Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-70

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 2618 van de heer Barbeaux d.d. 24 januari 2003 (Fr.) :
Sportongevallen. ­ Schadevergoeding.

De programmawet die op 23 december 2002 in de Senaat werd goedgekeurd plant de opheffing van artikel 136, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Zou de geachte minister een antwoord kunnen geven op de volgende vragen betreffende de wetswijziging :

­ Wanneer treedt ze in werking ?

­ Welke soorten van verzekering zijn betrokken bij de inhouding op de premie ?

­ Wie bepaalt of de schade die wordt opgelopen bij de beoefening van een sport ten laste komt van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen dan wel van de verzekeringsmaatschappij van de club of de sportbond en hoe wordt dat bepaald ?

­ Bestaan er mogelijkheden tot het aantekenen van beroep uit hoofde van het RIZIV of de werkgever die belast is met het verzekeren van het betalen van het gewaarborgd loon ten aanzien van de verantwoordelijken van de sportclubs en de verzekeringsmaatschappijen van die clubs ?

­ Zal het stelsel gedifferentieerd zijn op basis van de bezoldiging van de sportbeoefenaar ?

­ Wat is het gevolg voor de inhouding op de verzekeringspremie die betaald wordt door de clubs en de sportbonden ? Beschikt men al over een raming betreffende de kostprijs daarvan ?