2-288

2-288

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 4 APRIL 2003 - AVONDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Stuk 2-1587) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 175≤ en 176≤ van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekering (Stuk 2-1583) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen (Stuk 2-1585) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Stuk 2-1582) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde (Stuk 2-1590) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de openbare aanbiedingen van effecten (Stuk 2-1588) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en artikel 121, ß1, 1ļ, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 2-1589)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de openbare aanbiedingen van effecten (Stuk 2-1588) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en artikel 121, ß1, 1ļ, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 2-1589)

Wetsontwerp betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Stuk 2-1564) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 2-1570) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (Stuk 2-1565) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad (Stuk 2-1578)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Stuk 2-1567) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen en de heer Frans Lozie, Stuk 2-1227)

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen en de heer Frans Lozie, Stuk 2-1228)

Algemene bespreking

Voorstel van resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de Chinese raketten die aan de Straat van Taiwan opgesteld zijn (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-1456)

Bespreking

Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (van de heer Josy Dubiť c.s., Stuk 2-1158)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector (Stuk 2-1571)
Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Kongo gepleegd werden (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-1492)
Verslag van de parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijk rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Stuk 2-942)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Stuk 2-1563) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser (Stuk 2-1581) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging (Stuk 2-1579) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogslachtoffers evenals van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en houdende inrichting van het Instituut voor veteranen (Stuk 2-1580) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Stuk 2-1551)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof (Stuk 2-1552) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht (Stuk 2-1573) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Stuk 2-1587) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 175≤ en 176≤ van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekering (Stuk 2-1583) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen (Stuk 2-1585) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Stuk 2-1582) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde (Stuk 2-1590) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de openbare aanbiedingen van effecten (Stuk 2-1588) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en artikel 121, ß1, 1ļ, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Stuk 2-1589)
Wetsontwerp betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Stuk 2-1564) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Stuk 2-1570) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (Stuk 2-1565) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad (Stuk 2-1578)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Stuk 2-1567) (Evocatieprocedure)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (van de heer Josy Dubiť c.s., Stuk 2-1158)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen en de heer Frans Lozie, Stuk 2-1227)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen en de heer Frans Lozie, Stuk 2-1228)
Voorstel van resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de bewapening die aan beide kanten van de Straat van Taiwan opgesteld is (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-1456) (Nieuw opschrift)
Ontwerp van programmawet (Stuk 2-1566) (Evocatieprocedure)
Ontwerp en voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet

Bijlage

Naamstemmingen