlaamse Raad, de Raad van de Franse Gemeenschap en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap

De voorzitter. - Aan de orde is het onderzoek van de geloofsbrieven van de senatoren aangewezen door de Vlaamse Raad, van de senatoren aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap en van de senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap.

Het woord is aan de heer Hugo Vandenberghe om voorlezing te doen van het verslag van de commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V), rapporteur. - Uw commissie heeft kennis genomen van de lijsten die op 11 juni 2003 door de voorzitter van de Vlaamse Raad en op 12 juni 2003 door de voorzitter van de Raad van de Franse Gemeenschap werden overgezonden aan de griffier van de Senaat bij toepassing van artikel 211, §4, van het Kieswetboek.

Werden aangewezen door en uit de Vlaamse Raad:

Werden aangewezen door en uit de Raad van de Franse Gemeenschap:

Uw commissie heeft vastgesteld dat het aantal senatoren dat werd aangewezen per fractie, overeenstemt met het aantal zetels vastgelegd door de quotiënten berekend overeenkomstig artikel 211, §1, van het Kieswetboek en medegedeeld tijdens onze vergadering van 5 juni jl.

Tijdens de vergadering heeft de commissie kennis genomen van een brief van de SP.A-SPIRIT-fractie waarin deze, na overleg met de SP.A-fractie in het Vlaams Parlement, voorstelt niet over te gaan tot de eedaflegging van de heer Roegiers als gemeenschapssenator.

In het licht hiervan stelt de commissie voor dat aan het Vlaams Parlement wordt gevraagd zich vóór 19 juni a.s. opnieuw te beraden over de aanwijzing van een gemeenschapssenator van de SP.A-fractie.

Voorts heeft uw commissie kennis genomen van de brief die de voorzitter van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap op 11 juni jl. heeft gezonden aan de Griffier van de Senaat waarin hij kennis geeft van de benoeming, door deze Raad, van de heer Ludwig Siquet als gemeenschapssenator.

De commissie acht het overbodig de geloofsbrieven van de aangewezen gemeenschapssenatoren te onderzoeken aangezien dit onderzoek reeds door de respectieve Raden is verricht.

Uw commissie heeft derhalve de eer de personen die door de Raden zijn aangewezen, als leden van de Senaat toe te laten.

-De besluiten van het verslag worden eenparig aangenomen.

De voorzitter. - Ik verzoek de leden wier geloofsbrieven geldig zijn verklaard, de grondwettelijke eed af te leggen.

Ich bitte das Mitglied dessen Mandat für rechtsgültig erklärt is, den verfassungsmässigen Eid zu leisten.

De voorzitter. - Ik geef aan deze leden akte van hun eedaflegging en verklaar hen aangesteld in hun functie van senator.

Ich bestätige diesem Mitglied seine Eidesleistung und erkläre Ihn zu seinem Amt eingesetzt.

(Applaus)