2-288

2-288

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 4 APRIL 2003 - AVONDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Stuk 2-1563) (Evocatieprocedure)

De heer Jan Remans (VLD). - In dit wetsontwerp zijn alle vormen van geneeskunde opgenomen, ook die die hun efficiëntie niet hebben bewezen. In de toekomst kan dat nog erger worden, want in de tekst staat: "... of een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden." Dus ook elke vorm van om het even welke traditionele geneeskunde, elke vorm van fetisjisme, elke vorm van kwakzalverij. Waarom de beroepsorganisaties die zich daarvoor inzetten, erkennen? Is het omdat ze au sérieux genomen willen worden of omdat ze subsidies willen? We hebben de wet niet nodig om de vrijheid van vereniging te waarborgen. De vrijheid van vereniging blijft gegarandeerd. Nog beter dan een onthouding is een tegenstem.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je veux rappeler notre attachement à la démarche scientifique en ce qui concerne l'ensemble des pratiques relevant du secteur de la santé.

De heer Marcel Colla (SP.A). - Ik zal met genoegen, maar ook met enige bitterheid dit wetsontwerp steunen. Met bitterheid omdat het om een wet gaat waarover vier jaar geleden in het Parlement werd gestemd en waarvan nu eindelijk een eerste koninklijk besluit ter bekrachtiging wordt voorgelegd. We hebben vier jaar verloren.

Ik zal het ontwerp volmondig steunen. Dagelijks doen duizenden mensen een beroep op niet-conventionele geneeskunde. Honderden geneesheren begeven zich op dat pad. Ofwel behouden we de hypocriete situatie waarbij kwakzalvers alles mogen doen, ofwel is er een reglementering, zodat de mensen de garantie hebben dat de personen die ze raadplegen een minimale opleiding hebben.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik deel de opvatting van de heer Colla, zij het met enige deemoed, omdat een minister van Agalev bevoegd is voor dit dossier en we nu pas voor het eerst een initiatief terzake nemen.

Aan collega Remans wil ik zeggen dat dit ontwerp precies tot doel heeft te zorgen voor meer degelijkheid en een betere opleiding. In de op te richten kamers krijgen de traditionele geneesheren nog altijd de voornaamste stem, ook al kennen ze hoegenaamd niets van alternatieve geneeswijzen. Ze hoeven zich dus geen zorgen te maken, want ze kunnen alles blijven blokkeren.

Voor mij ligt het belang van dit ontwerp in de eerste plaats hierin dat het ons in staat stelt om de kwakzalverij uit de alternatieve geneeswijzen weg te halen.

Stemming 7

Aanwezig: 63
Voor: 53
Tegen: 1
Onthoudingen: 9

-Het wetsontwerp is ongewijzigd aangenomen. Bijgevolg wordt de Senaat geacht te hebben beslist het niet te amenderen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.