2-287

2-287

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 4 APRIL 2003 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 50-2349/3.)

De voorzitter. - Artikel 5 luidt:

Op dit artikel heeft de heer Moens amendement 1 ingediend (zie stuk 2-1587/3) dat luidt:

Artikel 8 luidt:

Op dit artikel heeft de heer Moens amendement 2 ingediend (zie stuk 2-1587/3) dat luidt:

Op hetzelfde artikel heeft de heer Moens amendement 3 ingediend (zie stuk 2-1587/3) dat luidt:

De heer Guy Moens (SP.A). - Ik handhaaf mijn amendementen.

Dit is een interessant ontwerp. Het beoogt een aantal fiscale voordelen te verstrekken aan KMO's wanneer die geld verzamelen langs een beleggingsinstelling. Dat komt de werkgelegenheid en de groei van onze KMO's en kleine vennootschappen ten goede.

Ik steun dit ontwerp maar bij nadere lezing is het duidelijk geworden dat één van de bepalingen verder gaat dan de bedoeling van de initiatiefnemers was.

Mijn eerste amendement is ingegeven door voorzichtigheid. Men wil immers bij koninklijk besluit wetswijzigingen doorvoeren. Dat is betwistbaar. Ik zou de Raad van State willen raadplegen of dit in dit geval kan.

De kern van de zaak staat in artikel 8. Daarin staat dat artikel 123 van het koninklijk besluit dat uitvoering geeft aan het Wetboek van Inkomstenbelastingen voor de privaks niet van toepassing is. Volgens de traditionele manier van belasten mag een te betalen belasting slechts worden verrekend met de inkomsten in het kader van de inkomsten- of vennootschapsbelasting van een belastingplichtige voor zover deze inkomsten in de belastinggrondslag opgenomen zijn. Wij gingen akkoord om dat te doen voor de privak wanneer deze instelling bepaalde roerende voorheffingen moet betalen of betaald heeft in verband met bijvoorbeeld dividenden die zij krijgt. Dat mag worden verrekend met haar eigen belasting voor zover ze afwijkt van artikel 123. Dit werd echter als een algemene regel geformuleerd zodat alle grote beleggingsinstellingen, ook degene die al bestaan en deze vrijstelling nu niet genieten, zoals bevaks, nu ook dezelfde voor het staatsbudget zeer dure maatregel in hun voordeel kunnen toepassen. Dat was niet de bedoeling van hen die zich met de privak bezighielden. Ik vraag dus in eerste instantie dat die bepaling wordt verworpen, maar dan zou men de privak schaden. Mijn derde amendement is dan ook een positief amendement om de mogelijkheid van de verrekening te beperken tot de privak. Degene die die belasting nu niet mogen verrekenen, met name bevaks en andere, blijven dus uitgesloten. We hebben deze fout te laat, na de stemming in de commissie, vastgesteld. Ik vraag dus dat mijn amendementen worden verwezen naar de commissie, die nu kan samenkomen zodat we hierover nog kunnen stemmen.

M. Jean-François Istasse (PS). - Nous avons voté contre ce projet en commission mais il faut dire que ce texte important y est passé en cinq minutes, il y a deux jours, et que nous n'avons pratiquement pas eu le temps de l'examiner.

Maintenant, des amendements ont été déposés et je souhaite qu'ils fassent l'objet d'un examen sérieux en commission. Si nécessaire, je suis disposé à venir à la tribune pour y exposer notre position de fond.

M. Didier Reynders, ministre des Finances. - Je puis comprendre que certains groupes s'opposent à cette proposition, qui est d'ailleurs devenue projet, mais le Sénat est largement informé du contenu de ce texte.

Il pourrait dès lors voter sur les amendements, comme il est de tradition de le faire. Je ne pense pas que le renvoi en commission soit nécessaire dans ce cas.

De voorzitter. - We zullen stemmen bij zitten en opstaan.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik vraag een schorsing en volgens het reglement heeft die vraag voorrang op een mogelijke stemming.

De voorzitter. - Ik stel voor onze werkzaamheden om 20.15 uur voort te zetten.

(De vergadering wordt gesloten om 19.05 uur.)